Определение №

към дело: 20191600200098
Дата: 07/01/2019 г.
Председател:Диана Кузманова
Членове:
Съдържание

Производството е по чл.243, ал.4-6 НПК.
С постановление на О. П.-М. М. от 21.05.2019 година по пр. пр. № 517/2018 г., на основание чл. чл. 243, ал.1 във вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК - поради липса на престъпление е прекратено наказателното производство по ДП № 8/2018 г. по описа на ОСлО М., водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 123, ал.1 от НК.
Това постановление е обжалвано от М. К. Т. от Г. В., в качеството му на Б. и З. П. на малолетното дете на пострадалата – М. Т.. В жалбата се твърди, че постановлението е незаконосъобразно, необосновано; поддържа се и оплакване за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствени правила; излагат се подробни съображения в тази насока с искане да се отмени постановлението на О. П.-М..
Съдът, К. провери правилността на обжалваното постановление във връзка с оплакванията в жалбата и К. съобрази материалите по делото, приема следното:
Жалбата е допустима- подадена в срока, предвиден в разпоредбата на чл.243 НПК; от лице, имащо качеството на наследник на пострадало лице.
Разгледана по същество жалбата е основателна.
С обжалвания прокурорски акт, както бе посочено и по-горе, е прекратено наказателното производство, водено срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.123, ал.1 от НК, по съображения ,че не е налице престъпление.
На първо място, с предходно постановление от 22.10.2018 година наказателното производство също е било прекратено при условията на чл.243 ал.1 във вр. с чл.24, ал.1 т.1 от НПК. Това постановление е отменено с влязло в сила на 12.04.2019 година определение на Окръжен съд-М., постановено по частно наказателно дело № 217/2018 година по описа на Окръжен съд-М.. Съдът, постановил отменителното определиние, е дал указания на прокурора, които не са изпълнени. Видно е от атакуваното в настоящото производство постановление от 21.05.2019 година - от неговата съобразителна част, че същото е почти изцяло идентично К. съдържание с отмененото постановление от 22.10.2017 година. Единствената разлика е отразяването във второто постановление, че първото такова - от 22.10.2018 година е било отменено от Окържен съд-М.. В тази връзка основателно е оплакването на жалбоподателя, че указанията на съда не са изпълнени.
Видно е от материалите по делото , че досъдебното производство, което е прекратено с атакуваното в настоящото производство постановление на О. П.-М., е образувано на 08.07.2016 година срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 123, ал.1 от НК - във връзка с настъпилата смърт в УМБАЛ „С.“ ООД - С. на родилката М.В.И. от Г. В.. Извършено е разследване от следовател към СГП и след събиране на множество писмени, гласни доказателства, съдебно-медицински експертизи, с постановление от 21.02.2018 г., /л. 12 от том четвърти на ДП/ прокурор от СГП е изпратил по компетентност досъдебното производство на О. П. – М., приемайки , че не са извършени нарушения на медицинските стандарти и правила за лечение от страна на лекарите в УМБАЛ „С.“ ООД – С., а такива се установявали от извършения медицински одит в болницата в М., където първоначално е родила и впоследствие лекувана пострадалата. Безспорно е с оглед на изложеното по-горе, че с постановлението си за изпращане делото по компетентност на О. П. - М. прокурорът от СГП е лишил недопустимо наследниците за пострадалото лице да проведат още тогава процедура по съдебен контрол на правилността на изводите на СГП за липса на престъпление, извършено от лекари от УМБАЛ „С.“ ООД – С., какъвто всъщност е изводът, направен от С.г. П.. Този извод безспорно подлежи на съдебен контрол в случай на жалба, с каквато е сезиран съдът в настоящия случай, както и изводът за липса на престъпление по чл.123, ал.1 от НК, извършено от лекари в болницата в М..
