Документи >> Позиции

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА И НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ (29.08.2018)
В изпълнение разпоредбите на Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 50/2015 г., изм. ДВ бр. 28 от 08.04.2016 г. ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА В изпълнение разпоредбите на Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 43 от 23.05.2014 г. ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА (ОСОБЕНО ТЪРСЕНИ СА ПРЕВОДАЧИ, ВЛАДЕЕЩИ НЕМСКИ, АНГЛИЙСКИ И/ИЛИ РУМЪНСКИ ЕЗИК)

,
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА И НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ (29.08.2018)
В изпълнение разпоредбите на Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 50/2015 г., изм. ДВ бр. 28 от 08.04.2016 г. ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА В изпълнение разпоредбите на Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 43 от 23.05.2014 г. ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА (ОСОБЕНО ТЪРСЕНИ СА ПРЕВОДАЧИ, ВЛАДЕЕЩИ НЕМСКИ, АНГЛИЙСКИ И/ИЛИ РУМЪНСКИ ЕЗИК)

,
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА И НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ (29.08.2018)
В изпълнение разпоредбите на Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 50/2015 г., изм. ДВ бр. 28 от 08.04.2016 г. ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА В изпълнение разпоредбите на Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 43 от 23.05.2014 г. ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА (ОСОБЕНО ТЪРСЕНИ СА ПРЕВОДАЧИ, ВЛАДЕЕЩИ НЕМСКИ, АНГЛИЙСКИ И/ИЛИ РУМЪНСКИ ЕЗИК)

,
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА И НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ (29.08.2018)
В изпълнение разпоредбите на Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 50/2015 г., изм. ДВ бр. 28 от 08.04.2016 г. ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА В изпълнение разпоредбите на Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 43 от 23.05.2014 г. ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА (ОСОБЕНО ТЪРСЕНИ СА ПРЕВОДАЧИ, ВЛАДЕЕЩИ НЕМСКИ, АНГЛИЙСКИ И/ИЛИ РУМЪНСКИ ЕЗИК)

Заповед 119/01.08.2018 (01.08.2018)
Организация в ГО на Окръжен съд през съдебната ваканция 2018

Заповед 103/25.06.2018 (01.08.2018)
Разпределяне дела Август-Септеври 2018

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА ЗА ПЕРИОД 2017-2021 ГОДИНА (28.02.2017)
Стратегически план на Окръжен съд – Монтана за периода 2017 г. – 2021 г

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД МОНТАНА (12.01.2017)
Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Монтана се състои от всички съдии от състава на съда. Право да участват в работата на Общото събрание , без право на глас при вземане на решения, имат и командированите съдии, младшите съдии и председателите на районните съдилища от района на окръжния съд. участват без право на глас.

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТОВАРЕНОСТ НА МАГИСТРАТИ ПРИ ОСОБЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (12.01.2017)
Правилата регламентират начина на определяне на натовареността на председателя на Окръжен съд-Монтана и неговия заместник, на съдиите от Окръжен съд-Монтана, които са натоварени с осъществяване на организационни функции, както на съдии в случай на предписание на здравните органи.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗАВАНЕ НА АДВОКАТСКА СТАЯ В ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА (12.01.2017)
Настоящите вътрешни правила уреждат реда и начина за използване на адвокатска стая в Окръжен съд – Монтана

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН НА ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 2012 г. – 2016 г. (17.04.2014)
Този стратегически план има за задача да отрази основните цели и приоритети на Окръжен съд – Монтана за периода 2012-2016 година и е разработен въз основа на: Стратегия за реформа в съдебната система; Закона за съдебната власт; Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор; Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища; План 2 за подобряване работата на съда по програма „Съдилища – модели, съдилища – партньори„ по проект „Усъвършенстване на работния процес” на Сдружение ПРСС. Настоящият план е изготвен при отчитане постигнатите до момента положителни резултати в дейността на съда. Стратегическият план подлежи на актуализиране в резултат на промяна в приоритетите, целите и дейностите за постигането им . Стратегическият план отразява визията, която съдът се стреми да изгради в своето развитие - ефективна, прозрачна и достъпна съдебна дейност, насочена както към отстояване авторитета и независимостта на съда, така и към повишаване на общественото доверие в работата на ОС-Монтана.

СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАБАВЯНЕТО НА ДЕЛАТА (17.04.2014)
Движението на делата е нормативно регулиран процес, уреден в съответните процесуални закони и Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища. Въпреки установените процесуални правила налице е забавяне при разглеждането на някои дела. Това води до неравномерна натовареност на съдиите и служителите, до накърняване интересите на гражданите, търсещи правосъдие, а от там и до загуба на доверие у обществото в съдебната система.

ПЛАН ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ДОВЕРИЕ В СЪДА (16.04.2014)
Настоящият план за повишаване на общественото доверие към съда е изготвен с цел подобряване на обществената представа за съда като правораздавателна институция чрез иницииране на различни мероприятия, както и осигуряване на публичност на работата на съда и укрепване на общественото доверие.


Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система