Вещи лица и преводачи за Окръжен съд гр.Монтана

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжен съд – Монтана и Административен съд – Монтана
за 2018 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи”
Видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
1.2. Трасологични експертизи
1.3. Съдебно-балистични експертизи
1.4. Дактилоскопни експертизи
1.5. Биометрични криминалистични експертизи

2. Клас „Съдебномедицински експертизи”
Видове:
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
1. Д-р Полин Василев Горанов, висше образование – медицина.

2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
2. Николай Гинчев Тюфекчиев, висше образование, специалност Биохимия и микробиология, квалификация Биохимик, микробиолог със специализация вирусология
3. Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност Молекулярна и функционална биология, квалификация биохимик-клиничен химик, кандидат на биологичните науки.

2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
4. Борис Петров Шахов, висше образование, специалност Молекулярна биология, специализация Микробиология
5. Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност Молекулярна и функционална биология, квалификация биохимик-клиничен химик, кандидат на биологичните науки.

2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
6. Д-р Крум Костадинов Крумов, висше образование, специалност Медицина, специалист по ушно-носно-гърлени болести, експерт по медицински и по екологични проблеми
7. д-р Иван Йосифов Каменов, висше медицинско образование с призната специалност Нервни болести
8. Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност Молекулярна и функционална биология, квалификация биохимик-клиничен химик, кандидат на биологичните науки.
9. Д-р Полин Василев Горанов, висше образование – медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
Видове:


3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

10. Д-р Росица Цветанова Русинова – Иванова, висше образование, специалност Медицина, лекар-специалист по психиатрия
11. Д-р Николай Радославов Дончев, висше образование, специалност Медицина, лекар-специалист по психиатрия

3.2. Съдебно-психологична експертиза
12. Зофия Мария Янчак – Сердева, висше образование, специалност Клинична психология
13. Ирина Пламенова Дамянова, висше образование, спец. Психология, магистър по Юридическа психология
14. Силвия Николаева Антонова, висше образование, магистър по специалност Юридическа психология

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
15. Ирина Пламенова Дамянова, висше образование, спец. Психология, магистър по Юридическа психология

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
16. Анна Костадинова Целова, висше образование, магистър по специалност Социална педагогика и социално подпомагане, специализация Андрагогика, квалификация социален работник/социален педагог, магистър по специалност Психология, квалификация психолог
17. Ивайло Георгиев Панов, висше образование - бакалавър по специалността Психология, магистър по специалност Когнитивна наука4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
Видове:
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

