Решение №

към дело: 20191600600019
Дата: 07/01/2019 г.
Председател:Милена Бранкова
Членове:
Диана Кузманова, Костадин Живков
Съдържание

Производството е по чл.325 и сл. от НПК.
С присъда,постановена на 15.І.2019 г. по НОХД № 1589 по описа му за 2018 г. Районен съд-Г.М. е признал за виновен П. К. Г. от с. С. Б.,обл.М. в това,че на14.ХІ.2017 г. в Г.М. ,чрез нанасяне на удар с ръка в областта на лицевата част на главата причинил на О. Л. П. средна телесна телесна повреда,изразяваща се в двустранно счупване на долна челюст-престъпление по чл.129,ал.2 във вр. с ал.1 от НК,поради което и на основание чл.54 от НК му наложил наказание "лишаване от свобода за срок от осем месеца,като на основание чл.66 от НК отложил изтърпяването му условно за изпитателен срок от три години,също така е осъдил П. К. Г. да заплати на О. Л. П. сумата от 3 000 лв.,представляваща обезщетение за претърпени от престъплението неимуществени вреди,както и сумата от 600 лв.,представляваща обезщетение за имуществени вреди-адвокатско възнаграждение.Недоволен от така постановената присъда,П. К. Г. я обжалва с оплакване за неправилност и незаконосъобразност и искане по тези причини да бъде отменена,като бъде признат за невинен и оправдан по обвинението.
Окръжен съд М. е провел разпоредително заседание на 2.ІV.2019 г.и на основание чл.326 НПК е преценил,че не следва да се допуска разпит на подсъдимия,както и събиране на нови гласни доказателства,в хода на въззивното производство не са приети нови доказателства.
Представителят на О. П. моли жалбата да бъде оставена без уважение, а обжалваната присъда да бъде потвърдена.
Жалбоиподателят,редовно призован,се явява лично и с упълномощения си защитник,който в съдебно заседание поддържа жалбата по изложените в нея съображения и твърди,че следва да се допуснат нови гласни доказател- ства,в последната си дума лично Г. заявява,че не се признава за виновен.
Въззиваемият също се явява лично и с упълномощения си представител,който поддържа да се потвърди обжалвания първоинстанционен акт,тъй като не страда от пороци.
Окръжният съд,като прецени събраните доказателства в тяхната цялост и логическо единство,а така също и във връзка със становищата на страните,намира жалбата за подадена в срок и от оправомощенво лице с правен интерес от обжалване,съответно процесуално допустима,а разгледана по същество-за НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:
Решаващия съд е положил необходимите усилия за изясняването възможно най-пълно на фактическата обстановка по делото чрез съответните процесуални способи-събиране на годни доказателства,като по този начин е достигнал до обоснования извод за виновност на подсъдимия,поради което следва да му бъде наложено наказание.Изтъкнатите в жалбата доводи за дефицит на доказателства,поради което следва да бъдат събирани нови гласни такива,са несъстоятелни,тъй като не засягат правилността на присъдата.Жалбоподателят-подсъдим е разполагал с достатъчно възможности в първоинстанционното производство по същество да ангажира твърдяните доказателства,а решаващият съд е изпълнил своето задължение да оицени представените пред него такива в защита на обвинителната и противостоящата й тези,като без да е осведомен за съществуването на други гласни доказателства (като е спорно и самото им съществуване) не е бил в състояние да ги преценява или да гадае за тяхното наличие и относимост към предмета на доказване.Несъмнено е правото на обвиненото лице да ангажира доказателства в своя защита по всяко време на процеса,включително и в хода на въззивното производство,но също така е факт,че решщаващия съд е овластен единствено да съобразява действията си по разглеждане на делото с представените му от страните доказателства,а такива,които не са му представени и за каквито и не подозира дали съществуват не могат да влияят върху формиране на вътрешното убеждение и изясняване на фактите по делото.По тези съображения и не бяха възприети като основателни от въззивния съд исканията за ангажиране в производството пред него на нови доказателства,а като липсват такива,то меродавни остават изводите,достигнати въз основа на събраните и анализирани доказателства от решаващия съд в постановения от него съдебен акт,а при липсата на нови доказателства,които да сочат на нови,различни факти,то тези изводи се възприемат и от настоящия състав на въззивния съд,а тъй като в жалбата не се сочат доводи за неправилност освен искането за събиране на доказателства,то тя се явява изцяло неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.Поради изложените съображения,след извършената служебна проверка за обща законосъобразност по правилото на чл.313-314,ал.1 от НПК не се установиха основания за отмяна или изменяване на обжалваната присъда,с оглед на което,на основание чл.338 във вр. с чл.334,т.6 от НПК Окръжен съд-М.

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО присъда,постановена на 15.І.2019 г. по НОХД № 1589 по описа за 2018 г. на Районен съд-Г.М..
Решението е окончателнао и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ :


File Attachment Icon
5D95236DADF9FB45C225843400331948.rtf