Решение №

към дело: 20191600900027
Дата: 08/12/2020 г.
Председател:Людмила Драгомирова
Членове:
Съдържание


Р Е Ш Е Н И Е
Г. М.,12.08.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА


ОКРЪЖЕН СЪД – М.,граждански състав,в публично заседание на втори юли през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЛЮДМИЛА ДРАГОМИРОВА

П. секретаря Петранка Александрова,като разгледа докладваното от съдия Драгомирова т.д.№ 27 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.365 и сл. от ГПК.
Образувано е по искова молба на Н. К. С.,ЕГН * и В. К. С. ,ЕГН *, последната Ч. С. Б. К. С. С.,ЕГН *,подадена Ч. А.Н.Д. срещу „З“, ЕИК *, с предявени обективно и субективно съединени искове с правно основание чл.432,ал.1 от КЗ с цена по 100 000.00 лева за всяка от ищците,представляващи обезщетения за претърпени от тях неимуществени вреди-болки и страдания от телесни увреждания в резултат на пътнотранспортно произшествие,ведно със законната лихва върху всяка от главниците,считано от 29.01.2019г.
В исковата молба се твърди,че на 06.08.2018г.в района на Г.Щасфурт , 39443, Фьордерщед,окръг Залцландкрайз ,Федерална Република Германия , по магистрала 14 в посока към Г.Дрезден настъпило пътнотранспортно произшествие с автомобилна композиция , управлявана от В. Д. Ч., състояща се от лек автомобил марка „ххх“, модел „ХХХ“, рег.№ * и теглено от него ремарке , върху което се намирали две превозни средства-модел „ХХХ“ и модел „ХХХ“,марка „ХХХ“. След наближаване на 171-вия километър поради спукване на гума отзад вдясно на теглещото превозно средство , същото излязло вляво от лентата за движение и се блъснало в средната мантинела на магистралата. Впоследствие композицията се ударила в дясната мантинела и се преобърнала , като теглещото превозно средство спряло по покрив,а ремаркето и натоварените превозни средства се разпределили напречно върху пътното платно. В пряка причинно-следствена връзка с описаното пътнотранспортно произшествие ищците като пътници в процесния лек автомобил претърпели следните увреждания: Н. К. С. претърпяла серийна фрактура на 1 до 7 ребро вляво; травматичен хемопневмоторакс вляво и дислоцирана фрактура на ключицата в средната третина вляво,които породили наложителна необходимост от хоспитализирането й в Клиника Бергманстрост-Г.Хале, където постъпила за стационарно лечение от 06.08.2018г.до 22.08.2018г.В този период от време-на 17.08.2018г.е извършена оперативна интервенция , П. която посредством открита репозиция, на ищцата С. е поставена остеосинтеза с плака на фрактурата на ключицата вляво и пострадалата е подложена на последващо лечение. Поради повишен риск от повторна фрактура отстраняването на тези материали следва да се извърши не по-рано от 18 месеца от поставянето им. Пострадалата В. К. С. е претърпяла фрактура на алвеоларния израстък на 51,52-фрактура с разместване ,попадаща в рода на счупванията на лицевата кост и костта на черепа. Същата е транспортирана посредством спасителен хеликоптер и е хоспитализирана в Университетска клиника в Г. Магдебург ,където е подложена на оперативно отстраняване на 51-ви и 52-ри зъби ,извършена е затворена ръчна репозиция на алвеоларния израстък и раната е обработена с хирургични конци ,след което пострадалата С. е преместена в интензивно детско отделение.Поддържа се,че претърпените телесни увреждания от пострадалите драстично са ги променили ,тъй като до момента на ПТП те са били активни хора,а след инцидента животът им се е променил в отрицателна насока.Ищците са претърпели и продължават да търпят болки и страдания от настъпилото ПТП и дисконфорт в ежедневието им. Твърдят,че отговорността за процесното ПТП е на В. Д. Ч.-водач на лек автомобил марка „ХХХ“,модел „ХХХ“с рег.№ *,който с неправомерното си поведение е допуснал настъпването на процесното ПТП,в пряка причинна връзка с което са последвалите им увреждания . Към датата на ПТП е било налице валидно застрахователно правоотношение по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, учредено с полица № BG/07/*64,с начална дата на покритие 19.01. 2018г. и крайна дата -18.01.2019г.,предоставящо покритие по чл.493 от КЗ.На 11.01.2019г. ищците са депозирали извънсъдебни застрахователни претенции, ведно с приложените към настоящата искова молба доказателства, но до момента не е получен отговор от ответника ,което бездействие приемат за отказ, тъй като на 28.01.2019г.е изтекъл предвидения 15-дневен срок в чл.108 от КЗ . Застрахователят не се е произнесъл по основателността на претенциите им за обезщетение по задължителна застраховка „Гражданска отговорност”на автомобилистите , макар за удостоверяването на ПТП да са представили един от изброените в чл.496,ал.3 от КЗ документи. Считат,че справедливото обезщетение е в размер на по 100 000 лева за всяка от тях. Претендират да бъде осъден ответника да заплати на всяка от тях по 100 000 лева обезщетение за неимуществени вреди ,изразяващи се в болки и страдания,вследствие на претърпяното ПТП и настъпилите в пряка причинно-следствена връзка с него телесни увреждания,ведно със законната лихва върху всяка от сумите ,считано от 29.01.2019г.-денят , следващ датата на която изтича 15-дневния срок по чл.108 от КЗ за изплащане на застрахователно обезщетение от ответника до окончателното им заплащане.
