Протоколно определение №

към дело: 20191600200135
Дата: 08/06/2019 г.
Председател:Костадин Живков
Членове:
Съдържание


О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕ за ПРЕКРАТЯВАНЕ на наказателното производство по
НОХД №135/2019 г. по описа на Окръжен съд - М., постигнато между Е.
А. – п. от О. П. М. и А. А. А. - АК Г. М., в качеството му на защитник на обвиняемата Р. И. С. от
град В., на основание чл.382, във вр. с чл.381, ал.1 и сл. от НПК,
съобразно което:

І. ОБВИНЯЕМАТА Р. И. С. - родена на Х г. в Г. Б., обл. М., живуща Г. В., обл. М., с постоянен адрес Г. В., У. „. С.” №Х и настоящ адрес Г. В. У. „. Л. №Х, българка, българска гражданка, с основно образование, омъжена, неосъждана, не работи, ЕГН *, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че:
На 17.06.2018 г. в Г. В., обл. М., в 04.00 часа на АТМ устройство №*** на банка „Х“ , като макар и непълнолетна, но след като е могла да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, чрез извършване на фактически действия – въвеждане на съответния персонален идентификационен номер ПИН-код, използвала платежен инструмент – дебитна
банкова карта с №***, издадена от банка „Х“ на името на Ю. Д. Д. от Г. В., без съгласието на титуляря и изтеглила сумата от 200 лв. – престъпление по чл.249, ал.1, предложение първо,
във връзка с чл.63, ал.1, т.3 от НК.

ІІ. От деянието няма причинени имуществени вреди, които да са останали
невъзстановени. Същите са възстановени в хода на досъдебното производство.

ІІI. Вид и размер на наказанието:

НА ОСНОВАНИЕ чл.249, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.3, във вр. с чл.54, ал.1 от НК на обвиняемата Р. И. С.-А., ЕГН * се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ /4/ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ
години.
На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемата Р. И. С.- А. по-лекото наказание „глоба“, което законът кумулативно предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“

ІV. Разноски по делото:

Разноските по делото в размер на 133.53 лв. за изготвяне на експертиза, както и сумата от 5 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист са за сметка на обвиняемата Р. И. С.-А..

След произнасянето по споразумението СЪДЪТ се произнесе служебно и по
въпроса за м. за н., като констатира, че по ДП такава не е вземана. С оглед коректното процесуално поведение на вече осъденото лице, СЪДЪТ
счита, че не е налице необходимост от вземане на м. за процесуална принуда,
т.е: на м. за н., поради това

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ВЗЕМА м. за н. по отношение на Р. И. С.-А., ЕГН *.

На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 135 по
описа на Окръжен съд М. за 2019 година.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ приключи в 10,55 часа и бе изготвен в съдебно заседание.


ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:


СЕКРЕТАР: