Определение №

към дело: 20141600100127
Дата: 11/09/2016 г.
Председател:Диана Кузманова
Членове:
Съдържание

Производството е по чл.248 ГПК.
Постъпила е молба от процесуалния представител на ответното Д. - А. Р. Д. за допълване решението на Окръжен съд-М., постановено на 29.07.2016 година по търговско дело № 127/2014 година, в частта му за разноските. В молбата се излагат конкретни доводи; постъпила и е допълнителна молба /л.1471 от делото/.
В срока по чл.248, ал.2 ГПК е депозиран писмен отговор от процесуалния представител на ищцовото Д. - А. Г.К., в който заявява, че поддържа възражението си за прекомерност на адвокатското възнаграждение, направено в открито съдебно заседание.
Съдът намира, че молбата е процесуално допустима - същата е подадена от процесуалния представител на страната – на ответното Д. , а разгледана по същество същата е частично основателна .
С решението си, постановено на 29.07.2016 година по търговско дело № 127/2014 , Окръжен съд-М. е отхвърлил предявените като частични искови претенции на ищцовата страна.
Видно е от материалите по делото , че процесуалният представител на ответното Д. е направил искане за присъждане на направените по делото разноски, като са приложени съответни доказателства в тази насока и е представен списък на разноските /л.1383 от делото/; същите установяват, че от страна на ответника са направени разноски в размер на сумата от обко 36 327.33 лева. С решението си по горепосоченото търговско дело № 127/2014 година Окръжен съд-М. е пропуснал да се произнесе по искането на ответника за присъждане на горепосочените разноски, макар всички предпоставки за присъждане на разноски в размер на сумата от общо 36 327.33 лева да са били налице към момента на постановяване на съдебния акт. Съдът намира за неоснователно възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на ответното Д., направено от ищцовата страна. Делото представява фактическа и правна сложност, като производството по същото е проведено с активното участие на процесуалния представител на ответника
Предвид изложеното съдът намира, че следва да се допълни решението на Окръжен съд-М., постановено на 29.07.2016 година по търговско дело № 127/2014 година, в частта му разноските, като ищцовото Д. следва да бъде осъдено да заплати на ответната страна сумата от 36 327.33 лева - разноски дело.
По молбата на ответното Д. за допълване списъка на разноските, респ. присъждане и на сумата от 582 лева: Съдът намира, че такава сума не следва да бъде присъждана. Искането е направено след приключване на съдебното заседание, в което делото е прието за решаване; такава сума не е претендирана от страна на ответника в съдебно заседание, респ. не е включена в списъка на разноските, поради което молбата за присъждане на тази сума следва да бъде оставена без уважение.
Предвид изложените съображения съдът


О П Р Е Д Е Л И :

Допълва решението на Окръжен съд-М., постановено на 29.07.2016 година по търговско дело № 127/2014 година по описа на Окръжен съд-М., в частта му за разноските, като осъжда Ж. Е. Е. – Т. да заплати на „Е.“ , ЕИК Х, със седалище и адрес на управление - Г.В., област М., улица „Р.“ № Х сумата от 36 327.33 лева /тридесет и шест хиляди триста двадесет и седем лева и тридесет и три стотинки/– разноски, направени в производството по търговско дело № 127/2014 година по описа на Окръжен съд-М..
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „Е.“ , ЕИК Х, със седалище и адрес на управление - Г.В., област М., улица „Р.“ № Х за присъждане на сумата от 582 лева.
Определението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните

СЪДИЯ:


File Attachment Icon
A24DEE8FEA1CFEB8C2258067002990F4.rtf