Решение №

към дело: 20191600200132
Дата: 08/08/2019 г.
Председател:Костадин Живков
Членове:
Аделина Троева, Костадин Живков
Съдържание

за да се произнесе, взе предвид следното:


Р Е Ш И :


ПРИЗНАВА Наказателно решение по дело № 1059/274/2017г. , постановено от съд О. , Р. ,с което на осъденото лице Г. М. Г. е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 2/две/ години , чието изпълнение е отложено и са наложени следните пробационни мерки:
1. Да се явява в пробационната служба на датите, посочени от нея; 2. Да приеме посещения от пробационен служител, определен за надзора му; 3. Да обяви предварително промяната на местоживеенето си и всяко пътуване , което превишава 5 дни; 4. Да уведоми за промяна на работното място; 5. Да представи информация и документи, които да позволяват контрола върху неговите средства за препитание, 5.да присъства на една от програмите за социална реинтеграция, управлявана от пробационна служба на З. или организиран в сътрудничество с институциите на общността и 6 . да положи безплатен труд в полза на обществото за период от 60/шестдесет/ работни дни,за деяния, извършени на територията на издаващата държава и непопадащи под юрисдикцията на българските съдилища.
ДОПУСКА след адаптиране, изпълнение на следните пробационни мерки:
1.“ Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от две години, с периодичност два пъти седмично.
2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от две години.
3. Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие за срок от две години.
4.Извършане на обществено полезен труд за срок от 480 часа, които следва да бъдат положени за срок от две години.
След влизане в сила на решението незабавно да се уведоми съдът на издаващата държава и Министерството на правосъдието.Решението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – С. в петдневен срок, считано от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:


File Attachment Icon
B826E5C5974EE6D3C22584540027AAF2.rtf