От фактическа страна е установено от материалите по делото, че М. И. живеела в Г. В. и по време на бремеността й е била наблюдавана от лекар в този град. Поради констатирана в хода на бремеността й бактериурия неколкократно е била хоспитализирана. При последния й преглед във В. на 03.06.2016 г. е била насочена за спешна хоспитализация. Препоръката не била изпълнена своевременно по и пострадалата И. била приета на 17.06.2016 за раждане в МБАЛ „С.И.“ М. по устна уговорка с лекар от тази болница – св. Д-р З.Н.. Същият, по оперативен начин помогнал на раждането на И. на 19.06.2016 г. На 22.06.2016 г. същата напуснала доброволно здравното заведение и се прибрала в дома си във В. с уговорката, че ще се върне на следващия ден, за да бъде официално изписана. И. не сторила това, но тъй К. състоянието й се влошило, на 24.06.2016 г. вечерта, се обадила на св. д-р Н. и го уведомила, че има температура. Лекарят й препоръчал да пие антибиотик и на следващия ден да се върне в болницата. И. се върнала на 26.06.2016 г. За времето от 22.06.2016 г до 26.06.2016 г., когато се никой от лекарите в МБАЛ „С.И.“ М. не е имал наблюдение как протича следоперативния период, дали пострадалата е употребявала антибиотици и за какъв период. При повторната й хоспитализация в М. болница, още на 26.06.2016 г. й била приложена тройна антибактериална терапия. На следващия ден е оперирана отново поради установен възпалителен процес, но въпреки това здравословното й състояние се влошило драстично ; на 05.07.2016 г. била преведена в УМБАЛ „С.“ Г. С. в тежко състояние; било приложено лечение, включително и оперативно такова, но на 08.07.2016 г. последвал летален изход.
В хода на досъдебното производство са назначавани съдебно-медицински експертизи, които отново разделят работата на двата лекарски екипа - този в М. и този в С..
Видно от заключението на назначената след изпращане на делото на О. П.-М. ескпертиза, на вещите лица са поставени изключително конкретни въпроси, без да се изясни в пълна степен цялостният процес на лечение на пострадалата при съобразяване на наличните обективни данни за здравословното й състояние преди хоспитализирането й; какви са утвърдените медицински страндарти и добри медицински практики в този случай ; налице ли е отклонение от тези правила - какво е трябвало да се предприеме и какво конкретно е направено. Само след такава експертиза, която да даде яснота за цялостния лечебен процес и в двете болници, прокурорът би могъл да стигне до извод дали е извършено престъпление по чл.123, ал.1 от НК и от кои лица. Нещо повече, видно от заключението на една от експертизите /л.42-46, том четвърти на досъдебното производство/, която пак е коментирала само работата на лекарите в болницата в М., вещите лица в заключителната част приемат следното „експертизатата не счита, че не е налице немарливо отношение“ – т.е счита, че е налице такова; в заключението са отразени пропуски, определени обаче К. несъществени от изготвилите горепосоченото заключение експерти; посочено е К. пропуск неизследването на хемокултура, без да се даде отговор на въпроса какви са последиците от този пропуск, ако такова изследване беше направено, в каква степен и дали би се отразило при определяне лечението на пациента; изчерпателно да се посочат всички пропуски и последиците от тях. Отговор на един от поставените от следователя въпроси /11-ти въпрос/ не е даден, а и точно такава експретиза не се налага, тъй К. информацията е следвало да бъде изискана директно от РЗОК-М..
Прокурорът разполага с правомощието да прекрати наказателното производство само тогава, когато разследването е било проведено обективно, всестранно и пълно; когато са извършени всички процесуално-следствени действия за разкриване на обективната истина и са установени безпротиворечиво всички обстоятелства, включени в предмета на доказване. В тази насока съдът намира, че разследването не е било проведено пълноценно. След събиране на посочените доказателства за изясняване на делото от фактическа страна прокуратурата следва да прецени има ли допуснати нарушения на нормативни актове , Медицински стандарти, от кои лица и налице ли е причинно-следствена връзка между нарушенията и смъртта на М. И..
По горните съображения съдът намира, че атакуваното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено , а делото върнато за изпълнение на горните указания.
Предвид изложените мотиви съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯВА постановление на О. П.-М. от 21.05.2019 година по пр. пр. № 517/2018 година, с което на основание чл. 243, ал.1 във вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 НПК е прекратено наказателното производство по ДП № 8/2018 г. по описа на ОСлО М., водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 123, ал.1 от НК.
ВРЪЩА ДЕЛОТО на О. П.-М. за изпълнение указанията, дадени в обстоятелствената част на определението.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Апелативен съд - София в 7-дневен срок от съобщението.

СЪДИЯ:


File Attachment Icon
C382C0900677797CC225842B0020E9F4.rtf