Определение №

към дело: 20181600600081
Дата: 08/02/2019 г.
Председател:Милена Бранкова
Членове:
Олег Софрониев, Костадин Живков
Съдържание

Производството е по чл.327 от НПК.
С решение,постановено на 20.ІХ.2018 г. по АНД № 340 по описа му за 2018 г. Районен съд-Г.Л. е признал за виновни С. П. К. и Т. В. Т. в това,че на 3.ІV.2017 г. в Г.Л.,в съучастие помежду си като съизвършители оставили без надзор малолетното си дете В.С.К.,към онзи момент на 4 навършени години (роден е на 15.VІІІ.2012 г.),намиращо се под техните родителски грижи,без надзор и достатъчно грижа,като с това създали опасност за неговото физическо,душевно и морално развитие-престъпление по чл.182,ал.1във вр. с чл.20,ал.2 от НК,поради което и на основание чл.78а от НК ги е освободил от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба,като размера по отношение на първия е 1 500 лв.,а по отношение на втората е 2 000 лв.
Против така постановеното решение е депозирана жалба от двамата осъдени с искане за отмяна поради неправилност и незаконосъобразност,която обаче районния съд е върнал с разпореждане поради просрочие.
С жалба,по която е образувано настоящото производство,К. и Т. атакуват и разпореждането,като сочат,че не са просрочили първата жалба,тъй като не са своевременно уведомени за решението,съответно срокът за обжалване започва да гече от датата,на която са узнали за него.
Така,за разглеждане в настоящото производство жалбата,макар и съдържаща основно оплаквания по същество против постановеното решение,на практика е с основание да се разгледа единствено като такава против разпореждането за връщане поради просрочие.В тази част жалбата е неоснователна-от надлежно изготвен и оформен протокол от съдебно заседание,проведено от състав на ЛРС на 20.ІХ.2018 г. е посочено изрично,че решението е прочетено и разяснено на страните,съответно от тази дата започва да се зачита законоустановения 15-дневен срок за обжалването му,който изтича на 5.Х.2018 г.,а жалбата по същество против него е депозирана на 22.Х.2018 г.,като категорично е просрочена и поради това правилно е върната с разпореждане,постановено на 1.ХІ.2018 г. по АНД № 340 по описа за 2018 г. на Районен съд-Г.Л..Липсват каквито и да е доказателства в подкрепа на твърдението на жалбоподателите,че решението им е обявено на друга дата,различна от посочената по-горе,която се установява по надлежния ред-чрез отбелязването в протокола от съдебно заседание,съответно удостоверява приетото от първия съд,че жалбата по същество е просрочена,като решението против което е подадена е влязло в сила,поради което е недопустима и правилно е върната като такава.Поради това и доводите в настоящата,разглеждана жалба,касаещи спора по същество,не следва да бъдат разглеждани,тъй като идентична такава е върната от първия съд,съответно е недопустимо разглеждането й от въззивния съд. С оглед на изложеното и на основание чл.341,ал.2 във вр. с чл.323,ал.1,т.2 от НПК Окръжен съд-М.


О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане,постановено на 1.ХІ.2018 г. по АНД № 340 по описа за 2018 г. на Районен съд-Г.Лом.Оставя без разглеждане като недопустима жалбата в частта,касаеща оплаквания по същество.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:


File Attachment Icon
4EA27AE2867B5E78C225845400251C27.rtf