Определение №

към дело: 20191600500181
Дата: 08/13/2019 г.
Председател:
Членове:
Съдържание

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Г.М.
13.08.2019 г.ОКРЪЖЕН СЪД - М., граждански състав, в ЗАКРИТО заседание на 13 август през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.Т.

ЧЛЕНОВЕ : Н. И.
Т. Ж.

като разгледа докладваното от съдията Ж. В. Ч. Г.д. № 181 по описа за 2019 година , за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 248 ГПК за допълване на решение в частта за разноските.
Молителят- Л. С. И. чрез процесуалния си представител А.Б. твърди,че присъденото на ответника по жалбата адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. е неоснователно завишено ,поради което е направил и възражение за прекомерност .
Ответникът по молбата - М. Г. в законоустановения срок не е взел становище по същата .
Съдът, обсъждайки становището на страните във връзка с материалите по делото , намира молбата за неоснователна по следните съображения:
Молбата за допълване на решението в частта му за разноските е допустима - подадена е от легитимирано лице,страна по делото,като са спазени процесуалните срокове .Направеното възражение за прекомерност също следва да бъде разгледано / в случая сроковете, посочени в чл. 80 ГПК, не се прилагат ,тъй като страната, поради развитието на процеса не е могла да вземе участие в него – не е проведено открито съдебно заседание/ .
По същество молбата е неоснователна по следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл.7,ал.1,т.7 във вр. с чл.11 минималния размер за частна жалба е в размер на 200 лева.В процесния случай присъденото на ответника по жалбата е в размер на 300 лева. А.П. е представлявал същия във въззивното производство,като съответно е депозирал и отговор на частната жалба , който е подробно аргументиран.Ето защо съдът намира,че искането за намаляване на присъдения адвокатски хонорар е неоснователно /същият е определен към минимума/.
А щом това е така, то молбата се явява неоснователна и следва да бъде бъде оставена без уважение .
Предвид гореизложеното съдът


О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Л. С. И. чрез процесуалния представител А. Б. за допълване на определението на Окръжен съд-Монтана от 1.07.2019 г. в частта за разноските.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ :


File Attachment Icon
9E66550460CED326C22584560024EC97.rtf