Ответникът оспорва предявените искове. Не оспорва наличието на застрахователно правоотношение.Поддържа, че исковете са предявени в изключително завишен размер и не отговарят на тежестта,степента и интензитета на претърпените от ищците вреди.Прави възражение за съпричиняване от страна на пострадалата Н. К. С. , съответно от пострадалата малолетна В. К. С. (изразено Ч. действия/бездействия на нейните родители) за настъпване на вредоносния резултат.Поддържа,че от представените към исковата молба доказателства се установява ,че в превозното средство са се намирали 12 лица П. максимално допустими за това превозно средство 9 (8+1) лица; че водачът на ПТП не е разполагал с разрешение за превозване на пътници заедно с товарно ремарке и не е имал изискуемото разрешение за управление на МПС клас D1E; че в превозното средство е имало допълнителен трети ред седалки,който не е бил прикрепен към превозното средство в нарушение на техническите характеристики на превозното средство и на всякакви технически и житейски мерки (снимка 28); че в превозното средство са се намирали хладилници и други товари , необезопасени по съответния ред , самите пътници не са били подходящо обезопасени с колани (снимки 27,29,39); водачът на превозното средство е транспортирал автомобили без да има разрешение за това; гумите на превозното средство са имали очевидни следи на стареене от прекомерна употреба-изхабен протектор (снимки 10,22,24,26); товарното превозно средство не е било снабдено с дигитален тахограф,съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 561/2006 от 15.03.2006г.за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт. Поддържа,че тежестта на настъпилите травми е била повлияна от претоварването на превозното средство Ч. допълване на цял ред допълнителни седалки за пътници , неподходящо обезопасяване на пътниците и незакрепване на товари ,които са били поместени заедно в изключително тясно пространство и,че в превозното средство е липсвала система за обезопасяване на деца по смисъла на чл.137в вр.с чл.137б от ЗДвП. Твърди , че с безразсъдното си поведение пълнолетната ищца е допринесла за настъпване на фрактурата. Също толкова безразсъдно е било и поведението на родителите на малолетната ищца В., които явно не са пътували с тригодишната си дъщеря в автомобила и в разрез с нормативно вменените им задължения от ЗДвП да обезопасяват детето,когато същото е пътник в автомобил,както и да не го оставят без надзор и грижа и да не го излагат на опасности за неговото здраве (чл.8,ал.8 от Закона за закрила на детето) не са проверили дали водачът на превозното средство има разрешение за управляване на МПС от съответната категория,дали има разрешение за превоз на пътници в товарна композиция и пр.Проявената от родителите груба небрежност е основание за намаляване на отговорността на застрахователя.Изрично твърди,че претоварването на моторното превозно средство с трима пътника повече и с товарите ,за които има данни по делото ,както и лошото състояние на гумите на автомобила са най-вероятната причина за спукване на гумата и настъпилата катастрофа. Моли съда да отхвърли исковете или ако ги уважи, това да бъде в по-нисък размер. Претендира разноски.
В съдебно заседание ищците не се явяват,не се явява и упълномощения от тях адвокат Н.Д. . С молби по делото поддържат предявените искове и молят да бъдат уважени. Претендират разноски по списък. Направено е искане за присъждане на адвокатско възнаграждение на А.Н.Д. на основание чл.38,ал.2 вр.ал.1,т.2 от ЗА.
С оглед наличието на международен елемент- настъпило увреждане на територията на Федерална Република Германия,съдът следва да се произнесе по международната си компетентност и приложимото материално право.
Ответникът е юридическо лице със седалище и адрес на управление в Г.С. и съобразно разпоредбите на чл.4,1 от Регламент (ЕС) № 1212/201 на Европейския парламент и на Съвета от 12.12.2012г.относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела,българският съд е компетентен да разгледа спора, а съобразно правилата на родовата и местната подсъдност-чл.104,т.4 и чл.115 ,ал.2 от ГПК компетентен съд е МОС.
Приложимото право следва да се определи по правилата на Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11.07.2007г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим II”) и в случая е българското материално право.В чл.4,2 е предвидено изключение,че когато лицето ,чиято отговорност се търси и увреденото лице имат обичайно местопребиваване в една и съща държава към момента на настъпване на вредата ,се прилага правото на тази държава. В настоящия случай лицето,чиято отговорност се търси- „ХХХ” е със седалище и адрес на управление в Г.С.,съгласно вписването по партидата на дружеството , а ищците към момента на настъпване на вредите са били с постоянен и настоящ адрес в Г.Б.,оБ.М.,видно от приложените удостоверения за промени на постоянен и настоящ адрес/л.15-л.17 от делото/, което се установява и от показанията на свидетеля С. ,който пояснява,че ПТП е настъпило когато той и двете ищци /негова съпруга и внучка/се връщали от Германия,където пребивават синът и снахата им за България,където живеят свидетелят и ищците.
След преценка на събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема следното:
Основателността на прекия иск от увреденото лице срещу застрахователя предполага установяване П. условията на пълно и главно доказване в процеса на следните факти: настъпилото ПТП и неговия механизъм; противоправното поведение на водача; претърпените неимуществени вреди; наличието на пряко причинна връзка между вредите и настъпилото ПТП; ответникът да е застраховател на гражданската отговорност на причинилия произшествието водач. Ответникът следва да установи наличието на съпричиняване на вредоносния резултат от страна на увреденото лице,както и останалите релевирани от него възражения.
В случая не се спори между страните ,че към момента на настъпване на процесното ПТП за лек автомобил марка „ХХХ”,модел „ХХХ”с рег.№ * е бил налице валиден застрахователен договор за „Гражданска отговорност” на автомобилистите П. ответното застрахователно дружество по полица №BG/07/*64 , валидна от 19.01.2018г. до 18.01.2019г. Съдът е отделил като безспорен този факт.
Не се оспорват и факта на настъпване на застрахователното събитие,механизма на ПТП,вината на водача и настъпилите телесни увреждания на ищците в резултат на пътнотранспортното произшествие.
Не е спорно и че на 11.01.2019г.,преди подаването на исковата молба, ответното застрахователно дружество е било сезирано от ищците с искания за извънсъдебно уреждане,по което ответникът не се е произнесъл.
Спори се по въпроса за наличието на съпричиняване на вредоносния резултат и неговия размер за всяка от ищците, както и за размера на дължимото застрахователно обезщетение за всяка от тях.
