Решение №

към дело: 20161600500118
Дата: 05/16/2016 г.
Председател:Аделина Троева
Членове:
ДРАГОМИРОВА, ПЕТКОВА
Съдържание


Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение на Районен съд – М. по Г. д. № 162/2015 г. в ЧАСТТА, с която е признато за установено на основание чл. 422 от ГПК съществуването на вземане на А. Н. И. В. над размер от 200 лв до претендирания размер от 400 лв, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иск с правно основание чл. 422 от ГПК, предявен от Н. И. В. против С. К. Г. за признаване съществуването на вземане над размер от 200 лв до претендирания размер от 400 лв, за което е издадена заповед за изпълнение от 6 март 2015 г. по ч. Г. д. № Х/2015 г. на МРС.
ОТМЕНЯ решение на Районен съд – М. по Г. д. № 162/2015 г. в ЧАСТТА, с която С. К. Г. е осъдена да плати на Н. И. В. разноски по заповедното производство над сумата 163 лв до присъдения размер от 326 лв, както и в частта, с която е осъдена да плати разноски за пръвоинстанционното производство над размер от 309,45 лв до присъдения размер от 618,93 лв.
ОСЪЖДА С. К. Г. да плати на Н. И. В. разноски за въззивното производство в размер на 150 лв.
ОСЪЖДА Н. И. В. да плати на С. К. Г. разноски за въззивното производство в размер на 13 лв.
Решението не подлежи на касационно обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.


File Attachment Icon
78EC26CFDE56DAF7C2257FB600420F2E.rtf