18. Любка Иванова Костова, висше образование, специалност Счетоводна отчетност, икономист
19. Райна Младенова Цветанова, висше образование, специалност Счетоводство и контрол, икономист-счетоводител
20. Валентин Крумов Иванов, висше образование, специалност Икономика на промишлеността
21. Ирен Петрова Александрова, висше образование, специалност Счетоводна отчетност, квалификация икономист
22. Виолета Петрова Тодорова, висше образование, специалност Счетоводна отчетност, квалификация икономист – счетоводител
23. Виолетка Каменова Найденова, средно образование, специалност Счетоводство и планиране на селското стопанство, квалификация счетоводител
24. Никола Иванов Петков, средно образование, специалност Счетоводство на селското и горско стопанство, счетоводител
25. Костадинка Илиева Иванова, висше образование – професионален бакалавър, специалност Икономика на кооперациите, икономист,
26. Камелия Цветанова Трифонова, висше образование, специалност Стопанско управление, квалификация магистър по стопанско управление
27. Мариана Димитрова Младенова, висше образование, специалност Управление на бизнеса, специализация Бизнес и администрация, квалификация икономист-бизнесорганизатор
28. Цветелина Фидосова Недкова, висше образование, специалност Счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения
29. Габриела Ганчева Рачева, висше образование, специалност Социално-икономическа информация
30. Виктория Стефанова Петрова, висше образование – бакалавър, специалност Счетоводство и контрол
31. Христина Атанасова Данова – Тодорова, висше образование, магистър, специалност Счетоводство и контрол
32. Цеца Вавилонова Рангелова, висше образование, специалност Счетоводство и контрол
33. Иван Аврамов Каменов, висше икономическо образование, спец. Счетоводство и контрол.
34. Радка Върбанова Костадинова, висше икономическо образование, спец. Счетоводство и контрол.
35. Галина Младенова Евгениева, висше икономическо образование, спец. „Маркетинг и мениджмънт“, сертификат за „Съдебен счетоводител“.
36. Ивалина Коцева Коцева – Симеонова, висше икономическо обазование, спец „Счетоводство и контрол“.
37. Пепа Иванова Петкова, висше икономическо образование, спец. „Финанси“, кв. степен бакалавър и магистърска степен по „Счетоводство и контрол“.
38. Бойка Любомирова Цекова, висше образование, спец. „Счетоводство и контрол“.
39. Ангелина Цанкова Тодорова, средно – специално образование, спец. „Счетоводство и контрол“.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
40. Анатоли Николов Ранчев, висше образование, специалност Счетоводство и контрол, квалификация икономист-счетоводител
41. Соня Иванова Перинска, висше образование, специалност Икономика на промишлеността, квалификация икономист
42. Симеон Савов Учанов, висше образование, специалност Счетоводна отчетност, квалификация икономист-счетоводител
43. Първолетка Петрова Христова, висше образование, специалност Финанси, кредит и застрахователно дело, квалификация „икономист-финансист”
44. Иванка Антонова Петкова, висше образование, специалност Икономика на кооперациите
45. Илия Димитров Петров, висше образование, специалност Планиране на промишлеността, квалификация икономист
46. Лина Захариева Цветкова, висше образование, специалност Икономика на вътрешната търговия, квалификация икономист
47. Иванка Христова Виденова, висше образование, специалност Счетоводна отчетност, квалификация икономист - счетоводител
48. Таня Сашова Тодорова, висше образование, специалност Финанси, квалификация икономист, завършени курсове за Разработване и управление на проекти по програми на ЕС и на тема Неправителствените организации и тяхната роля при реализация на европейски политики
49. Надя Вергилова Стефанова, висше образование, специалност Счетоводство и контрол, квалификация икономист-счетоводител
50. Зорница Тодорова Александрова, висше образование, специалност Финанси, квалификация магистър по икономика, с придобит практически опит в областта на земеделието.
51. Пепка Алексиева Рангелова, висше образование по специалност Икономика и управление на селското стопанство, квалификация икономист по АПП, средно образование по специалност Икономика, профил Промишленост и строителство, квалификация икономист-счетоводител
52. Петрана Рангелова Калистратова, висше образование, специалност Финанси и кредит, квалификация икономист-финансист
53. Исай Венков Киров, висше образование, специалност Застрахователно дело, квалификация икономист-застраховател
54. Калин Ангелов Найденов, висше образование, специалност Счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения
55. Крум Георгиев Милетиев, висше образование, специалност Финанси
56. Катя Георгиева Панова, висше образование, специалност Счетоводство и контрол
57. Олег Димитров Тодоров, висше образование, магистър, специалност Финанси
58. Радка Върбанова Костадинова, висше икономическо образование, спец. Счетоводство и контрол.
59. Моника Петрова Димитрова, висше икономическо образование, спец. Маркетинг и планиране.
60. Галина Младенова Евгениева, висше икономическо образование, спец. „Маркетинг и мениджмънт“, сертификат за „Съдебен счетоводител“.
61. Ивалина Коцева Коцева – Симеонова, висше икономическо обазование, спец „Счетоводство и контрол“.
62. Пепа Иванова Петкова, висше икономическо образование, спец. „Финанси“, кв. степен бакалавър и магистърска степен по „Счетоводство и контрол“.
63. Бойка Любомирова Цекова, висше образование, спец. „Счетоводство и контрол“.
64. Ангелина Цанкова Тодорова, средно – специално образование, спец. „Счетоводство и контрол“.