От приетите по делото писмени доказателства,неоспорени от страните /копие на досие от предварително разследване срещу В. Д. Ч. за нанесени телесни повреди по небрежност на 06.08.2018г./сл.дело/-протокол за ПТП,скица,албуми и други материали от Прокуратурата в Г.Магдебург във връзка с пр.пр.№1202-382098-6 Js30180/18 /се установява,че на 06.08.2018г.около 18.50ч.на територията на Федерална Република Германия,по магистрала 14 в посока на Дрезден ищците са пътували като пътници в автомобил „ХХХ” с рег.№* ВМ,теглещо превозно средство от композиция с ремарке с транспортирани върху ремаркето без разрешение две превозни средства-лека кола „ХХХ” и „ХХХ”.,управлявано от В. Д. Ч.,български гражданин.На 171-ви км.поради спукване на гума на теглещото превозно средство отзад вдясно , то излиза вляво от лентата за движение и се блъска в средната мантинела.След това композицията се удря в дясната мантинела и се преобръща.Теглещото превозно средство спира на покрив.Ремаркето и натоварените превозни средства се резпределят напречно върху пътното платно.П. пристигане на полцейските служители всички лица вече са били извадени от превозното средство и за тях са били положени медицински грижи.Натоварените на ремаркето превозни средства са били още на пътя, макар не в положението, както след инцидента,теглещото превозно средство е оставено в първоначалното положение. В превозното средство са се намирали 12 български /руски граждани , някои от които тежко ранени и откарани в болници.Освен това в теглещото превозно средство са намерени хладилници,телевизор и различен багаж.В превозното средство е имало повече хора отколкото е позволено.Поради очевидно липсващото обезопасяване на багажа и пренаселеността на превозното средство с повече от допустимите девет души ,които не са били подходящо обезопасени с колан,нивата на увреждане на лицата вероятно са по-значителни.Налице е нарушение на задължението на водача за полагане на грижи преди началото на пътуването.Произшествието е настъпило на дневна светлина, на сух път.Не са установени местата на които са седели пътниците. В същия протокол е отразено, че ищците са от пострадалите П. катастрофата лица ,вписани като тежко ранени. Като виновно за ПТП лице е отразен водачът В. Д.Ч.,срещу който е образувано предварително разследване за телесна повреда,нанесена по небрежност, като основания са посочени чл.229 НК ,21 от Закона за движение по пътищата. ПТП е посетено и регистрирано от длъжностни лица на Полицейско управление Федерални магистрали /Специален контрол на движението Б. RK-гл.сержант Л.Н. и гл.сержант Ф. Б. , проверено и предадено от полицейски комисар М. ,подписали документите. От приложените фотоалбуми-папка със снимки , изготвени от полицейски служители се установяват повредите по лекия автомобил, в който като пътници са пътували ищците,състоянието на гумите и най-вече повредената задна дясна гума с отделяне на протектора от колелото поради значително увредения каркас и различни следи от стареене и употреба , пренасяните вещи във вътрешното помещение на лекия автомобил „ХХХ” и третата седалка-преместена,без видими точки на закрепване. Документите са представени от ищците, в заверено от тях копие на препис.Не е направено оспорване на верността на представените документи от страна на ответника. В отговора на исковата молба ответникът е поискал в съответствие с процедурите на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28.05.2001 г.относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки П. събирането на доказателства по граждански или търговски дела,съдът да поиска снабдяване с доказателства по смисъла на чл.1,ал.1,б. „б“от Регламента-преписи от официалния документ ,с който е приключила преписката и документ за налагане на санкционна отговорност на водача В. Д.Ч..Съдът е отправил искане по реда на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28.05.2001 г.,но до провеждане на последното открито съдебно заседание не е получен отговор.Със становище В.№3095/01.07.2020г.ответникът е заявил, че в случай до датата на откритото съдебно заседание на 02.07.2020г.не постъпи исканата информация от Германия ,се отказва от това доказателствено искане,П. което делото е приключило без събиране на тези доказателства.
От приложеното предварително медицинско заключение,издадено от Университетска болница-Хале, Клиника по травматология и възстановителна хирургия /л.31/се установява,че в периода от 06.08.2018г. до 22.08.2018г.ищцата Н. К. С. е била на стационарно лечение в Клиника Бергманстрост-Хале с диагноза:серийна фрактура на 1.до 7.ребро вляво; травматичен хемопневмоторакс вляво и дислоцирана фрактура на ключицата в средната третина вляво.Отразена е извършената терапия, както и че стационарният прием на ищцата С. в клиниката е извършен с хеликоптер след ПТП на 06.08.2018г.,като П. приемането ищцата е била в съзнание,контактна ,със стабилно кръвообращение. Посочено е,че поради силните болки в областта на ключицата ищцата е поискала оперативно лечение на фрактурата , извършено на 17.08.2018г. без настъпили усложнения.Препоръчано е отстраняване на поставения П. операцията материал най-рано след 18 месеца заради повишения риск от повторна фрактура.
От приложената епикриза,издадена от Университетска клиника –Магдебург,Университетска клиника по устна,челюстна и лицева хирургия се установява ,че ищцата В. К. С. е била на лечение в клиниката от 06.08.2018г.до 07.08.2018г с диагноза:фрактура на алвеоларния израстък на 51 ,52 вследствие на пътнотранспортно произшествие ,докарана със спасителен хеликоптер.Отразена е извършената терапия ,както и че е изписана по желание на родителите й . Препоръчано е приемане на мека храна за 7-10 дни и локални студени компреси. Посочено е,че използвания шевен материал в устата е разградим. препоръчани са стриктни последващи стоматологични грижи , включително контрол П. поникването на зъбите.
От изготвената и приета по делото съдебно-медицинската експертиза /л.249/, неоспорена от страните ,изпълнена от в.л.д-р П.Г., чието заключение съдът кредитира като обективно и компетентно се установява, че в резултат на ПТП на 06.08.2018г.на ищцата Н. К. С. са причинени :1.Контузия на гръдния кош,изразяваща се в счупване на 7 ребра в ляво с нарушаване на херметичността на плевралното пространство ,което е довело до навлизане на въздух и кръв (хемопневмоторакс) в лява гръдна половина с колабиране на ляв бял дроб и избутване на иначе срединно разположените трахея, сърце, аорта, хранопровод. Поради тази причина П. това състояние е съществувала реална и действителна опасност за живота на пострадалата и без прилагането на адекватна и навременна медицинска помощ би настъпил фатален изход ,което представлява разстройство на здравето временно опасно за живота и 2.Счупване на лява ключица ,което увреждане само по себе си причинява трайно затруднение движението на ляв горен крайник за срок не по-малък от месец П. липса на усложнения в оздравителния процес ,последвано от постепенно и поетапно раздвижване на крайника , през което време не е изключено наличие на различни по сила ,интензитет и продължителност болкови усещания в мястото на травмата.Относно ищцата В. К. С. вещото лице дава заключение,че същата е приета в условията на спешност в специализирано болнично заведение, където е престояла два дни.След проведените медицински процедури за изясняване на състоянието са описани счупване на горна челюст в областта на алвеоларния израстък на място между първи горен в дясно (51) и втори горен в дясно (52) зъби и разместване на съответните млечни зъби. С. е оперирана в деня на приема под общо обезболяване ,П. което лечение е извършено премахване на разместените (луксирани) зъби с наместване на счупените фрагменти и поставяне на хирургични конци (шев). По желание на родителите е изписана на 07.08.2018г.с препоръки за съответен хранителен режим и наблюдение.Няма данни за настъпили усложнения в следоперативния период.Няма данни за отпадна неврологична, огнищна симптоматика и манингиално дразнене,липсват данни за травматично засягане на черепни и черепно-мозъчни структури и за изпадане в безсъзнателно състояние и в такова,което да обуслови реална опасност за живота на ищцата С.. Описаното счупване на горна челюст и разместването на съответните зъби в цялата съвкупност е причинило на ищцата С. затруднение на говора и дъвченето . Оздравителният период варира до месец, месец и половина ,през което време ,а и след това е възможно пострадалата да е имала различни по сила, интензитет и продължителност болкови усещания. Необходимо е било спазването на определен хранителен режим и постепенно захранване с поетапен преход от течно-кашева храна към меко сварена,без твърди частици храна за срок не по-малък от две,три седмици до месец.Вещото лице е заключило,че описаните увреждания П. двете ищци са специфични и е много вероятно да са в резултат на автомобилна травма ,добре кореспондират да са получени в условията на ПТП ,за което има данни по делото. Травмите са причинени от силни ,директни удари и притискане от/върху различни части на автомобилното купе ,П. рязката промяна на скоростта и посоката на движение на автомобила П. челно-странични удари и последващо преобръщане на автомобила.
