Определение №

към дело: 20191600200113
Дата: 07/02/2019 г.
Председател:ОЛЕГ СОФРОНИЕВ
Членове:
Съдържание

Производството е по чл.243,ал.5, вр. с ал.1 от НПК.
С постановление на ОП М. от 10.06.2019г. е прекратено наказателното производство по ДП №561/1993г. по описа на ОСС М., преписка вх.№ 781/1994г. на ОП М. образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 115 НК, на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл.24, ал.1,т.3 НПК.
Недоволна от това постановление е останала Ц. Л. Д. от Г. В.. Оплакванията в жалбата се свеждат до неправилна квалификация от прокуратурата при която е прието, че е изтекла абсолютната давност за престъпле-нието. Моли съдът да приеме, че правилната квалификация на деянието е чл.116 НК и отмени атакуваното постановление като незаконосъобразно.
Съдът, след като прецени оплакванията в жалбата и провери обосноваността и законосъобразността на атакуваното постановление, следственото дело и събра-ните по него доказателства във връзка с изискванията на закона, приема следното:
Досъдебното производство по следствено дело №561/1993г.пo oпиca на OCС М., пр.пр. № 781/1994г. no onuca на OП М., респ. преписката №ЗМ-69-з/1993г. на PПУ В. е образувано и водено срещу неизвестен извършител, за това, че на 24/25.02.1993г. в Г. В., обл. М. умишлено лишил от живот Д. Я. Д. от Г. В.- престъпление no чл. 115 от НК.
C Постановление от 21.10.1994г. на ОП М., на основание чл. 239, ал.1,т.2 от HПK наказателното производство е спряно срещу HИ и e изпратено на ОСлС М. за издирване и установяване извършителя на престъплението.
C писмо от 12.04.2019г. на ОП М. е изискано да се предприемат служебни действия no изпълнение заповед № PД-04-56/11.04.2019г. на администра-тивния ръководител на OП М. за възстановяване на ДП № 561/1993г. на OCC М..
C Постановление на ОП М. от 04.06.2019г., досъдебното производство е възобновено за извършване на допълнителни процесуално - следствени действия и приключване на разследването.
От събраните no делото доказателства е установена следната фактическа обстановка :
На 25.02.1993г. в Г. В. е намерен трупът на лицето Д.Я. Д. в района на р. Б. в близост до автогарата.
От заключението на съдебно - медицинската експертиза на труп № 64/1993г. е видно, че непосредствената причина за смъртта на Д. Я.Д. е измръзване, което личи oт трупната картина, обстановката при която е намерен трупа, отрицателния химически анализ на отровни вещества и липсата на друга причина за смърт, като за настъпването на смъртта е благоприятствувало и алкохолното опиване. Травматичните увреждания в областта на главата и тялото са получени от механизми на удари с или върху твърди тъпи предмети - кръво-насяданията, a ожулванията - пo механизма на тангенциални удари с или върху твърди тьпи предмети. От ударите в областта на главата може да има мозъчно сътресение, което да няма изразен морфологичен субстрат, което сътресение също да благоприятствува настъпването на измръзването. Състоянието на трупните изменения no време на аутопсията отговарят на смърт от I-во денонощие.
Видно от заключението на Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго силно упойващо вещество в кръв и урина № 249/09.03.1993г. издадено от Специализирана лаборатория Г. П. е, че се е доказал етилов алкохол в кръвта - 1.54%, в урината 3.1%.
C Постановление от 09.06.1994г. на ОСлС М., сл.д. №561/1993г. е изпратено на ОП М. с мнение за прекратяване, поради липса на престъп-ление от общ характер.
C Постановление за връщане на делото за допълнително разследване от 23.06.1994г. на OП М. делото е върнато с дадени указания за изпълнение.
От проведените процесулно-следствени действия и допълнителни такива извършителя на престъплението не е бил установен.
От момента на смъртта на Д. Я. Д. са изтекли 26 години.
B чл.79 от НК са предвидени предпоставките, при които наказателното преследване се изключва една oт които е поради изтичане на предвидените в чл. 80, ал.1 oт НК срокове, т.е no давност.
За деянието no ДП № 561/1993г. no onuca нa ОСлС при OП М., пр. преписка 781/1994г. no onuса на OП М., срещу неизвестен извършител за извършено престъпление no чл. 115 от НК давностните срокове no чл.80, ал.1 от HK са изтекли. Правилно и законосъобразно прокуратурата е приела, че абсолютната давност от 22 години е изтекла за престъплението по чл.115 НК и е прекратила наказателното производство.
Неосноватнелни и незаконосъобразни са доводите в жалбата на наследника на пострадалото лице Ц. Д. относно твърденията за неправилна квалификация на деянието на досъдебното производство. Във фазата на досъдебното производство само прокурора може да определя и квалифицира едно деяние и тази квалификация може да търпи изменения при изменение на фактическите обстоятелства установяващи се в хода на производството. Съдът в настоящето производство няма правомощия да изземва функцията на прокурора в това отношение, а само да прецени правилността и законосъобразността ва атакувания акт при установените факти и обстоятелства.
При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че правилно и законосъобразно наказателното производство е било прекратено, поради което и атакуваното постановление следва да се потвърди.
Воден от горното окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА постановление на ОП М. от 10.06.2019г. с което е прекратено наказателното производство по ДП №561/1993г. по описа на ОСС М., преписка вх.№ 781/1994г. на ОП М., образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 115 НК, на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл.24, ал.1,т.3 НПК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от Ц. Л. Д. пред АС София в 7-дневен срок от съобщението.СЪДИЯ:


File Attachment Icon
D5024E080DD27F4BC225842C002549BE.rtf