Определение №

към дело: 20201600200116
Дата: 08/12/2020 г.
Председател:
Членове:
Съдържание

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Г. М. , 12.08.2020 година


ОКРЪЖЕН СЪД Г. М., Наказателно отделение, в закрито заседание на 12.08.2020 година, в състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА БРАНКОВА

ЧЛЕНОВЕ :при секретаря Мадлена Митова и в присъствието на прокурора , като разгледа докладваното от съдия БРАНКОВА ЧНД № 116 по описа за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното :


Производството е по реда на чл. 243, ал.4-6 от НПК.
С Постановление на О. П. М. от 22.07.2020 г., постановено по реда на чл. 243, ал. 1 от НПК по пр.пр. № 299/16/20 г., е прекратено Досъдебно производство № 239/2015 г. по описа на РПУ Б., водено срещу неизвестен извършител за това, че при ПТП, реализирано на 26.10.2015 г. на У. „. Р. в Г. *. между л.а. „*“ с рег. № *, управляван от св. П.М. и мотоциклет „*“ с рег. № *, управляван от пострадалия Т.Ц., са нарушени правилата за движение по пътищата, в резултат на което мотоциклетистът получил сериозни наранявания, вследствие на които на 18.02.2016 г. починал – престъпление по чл. 343, ал.1, б. „в“ във вр. с чл. 342, ал.1 от НК, на основание чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК – поради липса на престъпление.
Против горното Постановление е постъпила жалба от майката на починалия Т.Ц.. В същата се поддържат оплаквания за неправилност на постановлението, изведени от неговата необоснованост и незаконосъобразност. Твърди се, че изводът да липсва престъпление е направен въз основа на непълно разследване, необсъждане на всички доказателства по делото и необосновано забавяне на досъдебното производство. Иска се отмяна на постановлението и връщане на делото на прокуратурата за доразследване.
Окръжният съд, след като прецени оплакванията в жалбата и провери обжалваното прокурорско Постановление във връзка с изискванията на закона, намира следното:
Жалбата е допустима : - подадена е в срок и от лице, разполагащо с процесуалното право за иницииране на подобно производство и в съответствие с изискваното от закона съдържание.
Разгледана по същество – жалбата е неоснователна.
Наказатеното производство е било образувано на 26.10.2015 г. в РПУ Б. за това, че при ПТП, реализирано на същата дата на У. „. Р. в Г. *. между л.а. „*“ с рег. № *, управляван от св. П.М. и мотоциклет „*“ с рег. № *, управляван от пострадалия Т.Ц., са нарушени правилата за движение по пътищата, в резултат на което мотоциклетистът получил сериозни наранявания – престъпление по чл. 343, ал.1, б. „б“ във вр. с чл. 342, ал.1 от НК. С Постановление на ОП М. от 18.02.2016 г. воденото до тогава производство пред РП Б. е прието по компетентност от О. П. М. и разследването е продължило по по-тежката квалификация/ чл. 343, ал. 1, б. „в“ във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК/ – предвид настъпилата смърт на пострадалия. При проведеното разследване са събрани писмени и гласни доказателства. Назначени са и са изпълнени авто-техническа и съдебно-медицинска експертизи. В резултат на събраните при разследването доказателства, прокурорът е приел за установена следната фактическа обстановка:
В ранния следобяд на 26.10.2015 г., около 13-14 ч., св. П. М. се движел по У. „*Р. в Г. *., управлявайки лек автомобил „*“ с рег. № *. Времето било слънчево, видимостта – добра, а пътната настилка – суха. Карал колата в своето пътно платно, а минавайки край къщата-музей на И.В., му предстоял лек десен завой. Разминал се с движещият се в насрещното платно лек автомобил, управяван от св. М. С.. Зад колата на С., свид. М. видял да се движи, изправен на задна гума, мотоциклет и то с висока скорост. Същият бил управляван от пострадалия Т.Ц.. Ц. свалил мотоциклета на двете му гуми, но не успял да го овладее и започнал да криволичи, като навлязъл в насрещната пътна лента – тази, в която управлявал колата си св. М.. М.незабавно задействал спирачната система, но преди да успее да спре, мотоциклетът се забил с предната си част в предната лява част на лекия автомобил „*“. Мотоцикретистът паднал на земята, притекли се хора от близкото заведение, св. М. също спрял. Извикана била медицинска помощ и пострадалият Ц. бил откаран в болнично заведение. Лекуван в М., а после и в С. след няколко месеца – починал. Изпълнената на досъдебното производство съдебно-медицинска експертиза сочи, че смъртта му е резултат на получените при катастрофата тежки и несъвместими с живота телесни увреждания, които въпреки лечението, не могло да бъдат преодолени. Авто-техническата експертиза установила, че на място е имало ограничена видимост от завоя на пътя, че мотоциклетистът се е движел с около 100 км/ч преди удара, а леката кола – с около 40-45 км/ч.