Във връзка с допълнително представени медицински документи от ищцата Н. К. С.-експертно решение на ТЕЛК, епикриза, резултати от образна диагностика,етапни епикризи и др./л.303 и сл./,с определение на съда от 27.06.2019г.е назначена съдебно-медицинска експертиза,която след запознаване с всички представени по делото медицински документи и след преглед на ищцата да даде заключение за получените от ищцата С. увреждания,проведеното лечение,има ли усложнения в здравословното й състояние,какво е състоянието й към момента и каква е прогнозата за в бъдеще.
От изготвената и приета по делото съдебно-медицинската експертиза/л.383/,неоспорена от страните,изпълнена от в.л.д-р И.И. , чието заключение съдът кредитира като обективно и компетентно се установява,че ищцата С. е постъпила в клиниката на 06.08.2018г.по спешност.била е в съзнание, контактна,хемодинамично стабилна, адекватна .След направена КТ и уточняване на диагнозата , на С. е поставен торакален дрен,като след разгъването на белия дроб на 17.08.2018г.е пристъпено към кръвна репозиция на ключицата и остеосинтеза със заключваща плака. Следоперативният период е протекъл гладко. Предписано е на ищцата след 6 седмици да започне пълно и активно натоварване,а евентуалното отстраняване на имплантите да бъде извършено след не по-малко от 18 месеца след извършване на оперативното лечение.Към момента на настъпването им травмите, получени от ищцата С. са й причинили силна болка.След настъпване на срастване на фрактурираните ребра и ключица ищцата не би трябвало да изпитва болка. Вещото лице е посочило,че към датата на прегледа-14.08.2019г. ищцата С. се оплаква от болка в областта на лявата гръдна половина и ограничени движения в раменния пояс.Дава заключение,че фрактурата на ключицата води до ограничени движения на раменния пояс в ляво за периода на срастване-около 6 седмици.Същият период е абсолютно достатъчен и за зарастване на ребрата.От направената ро.Г.е видно,че е настъпило срастване на фрактурираните ребра и не се виждат ро.Г.данни за контузионни,инфилтративни и огнищни изменения в областта на обхванатия белодробен паренхим. От ро.Г.на лява ключица се установява перфектно извършена метална синтеза с много добре алинирани фрагменти и настъпило костно срастване.Възстановен е обема на движение в раменната става. В съдебно заседание вещото лице пояснява,че ключицата е зараснала отлично ,ребрата са зараснали в степен, в която не личи ,че е имало счупване.От направените контролни рентгенови снимки и медицинската документация по делото счита,че оплакванията на ищцата не корелират с последицата от травмите,не намира ,че има съществени основания за оплаквания,каквито ищцата декларира.
По делото е изготвена и приета съдебна автотехническа експертиза /л.376/, неоспорена от страните,изпълнена от в.л.инж.Р.Д., чието заключение съдът кредитира като обективно и компетентно. Заключението е изготвено на база представените от ищците по делото писмени доказателства,неоспорени от ответника.Вещото лице е категорично,че причините и механизма за настъпване на процесното ПТП са управление на автомобила със силно износени гуми /напукана странична част ,износен протектор над допустимото,неправилно износване,загряване и повишаване на налягането в гумата П. продължително движение с висока скорост и висока външна температура и неадекватно действие на водача П. възникване на критичната ситуация,каквато е гръмването на задна дясна гума на теглещото превозно средство.Вещото лице пояснява,че П. спукване или гръмване на гума се увеличава съпротивлението П. движение на ходовата част от съответната страна ,П. което в конкретния случай автомобилът самопроизволно се насочва в дясно.За да запази първоначалната посока на движение водачът завива на ляво ,но тъй като композицията е с голяма инерционна сила не успява да овладее автомобила,който се отклонява на ляво и се удря в средната двойна мантинела, преобръща се на таван ,отклонява си и се спира в дясната мантинела. Ремаркето се откъсва от теглича и се разполага напречно на пътното платно,а транспортираните на него автомобили изпадат на пътното платно.Вещото лице дава заключение,че по техническа характеристика пътнически бус марка „ХХХ”,модел „ХХХ”, година на производство 2000г.заводски е оборудван с триточкови обезопасителни колани за всички места.Максималната пътнико вместимост на пътници в превозното средство според производствената му характеристика е 8+1/осем пътници плюс един водач/.В такъв пътнически бус има само три реда седалки.Първи ред в ляво за водача и още две места. Втори ред с три места с малък коридор в ляво и трети ред с три места.След третия ред няма място за допълнителен ред.Разстоянието от третия ред до задните врати е около 0.5 м.Вещото лице не може да отговори дали в конкретния случай третият ред седалки не е бил укрепен с болтове към долната част на купето или седалката се е откъснала П. преобръщането, поради невъзможност да извърши оглед на автомобила.Въз основа на снимковия материал,приложен по делото,вещото лице дава заключение,че автомобилът се е движил с износени и напукани гуми ,абсолютно негодни с над 95 % износване.От снимки 22,24 и 26/л.138,139,140/вещото лице прави заключение,че и останалите гуми на автомобила са били негодни за безопасна експлоатация.Вещото лице дава заключение,че според техническата характеристика на процесния автомобил ,той може да тегли ремарке ,чиято максимална маса не надвишава масата без товар на теглещото превозно средство.За управление на конкретния автомобил е необходимо пътниците заедно с водача да не превишават 9 бр.и натоварването на ремаркето да бъде с товар до 2700 кг.В случая пътниците са били 12 бр.,а теглото на двата автомобила върху платформата е било общо 3 300 кг.П. претоварване на пътното превозно средство и П. движението със силно износени и напукани гуми рискът от спукване на гума се увеличава.
