Определение №

към дело: 20161600500249
Дата: 11/14/2016 г.
Председател:
Членове:
Съдържание

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Г.Монтана
14.11.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД - М., граждански състав, в ЗАКРИТО заседание на 14 ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е. К.

ЧЛЕНОВЕ : Т.Ж.
Мл.съдия К. И.


като разгледа докладваното от съдията Ж. В. Г.д. № 249 по описа за 2016 година , за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 248 ГПК за допълване на решение в частта за разноските.
Молителят- Г. Т. П. твърди,че съдът не се е произнесъл по направените деловодни разноски в размер на 1800 лв.,представляващи платено адвокатско възнаграждение пред въззивната инстанция и държавна такса . Моли съда да допълни постановеното на 30.09.2016 г. решение в тази насока.
Ответникът по молбата – „. С.“ Е. С. в законоустановения срок не представя писмен отговор.
Съдът, обсъждайки становището на страните във връзка с материалите по делото , намира молбата за неоснователна по следните съображения:
Молбата за допълване на решението в частта му за разноските е допустима - подадена е от легитимирано лице,страна по делото,като са спазени процесуалните срокове .
По същество молбата е основателна по следните съображения:
С решение от 30.09.2016 г.настоящата инстанция е обезсилила постановеното решение по жалба на Г. П.,като въпреси направеното искане и представяне на списъка за разноски не се е произнесла по искането за присъждането им .А щом това е така, то молбата се явява основателна и следва да бъде бъде оставена без уважение .
Предвид гореизложеното съдът


О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА „. С.“ Е. С. ,ЕИК Х със седалище и адрес на управление Г.С. да заплати на Г. Т. П. сумата 1800 лв. разноски пред въззивната инстанция .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ :


File Attachment Icon
DDA4F80C8390E1DBC225806C00347EA5.rtf