Решение №

към дело: 20141600100127
Дата: 11/09/2016 г.
Председател:Диана Кузманова
Членове:
Съдържание

Производството е по чл.247 ГПК.
Постъпила е молба от процесуалния представител на ответното Д. за поправка на очевидна фактическа фактическа грешка в решението на Окръжен съд-М., постановено на 29.07.2016 година по търговско дело № 127/2014 година.
В срока , предвиден в разпоредбата на чл.247, ал.2 ГПК, е депозиран писмен отговор от ищцовото Д., в който се изразява становище за основателност на молбата за поправка на очевидна фактическа грешка.
Съдът намира, че молбата е допустима , основателна и следва да бъде уважена.
Видно е, че в диспозитива на решението, постановено на 29.07.2016 година по търговско дело № 127/2014 година е допусната очевидна фактическа грешка при изписване валутата, в която отхвърлени исковите претенции. Тази грешка следва да бъде поправена, като в диспозитива на решението, думата „лева“ да се чете „евро“.
Предвид изложените съображения съдът

Р Е Ш И :

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в диспозитива на решението, постановено на 29.07.2016 година година по гражданско дело № 127/2014 година по описа на Окръжен съд-М. като думата „лева“ се чете „евро“
РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните

СЪДИЯ:


File Attachment Icon
F3872E2B91C5C03DC225806700298E45.rtf