По делото са събрани и гласни доказателства за установяване на твърдените в исковата молба факти.Разпитан е свидетелят С. С.,съпруг на ищцата Н. К. С. и дядо на ищцата В. К. С.,очевидец на пътнотранспортното произшествие,пътник в катастрофиралия автомобил.
Свидетелят пояснява ,че произшествието е настъпило, когато са пътували на връщане за България.Твърди,че родителите на В. са в Германия и те (той и съпругата му) са отишли да вземат детето (малолетната ищца В. С.) и да я доведат в България.Пояснява,че той е седял на първата седалка зад шофьора.До него на същата седалка от ляво, до прозореца е пътувала съпругата му-ищцата Н. К. С.,а между тях двамата седяла внучката им-ищцата В. К. С.. Бусът бил пълен,не може да каже колко души са пътували.Имало и чанти. Произшествието станало на 06.08.2018г.през деня.Било топло и сухо време. Не се движили бързо,но се спукала задната дясна гума и шофьорът не успял да овладее Буса,защото имало отзад и едно ремарке с две коли.Като гръмнала гумата се преобърнали три пъти и загубили малко съзнание. Бусът спрял обърнат по таван.Не си спомня дали са били с колани и детето (ищцата В.) да е била в столче. Свидетелят обяснява,че В. била намерена по-далече от него,намерил я някъде отзад,почти на багажника. Била окървавена и си държала едната ръка на устата, бликало много кръв понеже е с три счупени зъба-предни и от лявата страна. Взел В. на ръце,тя започнала да плаче много силно.Дошли лекари,сложили я в един чувал,вързали я и я откарали в болница с хеликоптер.Не знае какво лечение е проведено на В..Видял я на петия-шестия ден след произшествието.В. била постоянно със страх.Постоянно била с майка си. Имала травми по ръцете ,по краката,куцала и не можела да си вдига ръцете нагоре,да тича както преди катастрофата.Не можела да се храни , била почти на мляко и супа.По-често се хранела и по-бързо огладнявала.И сега се храни трудно , защото й липсват зъбите и до момента изпитва страх П. пътуване с автомобил.Още помни катастрофата и често говори за случилото се.Не ходи на детска градина ,постоянно държи свидетеля за ръката и му казва да не я пуска.Без придружител не излиза на улицата да си играе.Преди катастрофата не било така-излизала навън и си играела с децата.Оплаква се когато се храни и натиска/яде хляб/,че венецът отгоре я боли.Не са водили ищцата В. С. на зъболекар нито в Германия, нито в България.Водили са я само П. личния й лекар.Свидетелят С. обяснява,че след катастрофата намерил съпругата си-ищцата Н. С. между седалките и я изкарал вън през един счупен прозорец. Дошли линейки, пожарна. Съпругата му се оплаквала много,че не й достига въздух ,викала от болки,имала стрес.Дали й помощ хората,които дошли с линейките. Впоследствие се оказало,че има 7 счупени ребра и ключица и е спряло дишането й.Твърди,че и в момента ищцата С. има проблеми с ребрата и с лявата ръка.Твърди,че не е зараснало нищо и са казали,че това нещо няма да зарасне от годините и ще има болки в ребрата докато е жива.След завръщането им в България са провели лечение с д-р Н.,невролог в М..Разговаряли са и с д-р Ц. и д-р Т..Ищцата С. е лекувана в болницата в Г.Б..В Г.М. са ходили само на прегледи. Първоначално след изписването от болницата в Германия ищцата С. не можела да се движи сама,помагали й във всичко,П. лягане,П. ставане.Движила се с помощта на свидетеля.Помагали им майката на свидетеля и съпругата на брат му.Двама души слагали ищцата С. да легне и я изправяли двама души.Движението й било трудно от катастрофата,имала много травми и болки.Лявата й ръка била счупена и можела да върши нещо само с дясната ръка.Дори я къпели свидетеля и майка му ,понеже ищцата С. не можела да стои на крака и не можела да си движи лявата ръка. Това продължило 4-5 месеца. Твърди,че и в момента ищцата С. е много уплашена, стресирана е ,станала е малко по-затворена,по-нервна и почти не излиза навън.След катастрофата много се е променила. Страхува се.Не е както преди,не общува с хората,станала е друга. Преди била работоспособна,работили са с нея в оранжерии в Испания, сега не може да работи.И в момента ищцата С. не е добре,има много болки , ребрата я болят и изтръпва лявата й ръка, заедно с три пръста, от което има трудно движение.
Съдът преценява показанията на свидетеля С. П. условията на чл. 172 от ГПК, като отчита неговата близка родствена връзка с ищците и възможната му заинтересованост от изхода на спора в тяхна полза. Въпреки това, кредитира показанията на свидетеля, тъй като същите кореспондират на другите събрани по делото доказателства- изготвените съдебно-медицински и автотехническа експертизи, както и на събраните писмени доказателства-медицински документи и материалите от прокуратурата в Г.Магдебург.
П. така събраните по делото доказателства съдът намира за установено от фактическа страна, че процесното ПТП, настъпило на 06.08.2018 г. на територията на Федерална Република Германия, е настъпило по вина на водача В. Д. Ч. на застрахованото П. ответника МПС-лек автомобил марка „ХХХ”,модел „ХХХ”с рег.№ *, с валидна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите по полица № BG/07/*64, с покритие към датата на настъпването на процесното ПТП и в пряка причнна връзка с него са настъпили телесни увреждания на ищцата Н. К. С. ,изразяващи се в серийна фрактура на 1.до 7.ребро вляво; травматичен хемопневмоторакс вляво и дислоцирана фрактура на ключицата в средната третина вляво и на ищцата В. К. С. , изразяващи се във фрактура на алвеоларния израстък на 51, 52, поради което са налице предпоставките на чл. 423,ал.1 от КЗ за ангажиране отговорността на ответното застрахователно дружество за претърпените от ищците неимуществени вреди от така настъпилите телесни увреждания.
Разпоредбата на чл.432 от КЗ дава право на увреденото лице П. ПТП да насочи иск за обезщетяване на претърпените вреди срещу застрахователя ,П. който деликвента има застраховка „гражданска отговорност”.
Допустимостта на иска по чл.432 от КЗ се предпоставя и от провеждането на предвидената в чл.380 от КЗ извънсъдебна процедура пред застрахователя .В случая ищците са отправили писмени застрахователни претенции,получени от застрахователя на 11.01.2019г. ,но последният не се е произнесъл по претенциите в срока по чл.108 от КЗ.