От правна страна – прокурорът приел дословно изводът на авто-експерта, че причина за настъпването на ПТП са „действията на мотоциклетиста, който се е движел с превишена скорост в населеното място, навлязъл е в насрещната лента за движение, не е имал и правилно поставена каска“. Посочил, че за да е съставомерно едно деяние по чл. 343, ал.1, б. „в“ от НК, следва по несъмнен начин да е установено умишлено нарушаване на правилата за движение по пътищата от страна на водач, при което той да е допуснал причиняването на смърт и да е налице пряка причинна връзка между нарушението и вредоносния резултат. В конкретният случай доказателствата по делото сочели, че водачът на лекия автомобил „*“ не е допуснал нарушения на правилата за движение по пътищата, които да са довели до смъртта на мотоциклетиста. Отразил, че самият пострадал се е движел с превишена скорост в населено място и че неправомерно навлязал в чуждата лента за движение, с което сам е нарушил правилата за движение по пътищата и предизвикал нараняванията си, поради което прокурорът приел да липсва престъпление и прекратил наказателното производство.
В настоящето, образувано по реда на чл. 243, ал. 4 от НПК производство, съдът проверява обосноваността и законосъобразността на акта на прокуратурата за прекратяване на наказателното производство, като своевремено следва да обсъди и доводите в жалбата, с която е сезиран. При тази проверка съдът констатира да липсва твърдяната в жалбата необоснованост и незаконосъобразност на обжалваното прекратително Постановление. Действията по разследването правилно са били насочени към установяване на деяние по чл. 343, ал.1, б. „в“ от НК поради настъпила смърт на участник в ПТП. Теоретично вярно е отразено в Постановлението, че следва да се установи дали тази смърт е настъпила като пряка и непосредствена последица от допуснати нарушения на правилата за движение по пътищата от участиците в катастрофата. Поради бланкетността на нормата на чл. 343, ал.1 от НК, органите по разследването е следвало да установят първоначално кой от тях какви / и дали/ нарушения на ЗДвП е извършил и дали настъпилата смърт на мотоциклетиста е пряка и непосредствена последица от тези нарушения. В конкретния случай – това е сторено, въпреки, че разследването се е проточило неоправдано дълго. Единствената причина за забавата е неизготвянето на съдебно-медицинското заключение относно причините за смъртта на пострадалия. Тази забава не може да бъде проконтролирана от съда в настоящето производство поради липсата на законови правомощия за това. С оглед на горното, не следва да се дава отговор на подобни оплаквания във въззивната жалба.
Относно фактите: - същите са насъмнено установени в хода на разследването. Разпитани са свидетелите-очевидци на ПТП: водачите на двата разминали се безпроблемно автомобила, пътничката в автомобила на св. С., две момчета от компанията на пострадалия и човекът, помогнал за отстраняването на катастрофиралия мотоциклет от мястото. Всички тези лица предават безпротиворечиво фактите, които лично са възприели. Показанията им в една част напълно се покриват, а в друга – се допълват в зависимост от отделните моменти на събитието, които лицата са регистрирали. Няма основание да се игнорират свидетелските показания. Водачите на двата автомобила / св. М. и С./, а и приятелите на пострадалия / св. И. и А./ сочат, че мотоциклетистът се е движел с висока скорост, криволичил / занасял/ по пътя, а непосредствено преди разминаването с автомобила – се е движел и вдигнат на задната гума. Нито един от свидетелите не сочи, че в пресечната улица „*“ е имало друг автомобил, който да е отнел предимството на мотора и да принуди водача му да навлезе в насрещната лента за движение – каквото твърдение е налично в жалбата. Св. С. установява, че след ПТП е откарал спътничката си – възрастна и болна жена, до дома й, а после се е върнал на мястото на произшествието, идвайки по У. „*“ и спирайки там. Този факт обаче е без значение за развилите се по-рано във времето събития по реализиране на ПТП. Не е пропуск на разследването и факта, че катастрофиралият мотоциклет е бил отместен от улицата, за да не пречи на движението и не е бил предмет на оглед. Данните при разследването / огледния протокол с фотоснимки, установените увреждания по лекия автомобил – участник в ПТП и свидетелските показания/ са били достатъчни на вещото лице по авто-техническата експертиза да отговори на поставените му въпроси, които са от значение за установяване на фактите с правно значение, поради което и това оплакване в жалбата се явява неоснователно.
