Определение №

към дело: 20191600500171
Дата: 08/13/2019 г.
Председател:
Членове:
Съдържание

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Г.М.
13.08.2019 г.ОКРЪЖЕН СЪД - М. граждански състав, в ЗАКРИТО заседание на 13 август през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.Т.

ЧЛЕНОВЕ : Н. И.
Т. Ж.

като разгледа докладваното от съдията Ж. В. Г.д. № 171 по описа за 2019 година , за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 248 ГПК за допълване на решение в частта за разноските.
Молителят- А.И. в качеството си на процесуален представител на жалбоподателя Х. Н. твърди,че съдът не се е произнесъл по направените деловодни разноски пред въззивната инстанция ,представляващи платено адвокатско възнаграждение . С оглед обстоятелството,че жалбата е частично основателна, то е налице и основанието за присъждане на такива . Моли съда да допълни постановеното на 11.07.2019 г. решение в тази насока.
Ответникът по молбата - Е. Н. чрез своя процесуален представител взема становище,че същата е неоснователна с оглед обстоятелството,че ищецът не е претендирал оградата да бъде съборена над 0,6 метра,т.е. не е дал повод на съда да разпореди събарянето на цялата ограда .
Съдът, обсъждайки становището на страните във връзка с материалите по делото , намира молбата за неоснователна по следните съображения:
Молбата за допълване на решението в частта му за разноските е допустима - подадена е от легитимирано лице,страна по делото,като са спазени процесуалните срокове .
По същество молбата е неоснователна по следните съображения:
Видно от исковата молба, ищецът е претендирал от ответника същият да премахне „...част от масивна бетонна ограда,чиято височина надвишава 0,6 метра и е ...“ . В решението си съдът е осъдил Х. К. Н. да премахне изградената вътре в ПИ с идентификатор Х плътна преградна стена с височина 2.20 метра и с дължина 8.00 метра, разделяща имота според установеното право на ползване . С постановеното решение въззивната инстанция е приела,че първоинстанционното решение е недопустимо в тази част и е обезсилила същото .
Пред въззивната инстанция ответникът по жалбата/ищецът/ не е поддържал правилност на решението в тази част.Същият в отговора на л.15 е заявил изрично,че „има неточност в решението в тази част...“.
С оглед на това съдът намира,че ищецът не е дал повод на съда да постанови решение в обезсилената част, още повече,че и пред въззивната инстанция е признал основателността на жалбата в тази част.Ето защо и съгласно разпоредбата на чл.78,ал.2 ГПК съдът намира,че на ищеца не се дължат разноски .
А щом това е така, то молбата се явява неоснователна и следва да бъде бъде оставена без уважение .
Предвид гореизложеното съдът


О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Х. Н. чрез процесуалния представител А. И. за допълване на решението на Окръжен съд-М. от 11.07.2019 г. в частта за разноските.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ :


File Attachment Icon
6E5E5C65954FDC85C22584560029E2B5.rtf