Няма спор между страните и от доказателствата по делото е безспорно установено,че за лек автомобил марка „ХХХ”,модел „ХХХ,с рег.№* е бил налице валиден застрахователен договор за „гражданска отговорност”на автомобилистите П. ответното дружество. По силата на застрахователното правоотношение ответникът е поел задължение да обезщети вредите , причинени на увреденото лице от водача на застрахованото превозно средство.
Проведено е успешно пълно и главно доказване на фактите ,от които възниква деликтната отговорност на виновния водач.Последният в нарушение разпоредбите на чл.126 и чл.133 от ЗДвП е управлявал претоварено превозно средство от към товар и брой пътници и технически неизправно превозно средство -с износени и напукани гуми над 95 %, увеличаващи риска от спукване на гума и П. настъпването на такава ситуация-спукване на дясна задна гума, довело до невъзможност водачът да овладее и контролира автомобила и до настъпване на ПТП.
В резултат на ПТП ищцата Н. К. С. е претърпяла телесни увреждания ,изразяващи се в серийна фрактура на 1.до 7.ребро вляво; травматичен хемопневмоторакс вляво и дислоцирана фрактура на ключицата в средната третина вляво ,а ищцата В. К. С. е претърпяла телесни увреждания,изразяващи се във фрактура на алвеоларния израстък на 51, 52.От изслушаните и приети по делото заключения на съдебно-медицински експертизи се установява,че описаните увреждания са довели до временна опасност за живота и затруднения в движението на горния ляв крайник на ищцата С. и до затруднения в говора и дъвченето на ищцата С. за срок по-дълъг от 30 дни- средностепенни увреди.Така описаните увреждания на ищците според вещото лице д-р П.Г. се дължат на автомобилна травма П. възникналото ПТП.
Съгласно разпоредбата на чл.52 от ЗЗД ,съдът следва да определи размера на обезщетението за неимуществени вреди по справедливост. Понятието „справедливост” е всякога свързано с преценката на обективно съществуващи конкретни обстоятелства, както и на общественото разбиране за справедливост на даден етап от развитието на обществото. Това разбиране е обусловено от обективните икономически условия в страната, индиция за които са нормативно определените лимити на застрахователните покрития.
За да определи паричния еквивалент на понесените от ищцата Н. К. С. емоционални и психически травми, съдът съобрази, че тя е претърпяла три средни телесни повреди - счупени 7 ребра в ляво, хемопневмоторакс в ляво и счупена лява ключица,които са обусловили както значителни болки с висок интензитет през първите шест седмици от възстановяването,така и трайни затруднения да се движи и да си служи пълноценно с лявата ръка.Съдът отчита,че лечението е съпроводено с болничен престой,поставяне на торакален дрен за пет дни и извършена оперативна интервенция за поставяне на метални импланти,с предписание да бъдат отстранени най-рано след 18 месеца поради повишен риск от повторна фрактура. Възстановяването е протекло без усложнения.Съдът кредитира в тази насока заключението на вещото лице д-р И.И. ,който отчита,че е настъпило срастване на фрактурираните ребра и ключица и е възстановен обема на движение в раменната става.Съдът кредитира и показанията на свидетеля С. за търпени от ищцата С. физически болки и битови несгоди , произтичащи от невъзможността да се движи сама и да се обслужва самостоятелно с лявата ръка. П. определяне размера на обезщетението съдът взе предвид и отражението в емоционалното състояние на ищцата, която според свидетеля С. се е променила много след ПТП-затворила се е в къщи,страхува се,ограничила е контактите си, вече не е работоспособна както преди,в потвърждение на което е и представеното ЕР на ТЕЛК №234/29.01.2019г./л.303/,с което на ищцата е определена 50% трайно намалена работоспособност за срок от една година с водеща диагноза счупване на ключицата . Съобразявайки тези обстоятелства ведно с лимита на застрахователното покритие, индициращ икономическите условия към 2018 г., съдът намира, че за обезщетяване на неимуществените вреди на ищцата С. би била справедлива и достатъчна сума в размер на 75 000.00 лева.
Относно искът за обезщетение на неимуществените вреди, претърпени от малолетната ищца В. К. С.,съдът съобрази характерът и тежестта на уврежданията,интензитетът,степента и продължителността на търпените от нея болки, страдания и емоционални преживявания.Съдът отчита,че към момента на увреждането ищцата е била на 3 години,приета е по спешност в специализирано болнично заведение , където е оперирана в деня на приема под общо обезболяване.След констатираната фрактура на алвеоларния израстък на 51,52 е извършено премахване на разместените зъби /първи горен вдясно и втори горен вдясно млечни зъби/ с наместване на счупените фрагменти на горната челюст и поставяне на хирургични конци.Не са установени настъпили усложнения.В тази насока съдът кредитира заключението на вещото лице д-р П.Г.,който отчита,че получените увреждания са причинили на ищцата С. затруднения на говора и дъвченето за повече от 30 дни,през което време тя е изпитвала различни по сила и интезитет болкови усещания,както и че няма данни за настъпили усложнения и за травматично засягане на черепни и черепно-мозъчни структури.Съдът съобрази,че се касае за малко дете,което в периода на болничния престой е останало в непозната обстановка ,в чужда страна,изпитвайки болки и страх от преживяното.Съдът съобрази и обстоятелство,че до момента ищцата С. е без два предни зъба и говора и дъвченето продължават да са затруднени.Съдът отчете и неудобството от спазването на предписаната хранителна диета с по-чести хранения и определена по вид храна.Съдът кредитира и показанията на свидетеля С.,който установява ,че след ПТП внучката му (ищцата С.) е била уплашена, имала травми по ръцете и по краката,куцала и не можела да си вдига ръцете нагоре,не можела да тича,както преди катастрофата, хранела се със специална храна и това продължило около 5-6 месеца. Сега продължава да се страхува когато се вози в кола ,когато види кола ,говори често за катастрофата, не иска да излиза на улицата да си играе без придружител.И сега се храни трудно защото няма зъби и П. твърда храна се оплаква от болки. П. определяне на обезщетението,съдът съобрази и конкретните икономически условия в държавата в периода на настъпване на вредите , чиито обективен белег са и определените от закона лимити на отговорност на застрахователя. Съобразявайки тези обстоятелства, съдът намира, че за обезщетяване на неимуществените вреди на ищцата В. К. Страврева би била справедлива и достатъчна сума в размер на 15 000.00 лева.