4.3. Съдебно-стокова експертиза
65. Галина Младенова Евгениева, висше икономическо образование, спец. „Маркетинг и мениджмънт“, сертификат за „Съдебен счетоводител“.
66. Бойка Любомирова Цекова, висше образование, спец. „Счетоводство и контрол“.
67. Ангелина Цанкова Тодорова, средно – специално образование, спец. „Счетоводство и контрол“.
5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
Видове:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

68. Стефка Миланова Рашевска-Симеонова, висше образование, специалност Технология на машиностроенето, квалификация машинен инженер, специалност Сондиране и добив на нефт и газ, квалификация магистър - инженер по газоснабдяване, специалност Промишлено и гражданско строителство с гражданска професионална квалификация магистър – инженер, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения
69. Радка Георгиева Гигова, средно образование, специалност Геология и проучване на полезните изкопаеми, квалификация среден техник-геология и проучване на полезни изкопаеми, оценител на недвижими имоти
70. Серафим Каменов Серафимов, висше образование, специалност Геодезия, фотограметрия и картография, квалификация инженер-геодезист, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, пълна проектантска правоспособност
71. Стефка Петрова Цекова, висше образование, специалност Горско стопанство, квалификация инженер по горско стопанство, оценител на поземлени имоти в горски територии
72. Стефан Александров Сайков, висше образование, специалност Геология и проучване на полезните изкопаеми, квалификация инженер-геолог по проучване на полезни изкопаеми, включен в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за лицата с пълна проектантска правоспособност по част Инженерно – геоложки проучвания
73. Румяна Петкова Иванова, висше образование, магистър, специалност Машиностроителна техника и технологии и специалност Транспортна техника и технологии

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

74. Иван Луканов Александров, висше образование, специалност Двигатели с вътрешно горене, квалификация машинен инженер
75. Младен Бойчев Цветанов, полувисше образование и учителска правоспособност, преподавател по учебна и производствена практика – ДВГ
76. Боян Борисов Лозанов, висше образование, специалност Мотострелкови войски, военна квалификация офицер от мотострелкови войски, гражданска специалност Двигатели с вътрешно горене, квалификация машинен инженер, оценител на машини и съоръжения
77. Румен Дамянов Георгиев, висше образование, специалност Транспорт и енергетика, квалификация машинен инженер с педагогическа правоспособност
78. Ивайло Петков Найденов, висше образование, специалност Транспортна техника и технологии, квалификация машинен инженер, сертификат за автоексперт – курс „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети по МПС и ППС”
79. Емил Димитров Караенев, висше образование, специалност Селскостопанска техника, квалификация машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания, удостоверение за професионална квалификация по автотехническа експертиза с рег. № 22890 от 19.02.2015 г., издадено от ТУ – София


5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

80. Горан Ценов Горанов, висше образование, специалност Минна електромеханика, квалификация минен инженер-електромеханик

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

81. Десислава Замфирова Замфирова, висше образование, спец. Информатика.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

82. Илия Методиев Йорданов, висше образование, специалност Водоснабдяване и канализация – пречистване, квалификация строителен инженер по ВК „пречистване на водите”
83. Калина Боянова Борисова-Шакъ, висше образование, магистър по специалност Промишлено и гражданско строителство с гражданска професионална квалификация магистър – инженер, бакалавър по специалност Организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски с военна професионална квалификация офицер
84. Васил Константинов Василев, средно образование, специалност Строител, квалификация строителен техник
85. Антоанета Костова Тонева – Георгиева, висше образование, специалност Архитектура, квалификация архитект
86. Виолета Борисова Рашевска, средно образование, специалност Строител, квалификация строителен техник, оценител на недвижими имоти
87. Мариета Георгиева Димитрова, средно образование, специалност Строителство и архитектура, квалификация строителен техник
88. Людмила Горанова, висше образование, специалност Мостове и тунели, инженер – строител, оценител на недвижими имоти
89. Виолета Николова Якимова, средно образование, специалност Геодезия и картография, квалификация среден техник – геодезист
90. Милка Тончева Гогова - Младенова, висше образование, специалност Земеустройство, квалификация инженер – земеустроител, оценител на земеделски земи и трайни насаждения
91. Даринка Атанасова Джонова, средно образование, специалност Геодезия и картография, квалификация техник – геодезист
92. Йорданка Лазарова Тодорова, висше образование, специалност Геодезия, фотограметрия и картография, квалификация инженер-геодезист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения
93. Дамянка Младенова Тодорова, средно специално образование по специалността Строителство и архитектура
94. Иван Илиев Пасков, висше образование, спец. Промишлено и гражданско строителство.
95. Евдокия Йорданова Иванова, средно специално образование, спец. Геодезия и картография.
96. Галина Петрова Лазарова – Иванова, висше образование, спец „Архитектура“.
97. Маргарита Димитрова Върбанова, висше образование, спец. „Промишлено и гражданско строителство“.
98. Анжела Младенова Паскова, висше образование, спец. „Промишлено и гражданско строителство“.
99. Наталия Томова Иванова, средно – специално образование, спец. „Геодезия и картография“.
100. Лиза Петкова Изатовска, висше образование, специалност Геодезия, фотограметрия картография, квалификация инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, оценител на земеделски земи и трайни насаждения

