Определение №

към дело: 20161600500146
Дата: 05/16/2016 г.
Председател:АДЕЛИНА ТРОЕВА
Членове:
МАРГАРИТА ПЕТКОВА, АДЕЛИНА ТУШЕВА
Съдържание

Производството по делото е по чл.274 ГПК,вр. с чл.64, ал.2 ГПК.
С определение от 29.03.2016г. постановено по Г.д.№2733/2004г. РС М. е оставил без разглеждане молба вх.№1171/30.06.2015г. на служба „Архив“ при МРС, подадена от И. Д. П. от Г.С., чрез А.Г.Ц., АК-М. за възстановяване на срока за обжалване на определението от 14.01.2005г., с което на основание чл.119, ал.2 ГПК/отм./- поради отказ от иска е прекратено производството по Г.д.№№2733 по описа на РС М.,като недопустима.
Осъдил е И. Д. П. да заплати на В. П. Д. от с.Б. О.М. сумата 200 лева разноски по делото/ 50 лв.адвокатско възнаграждение и 150 лева депозит за вещи лице/.
Определението е обжалвано от И. Д. П. от Г.С. чрез А.Г.Ц. от АК-М., с оплакване за неправилност и незаконосъобразност по съображения изложени в частната жалба.Моли обжалваното определение да бъде отменено,както и да бъде допусната и назначена нова разширена съдебно-графологическа експертиза .
В срока по чл.276 ГПК е постъпил писмен отговор от А.Л.Г. в качеството си на пълномощник на В. П. Д., която изразява становище за неоснователност на жалбата, а обжалваното определение за правилно, по съображения изложени в писмения отговор.
Съдът след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с доводите на страните приема за установено следното:
Частната жалба е подадена в предвидения в чл.275 от ГПК срок, поради което е допустима за разглеждане.Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.
На 20.12.2004г. ищцата К.Д. Д. с постоянен адрес Г.М., У.“В.Л.“ Х,.Х,ап.Х е подала искова молба пред РС М. против В. П. Д. от с.Г.Б. О.М., с която молба е предявила иск с правно основание чл.87, ал.3 от ГПК.По повод на така подадената искова молба пред РС М. е образувано Г.д.№2733/2004г.
С молба вх.№65 от 12.01.2005г. до РС М. ищцата К.Д. Д. е заявила, че на основание чл.119, ал.2 ГПК/отм./се отказва от предявения иск и моли производството по Г.д.№2733/2004г. да бъде прекратено.
С определение от 14.01.2005г. РС М. на основание чл.119, ал.1 ГПК/отм./ е прекратил производството по Г.д.№2733/2004г.поради отказ от иска.
Определението за прекратяване на производството по делото е съобщено на К. на Д. Д. на основание чл.52, ал.2 ГПК/отм./ на 21.07.2005г.
От представеното по делото удостоверение изх.№2053/03.10.2013г. на Община М. е видно, че К. Д. Д. е починала на 24.04.2007г. и е оставила за законни наследници синовете си И. Д. П. и Д. Д. П..
С молба вх.№1171/30.06.2015г. И. Д. П. е поискал възстановяване на срока за обжалване на определението от 14.01.2005г., с което на основание чл.119,ал.2 ГПК/отм./-поради отказ от иска е прекратено производството по Г.д.№2733 по описа за 2004г. на РС М..
Съгласно разпоредбата на чл.227 ГПК,когато страната умре или юридическото лице престане да съществува, производството по делото продължава с участието на правоприемника.Законът има предвид продължаване на вече образувано производство , което ще рече, че смъртта на правния субект-ищец или ответник трябва да е настъпила по време на висящия процес.
В процесния случай производството по Г.д.№2733/2004г. по описа на РС М. е приключило с влязло в сила определение за прекратяване на производството по Г.д.№2733/2004г. към момента на смъртта на К. Д. Д.,поради което не е налице правоприемство във висящ процес, което да обуславя правото на наследника да поиска възобновяване на срока за обжалване на определението от 14.01.2005г., с което на основание чл.119, ал.2 ГПК/отм./-поради отказ на иска е прекратено производство по Г.д.№2733/2004г.Следователно И. Д. П. не е страна по Г.д.№2733/2004г. по описа на РС М.,поради което молбата му за възстановяване на срока за обжалване на определението от 14.01.2005г. се явява недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане.
С оглед на изложените мотиви, обжалваното определение се явява правилно и следва да бъде потвърдено.
При този изход на делото на В. П. Д. следва да бъдат присъдени направените в това производство разноски в размер на 180 лева-представляващи адвокатско възнаграждение.
Водим от горното,съдът


О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определението на РС М. от 29.03.2016г. постановено по Г.д.№2733/2004г.,с което е оставена без разглеждане молба вх.№1171/30.06.2015г. на служба „Архив“ при МРС,подадена от И. Д. П. от Г.С.,чрез А.Г. Ц. АК М. за възстановяване на срока за обжалване на определението от 14.01.2005г.,с което на основание чл.119,ал.2 ГПК /отм./-поради отказ от иска е прекратено производството по Г.д.№2733 по описа за 2004г. на РС М., като недопустима.
ОСЪЖДА И. Д. П. от Г.С.,ж.к. „Л.“ ,Х.Х..Х,Х., ЕГН * да заплати на В. П. Д., ЕГН * от с.Б. О.М., У.О. №Х направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 180 лева-адвокатско възнаграждение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.

2.


File Attachment Icon
4A2A8E63C903504AC2257FB500454D76.rtf