С отговора на исковата молба ответникът е оспорил предявените искове и е направил възражения за съпричиняване от страна на пострадалите ищци, изразяващи се в качване в претоварен автомобил-в превозното средство са се намирали 12 лица П. максимално допустими за това превозно средство 9 /8+1/; водачът не е разполагал с разрешение за превозване на пътници заедно с товарното ремарке; не имал изискуемото разрешение за управление на МПС клас D1E; преводното средство е имало допълнителен ред седалки ,който не е бил прикрепен към него в нарушение на техническите характеристики на превозното средство; в превозното средство са се намирали хладилници и други товари,необезопасени по съответния ред и самите пътници не са били подходящо обезопасени с колани; водачът е транспортирал автомобили без да има разрешение за това; гумите на превозното средство са имали очевидни следи на стареене от прекомерна употреба-изхабен протектор; превозното средство не е било снабдено с дигитален тахограф, с твърдения, че тежестта на травмите е повлияна от претоварването на превозното средство с повече пътници от допустимото ,неразрешено допълване на цял допълнителен ред за пътници,Ч. неподходящо обезопасяване на пътници и товари ,поместени заедно в тясно пространство ,липса на система за обезопасяване на деца по смисъла на чл.137в вр. чл.137 б от ЗДвП в превозното срество.
Възраженията на ответника за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалите ищци, респ. за намаляване на обезщетенията на основание чл. 51, ал. 2 от ЗЗД са неоснователни.
По въпросите за предпоставките на чл.51, ал.2 от ЗЗД за намаляване на претендираното с прекия иск обезщетение за вреди П. принос на пострадалия и за необходимостта от доказване на приноса, като условия за прилагане на разпоредбата на чл.51, ал.2 от ЗЗД съществува задължителна и постоянна съдебна практика на ВС и на ВКС, като цялата е ориентирана към становището, че изводът за наличие на съпричиняване по смисъла на чл.51, ал.2 от ЗЗД не може да почива на предположения и че намаляването на дължимото обезщетение за вреди от деликт на основание чл.51, ал.2 от ЗЗД предполага доказвани по безспорен начин конкретни действия или бездействия на пострадалия, с които той обективно е способствал за вредоносния резултат, като е създал условия или е улеснил неговото настъпване.
Установено е по делото и не се спори,че ищците са пътували в претоварен автомобил откъм брой пътници и товар.Ищците и свидетеля С. са седели на седалката зад шофьора,като ищцата Н. С. е седяла вляво до прозореца,до нея е седяла малолетната ищца В. С. и седалката,на която са пътували те не е била претоварена.По делото не е установено,че в случая качването на по-голям брой пътници от допустимия е довело до надвишаване на допустимото тегло на автомобила, какъвто е смисъла на термина претоварване,респ.до настъпването на ПТП. Не е доказан П. условята на пълно и главно доказване приносът на ищците за настъпването на вредите и спрямо самите тях ,а е само предполагаем. Не е доказано дали П. пътуване в автомобил П. допустм брой пътници ,ищците не биха получили уврежданя или биха получили по-леки такива.
Като прична за съпричиняването по отношение на малолетната ищца В. С. се сочи ,че в автомобила не е имало система за обезопасяване на деца по смисъла на чл.137в във вр.чл.137б от ЗДвП. Съгласно чл.149,ал.1,т.2,б.а от ЗДвП процесният автомобил е категория М1 и П. положение,че автомобилът не е оборуван със система за обезопасяване ,ищцата В. С. ,която към момента на ПТП е била навършила 3 години е заемала седалка ,която не е предна-съгласно чл.137в,ал.3 от ЗДвП,П. което възражението е неоснователно.
Неоснователно е и направеното възражние за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на ищците,обосновано с неизползване на обезопасителни колани.Установено е от автотехническата експертиза,че по техническа характеристика автомобилът е следвало да бъде оборудван с триточкови обезопасителни колани за всичките 9 места,но в случая не е доказано,че в конкретния автомобил ,с който е възникнало ПТП е имало обезопасителни колани на местата,на които са седели ищците,а дори да се приеме,че автомобилът е бил изцяло оборудван съобразно техническата характеристика ,то по делото не са събрани никакви доказателства,че ищците не са използвали предпазни колани в нарушение на изискванията на чл.137а от ЗДвП.Дори и това обстоятелство да се приеме за установено с оглед показанията на свидетеля С. относно местоположението на ищците в автомобила след ПТП,от доказателствата по делото не може да се направи категоричен извод ,че П. неизползвани предпазни колани вредоносния резултат би бил предотвратен или уврежданията на ищците биха били по-леки П. установения механизъм на ПТП.Само П. установяване на тези факти биха намерили приложение последиците на чл.51,ал.2 от ЗЗД ,тежестта за установяване на които носи ответникът.
Неоснователни са и възраженията за съпричиняване,обосновани с останалите посочени от ответника причини ,тъй като не са установени от доказателствата по делото,а дори да са били налице,ищците с никакви свои действия или бездействия не са способствали за настъпване на вредоносния резултат,респ.за увеличаване на вредни последици,свързани с тези причини.
Поради изложеното исковите претенции следва да се уважат до приетите от съда размери за обезщетяване на претърпените от всяка от ищците неимуществени вреди-на Н. К. С. в размер на 75 000.00 лева,а на В. К. С. в размер на 15 000.00 лева, като до пълните предявени размери от по 100 000.00 лева за всяка от тях исковете следва да се отхвърлят,като неоснователни.
Ищците претендират лихва за забава от датата,следваща датата ,на която изтича 15-дневния срок по чл.108 от КЗ .По отношение на лихвата за забава съгласно чл. 497, ал. 1 от КЗ същата се дължи върху размера на застрахователното обезщетение, ако не е определено и изплатено в срок, считано от по-ранната от двете дати: изтичане на срока от 15 работни дни от представяне на всички доказателства по чл. 106, ал. 3 или от изтичане на срока по чл. 496, ал. 1, освен в случаите, когато увреденото лице не е представило доказателства, поискани от застрахователя по реда на чл. 106, ал. 3. По делото се установява,че ищците са предявили пред ответника искане за плащане/извънсъдебна застрахователна претенция/ на 11.01.2019 г./л.21/ и са представили всички необходими доказателства по чл. 106, ал. 3,по което застрахователят не се е произнесъл. Срокът от петнадесет работни дни е изтекъл на 01.02.2019г, по-ранна дата от тримесечният срок,поради което ответното дружество следва да заплати лихва върху дължимото обезщетение за неимуществени вреди, считано от деня следващ датата,на която изтича 15-дневния срок,а в случая това е 02.02.2019г. Претенцията за законна лихва следва да се отхвърли за периода от 29.01.2019 г. до 02.02.2019 г.