Макар и лаконично отразено в обстоятелствената част на обжалваното Постановление, в него е описана точно безпротиворечиво установената фактическа обстановка. Данните от свидетелските показания и авто-техническата експертиза сочат, че лекия автомобил „*“ се е движел в своята пътна лента, с разрешените за населеното място 40-45 км/ч., а моторът, управляван от пострадалия е навлязъл в лентата за движение на автомобила, където е и мястото на удара, като преди това се е движел само на задна гума, с много висока скорост от порядъка на 100 км/ч, което при свалянето на мотора на двете колела не му е позволило да го овладее и е започнал да криволичи по пътя, навлизайки в насрещната на движението му лента. Според изчисленията на авто-експерта, водачът на идващия срещу него лек автомобил е могъл да го забележи на отстояние 3 м., което не е достатъчно, за да спре и предотврати удара. Това е така, тъй като при движение със сккорост 40-45 км/ч опасната зона за спиране на втомобила е от порядъка на 19,50 м.
Няма спор по изводите на закъснялата съдебно-медицинска експертиза, че смъртта на мотоциклетиста е настъпила в резултат на тежките и несъвместими с живота травми, които въпреки няколкомесечното лечение, са довели до изключително тежък вредоносен резултат. При това не е и било необходимо да се събира цялата медицинска документация по лечението на пострадалия в две различни болници, каквото оплакване се съдържа в жалбата.
Предвид собствения анализ на доказателствата от досъдебното производство, съдът намира, че лаконично изложените изводи в обжалваното постановление не са необосновани.
Изводите по правото са законосъобразни, макар, че недопустимо е препратено към изводите на авто-техническата експертиза за причините за настъпването на ПТП. Следвало е прокуратурата да изложи по-подробно правните си съображения, които са обусловили извода да липсва престъпно деяние. При така отразената по-горе фактическа обстановка и принципно становище относно съставомерността на деянието по чл. 343, ал.1, б. „в“ от НК, прекратяването на наказателното производство поради липса на престъпление е правилно. Нарушения на правилата за движение по пътищата са допуснати от пострадалия – това е управлението на мотоциклет с превишена скорост в населено място / установена от около 100 км/ч/ и то при екстремни условия / на задна гума/ и навлизане в насрещната лента за движение. Тези нарушения са и причината за възникването на ПТП, довело до смъртта на моториста. Водачът на лекия автомобил, в к ойто се е блъснал не е извършил престъпление: на първо място, тъй като не се установява да е извършил каквото и да е нарушение на правилата за движение по пътищата и на второ – тъй като не е могъл да предвиди настъпването на общественоопасните последици. За него е налице т.нар. „случайно деяние“, при което липсва вината като елемент от престъплението. Водачът на лекия автомобил се е движел в своята лента за движение, със съобразена с условията, а и разрешена скорост от 40-45 км/ч и не е бил длъжен и не е могъл да предвиди, че идващият насреща му мотоциклет ще навлезе в неговата лента за вижение и ще се озове в опасната му зона за спиране.
Като е приел горното, прокурорът е постановил един обоснован и законосъобразен акт, който следва да бъде потвърден.
По изложените съображения и на основание чл. 243, ал. 6, т. 1 от НПК, Окръжният съдО П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА ПОСТАНОВЛЕНИЕТО на О. П. М. от 22.07.2020г., с което е прекратено наказателното производтво, водено по ДП № 239/2015 г./2018 г. по описа на РПУ Б., пр.пр. № 299/16/20 г. по описа на ОП М. срещу неизвестен извършител за деяние по чл. 343, ал.1, б. „в“ във вр. с чл. 342, ал.1 от НК на основание чл. 243, ал.1, т. 1 във вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК – поради липса на престъпление.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се протестира от прокурора и обжалва от наследниците на пострадалия в 7 дневен срок от съобщението му пред Апелативен съд София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :File Attachment Icon
5E9314E07E49351CC22585C3003807BF.rtf