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
Видове:
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

6.5. Съдебно-екологична експертиза

7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
Видове:


7.1. Съдебно-химическа експертиза

101. Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност Молекулярна и функционална биология, квалификация биохимик-клиничен химик, кандидат на биологичните науки.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза


8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
Видове:
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

102. д-р Иво Боянов Иванов, висше образование, специалност Ветеринарна медицина, квалификация доктор по ветеринарна медицина

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
103. Тодор Станимиров Ангелов, висше образование, специалност Икономика, квалификация агроном - икономист
104. Петко Иванов Беличовски, висше образование, специалност Растителна защита, агроном-растителна защита
105. Теменужка Иванова Миланова, висше образование, специалност Агроинженерство полевъдство
106. Румен Димитров Гоцов, висше образование – агротехническо. Представени копия на сертификат за оценителска правоспособност от Камара на независимите оценители в България рег. № 810100067 от 30.12.2010 г. и сертификат № 1161/52 за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
107. Зорница Тодорова Александрова, висше образование, специалност Финанси, квалификация магистър по икономика, с придобит практически опит в областта на земеделието.9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"

10. Клас "Оценителски експертизи"
108. Инж. Владислав Кирилов Воденичаров, висше образование по специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми“. Представени копия на сертификат с рег. № 300100620 от 03.11.2010 г. от Камара на независимите оценители в България за оценка на машини и съоръжения и лиценз № 5600 от 20.05.1997 г. от Агенция за приватизация за оценка на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост, строителството и електронната промишленост.

11. Клас "Други съдебни експертизи"
109. Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност Молекулярна и функционална биология, квалификация биохимик-клиничен химик, кандидат на биологичните науки – молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генно-модифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи.
110. Пламен Любенов Ерменков, образование висше, професионална квалификация експерт – кинолог
111. Анюта Петрова Каменова – Борин, висше образование, специалност История
112. Иван Венециев Пешунов, висше образование, специалност Публична администрация, трудово-правни спорове.

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжен съд – Монтана и Административен съд – Монтана
за 2018г.ПРЕВОДАЧИ ОТ / НА ПОЛСКИ ЕЗИК.
1. Десислава Янушова Желязкова, висше образование, спец. Българска филология, кв. степен магистър, придобита в Университет „Адам Мицкевич“ – Полша, предоставено копие на удостоверение № 175-112/30.05.2013 г. от Национален център за информация и документация, предоставено копие на съдебно удостоверение от ОС – Видин от 06.07.2017 г. за извършени от Десислава Желязкова устен и писмен превод от/на полски език.

ПРЕВОДАЧИ ОТ / НА ТУРСКИ ЕЗИК.
2. Бейхан Неджиб Мустафа, висше образование, спец. Библиотечни и информационни дейности, кв. степен бакалавър, предоставено копие на удостоверение, издадено от СУ „Св. Климент Охридски“ за степен на владеене на турски език – устно и писмено, с ниво на чуждоезиково познание С2.
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система