По разноските:
С определение на съда от 13.02.2019г.ищците са освободени от заплащане на разноски на основание чл.83,ал.2 от ГПК.Претендират разноски в размер на 527 лева за преводачески услуги във връзка с превод на документи относно ПТП ,за които са представили списък. Процесуалният им представител претендира адвокатско възнаграждение на основание чл.38,ал.2 вр. с ал.1,т.2 от ЗА.Представен е документ за регистрация по ДДС.
Ответникът претендира разноски.Не е представен списък по чл.80 от ГПК.
С оглед изхода на делото и на основание чл.78,ал.1 от ГПК,съразмерно с уважената част от исковете на ищците следва да бъдат присъдени разноски в размер на 237.15 лева за преводачески услуги,за което са представени списък по чл.80 от ГПК и документи-фактури,удостоверяващи извършените разходи.
На основание чл.38,ал.2 от ЗА на процесуалния представител на ищците - А.Н. Н. Д. от Шуменска адвокатска колегия се дължи възнаграждение върху уважената част от исковете.Това възнаграждение възлиза на сумата 3 760 лева без ДДС,изчислено съобразно чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения за всеки иск, съответно на 4 512 лева с ДДС. /съобразно представено доказателство за регистрация на адвоката по ЗДДС и приложен договор за правна защита и съдействие/.
На основание чл.78,ал.3 от ГПК на ответника се следва припадащата се част от разноските за депозита за съдебната автотехническа експертиза в размер на 165 лева.По делото не са представени доказателства за други извършени разходи от ответника.
На основание чл.78,ал.6 от ГПК ответникът дължи държавна такса върху уважената част от исковете в размер на 3 600 лева,платими по сметката на Окръжен съд-М.,както и поетите от бюджета на Окръжен съд М. 535.60 лева платено възнаграждение на вещи лица.
Водим от гореизложеното,съдът
Р Е Ш И:

ОСЪЖДА „З.“, ЕИК:*,със седалище и адрес на управление :Г. С., п.к.*, район „И.“,бУ. „Х. К.“№*, представлявано от Р. Г. Б. и Е. С. И. -изп.директори да заплати на Н. К. С.,ЕГН *,със съдебен адрес: Г.С., У. „Х. Б.“№*,Ч. П.О. 4, на основание чл. 432,ал.1 от КЗ сумата 75 000.00 лева /седемдесет и пет хиляди лева/,представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди-физически и душевни болки и страдания в резултат на ПТП, настъпило на 06.08.2018г.по вина на водача на застрахован П. ответника лек автомобил марка „ХХХ“,модел „ХХХ“с рег.№ * по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по застрахователна полица № BG/07/*64, валидна от 19.01.2018г.до 18.01.2019г., ведно със законната лихва върху горната сума, считано от 02.02.2019г. до окончателното изплащане на задължението,като ОТХВЪРЛЯ иска за неимуществени вреди до пълния му предявен размер от 100 000.00 лева, както и претенцията за присъждане на законна лихва върху главницата за периода от 29.01.2019г.до 02.02.2019г.
ОСЪЖДА „З.“, ЕИК:*,със седалище и адрес на управление :Г. С., п.к.*, район „И.“,бУ. „Х. К.“№*, представлявано от Р. Г. Б. и Е. С. И. -изп.директори да заплати на В. К. С.,ЕГН *,представлявана Ч. С. Б. и законен представител К. С. С. с ЕГН * ,със съдебен адрес: Г.С., У. „Х. Б.“№*, Ч. П.О. 4, на основание чл. 432,ал.1 от КЗ сумата 15 000.00 лева /петнадесет хиляди лева/,представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди-физически и душевни болки и страдания в резултат на ПТП, настъпило на 06.08.2018г.по вина на водача на застрахован П. ответника лек автомобил марка „ХХХ“,модел „ХХХ“с рег.№ * по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по застрахователна полица № BG/07/*64, валидна от 19.01.2018г.до 18.01.2019г., ведно със законната лихва върху горната сума, считано от 02.02.2019г. до окончателното изплащане на задължението,като ОТХВЪРЛЯ иска за неимуществени вреди до пълния му предявен размер от 100 000.00 лева ,както и претенцията за присъждане на законна лихва върху главницата за периода от 29.01.2019г.до 02.02.2019г.
ОСЪЖДА „З.“, ЕИК: *,със седалище и адрес на управление :Г. С., п.к.*, район „И.“,бУ. „Х. К.“№* да заплати на основание чл.78,ал.1 от ГПК на Н. К. С.,ЕГН * и на В. К. С.,ЕГН * ,представлявана Ч. С. Б. и законен представител К. С. С. с ЕГН *,всички със съдебен адрес: Г.С., У. „Х. Б.“№*, Ч. П.О. 4 сумата 237.15 лева/двеста тридесет и седем лева и петнадесет ст./разходи за преводачески услуги,съразмерно с уважената част от исковете.
ОСЪЖДА „З.“, ЕИК: *,със седалище и адрес на управление :Г. С., п.к.*, район „И.“,бУ. „Х. К.“№* да заплати на адвокат Н. Н. Д. от Шуменска адвокатска колегия ,адвокатско възнаграждение в размер на 4 512.00 лева /четири хиляди петстотин и дванадесет лева/ с ДДС.
ОСЪЖДА „З.“, ЕИК: *,със седалище и адрес на управление :Г. С., п.к.*, район „И.“,бУ. „Х. К.“№*,на основание чл.78,ал.6 от ГПК да заплати по сметка на Окръжен съд-М. държавна такса върху уважената част от исковете в размер на 3 600 лева /три хиляди и шестстотин лева/,както и сумата 535.60 лева платено възнаграждение на вещи лица.
ОСЪЖДА на основание чл.78,ал.3 от ГПК Н. К. С.,ЕГН * и В. К. С.,ЕГН * ,представлявана Ч. С. Б. и законен представител К. С. С. с ЕГН * да заплатят на „З.“, ЕИК: *,със седалище и адрес на управление :Г. С., п.к.*, район „И.“,бУ. „Х. К.“№* направените от него деловодни разноски в размер на 165.00 лева /сто шестдесет и пет лева/ ,съразмерно с отхвърлената част от исковете.
Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването на страните.

СЪДИЯ:


File Attachment Icon
12C257D9ED867122C22585C20041BA9E.rtf