Вещи лица за Окръжен съд - Монтана

Окръжен съд - Монтана - вещи лица

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:


СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Монтана, и Административния съд – Монтана, към Апелативния съд – София, за 2014 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
1.2. Трасологични експертизи
1.3. Съдебно-балистични експертизи
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, висше образование, специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Крум Костадинов Крумов, висше образование, специалност „Медицина“, специалист по ушно-носно-гърлени болести, експерт по медицински и по екологични проблеми.
Д-р Иван Йосифов Каменов, висше медицинско образование с призната специалност „Нервни болести“.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Росица Цветанова Русинова-Иванова, висше образование, специалност „Медицина“, лекар – специалист по психиатрия.
Д-р Николай Радославов Дончев, висше образование, специалност „Медицина“, лекар – специалист по психиатрия.
Д-р Милияна Венелинова Първанова, висше образование, специалност „Медицина“, лекар – специалист по психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Зофия Мария Янчак-Сердева, висше образование, специалност „Клинична психология“.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Анна Костадинова Целова, висше образование, магистър по специалност „Социална педагогика и социално подпомагане“, специализация „Андрагогика“, магистър по специалност „Психология“.
Ивайло Георгиев Панов, висше образование – бакалавър по специалността „Психология“, магистър по специалност „Когнитивна наука“.
Силвия Николаева Антонова, висше образование, магистър по специалност „Юридическа психология“.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Славка Михайлова Михайлова, висше образование, магистър по специалност „Счетоводство на нефинансовите предприятия“, специализация „Счетоводен мениджмънт в търговските дружества“.
Любка Иванова Костова, висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Райна Младенова Цветанова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Анжела Трифонова Станоева, висше образование, специалност „Икономика и организация на труда“.
Валентин Крумов Иванов, висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.
Ирен Петрова Александрова, висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Виолета Петрова Тодорова, висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Виолетка Каменова Найденова, средно образование, специалност „Счетоводство и планиране на селското стопанство“.
Никола Иванов Петков, средно образование, специалност „Счетоводство на селското и горското стопанство“.
Костадинка Илиева Иванова, висше образование – професионален бакалавър, специалност „Икономика на кооперациите“.
Камелия Цветанова Трифонова, висше образование, специалност „Стопанско управление“.
Мариана Димитрова Младенова, висше образование, специалност „Управление на бизнеса“, специализация „Бизнес и администрация“.
Цветелина Фидосова Недкова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Габриела Ганчева Рачева, висше образование, специалност „Социално-икономическа информация“.
Виктория Стефанова Петрова, висше образование – бакалавър, специалност „Счетоводство и контрол“.
Христина Атанасова Данова-Тодорова, висше образование, магистър, специалност „Счетоводство и контрол“.
Цеца Вавилонова Рангелова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Анатоли Николов Ранчев, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Соня Иванова Перинска, висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.
Симеон Савов Учанов, висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Първолетка Петрова Христова, висше образование, специалност „Финанси, кредит и застрахователно дело“.
Иванка Антонова Петкова, висше образование, специалност „Икономика на кооперациите“.
Илия Димитров Петров, висше образование, специалност „Планиране на промишлеността“.
Лина Захариева Цветкова, висше образование, специалност „Икономика на вътрешната търговия“.
Иванка Христова Виденова, висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Таня Сашова Тодорова, висше образование, специалност „Финанси“, завършени курсове за „Разработване и управление на проекти по програми на ЕС“ и на тема „Неправителствените организации и тяхната роля при реализация на европейски политики“.
Надя Вергилова Стефанова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Зорница Тодорова Александрова, висше образование, специалност „Финанси“.
Пепка Алексиева Рангелова, висше образование по специалност „Икономика и управление на селското стопанство“, средно образование по специалност „Икономика“, профил „Промишленост и строителство“.
Петрана Рангелова Калистратова, висше образование, специалност „Финанси и кредит“.
Исай Венков Киров, висше образование, специалност „Застрахователно дело“.
Калин Ангелов Найденов, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения“.
Крум Георгиев Милетиев, висше образование, специалност „Финанси“.
Катя Георгиева Панова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Олег Димитров Тодоров, висше образование, магистър по специалност „Финанси“.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Емил Димитров Караенев, висше образование, специалност „Селскостопанска техника“, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
Румен Цветанов Вашков, висше образование, специалност „Селскостопанска техника“.
Петко Евстатиев Спасов, висше образование, спациалност „Двигатели с вътрешно горене“.
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова, висше образование, специалност „Технология на машиностроенето“, специалност „Сондиране и добив на нефт и газ“, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Стоян Ванков Монов, висше образование, специалност „Лесоинженерно дело“.
Радка Георгиева Гигова, средно образование, специалност „Геология и проучване на полезните изкопаеми, оценител на недвижими имоти“.
Серафим Каменов Серафимов, висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“ правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, пълна проектантска правоспособност.
Лиза Петкова Изатовска, висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Стефка Петрова Цекова, висше образование, специалност „Горско стопанство“, оценител на поземлени имоти в горски територии.
Стефан Александров Сайков, висше образование, специалност „Геология и проучване на полезните изкопаеми“, включен в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за лицата с пълна проектантска правоспособност по част „Инженерно-геоложки проучвания“.
Галена Георгиева Спасова, висше образование, специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността, на транспорта“.
Румяна Петкова Иванова, висше образование, магистър, специалност „Машиностроителна техника и технологии“ и специалност „Транспортна техника и технологии“.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Иван Луканов Александров, висше образование, специалност „Двигатели с вътрешно горене“.
Младен Бойчев Цветанов, полувисше образование и учителска правоспособност, преподавател по учебна и производствена практика – ДВГ.
Боян Борисов Лозанов, висше образование, специалност „Мотострелкови войски“, гражданска специалност „Двигатели с вътрешно горене“, оценител на машини и съоръжения.
Румен Дамянов Георгиев, висше образование, специалност „Транспорт и енергетика“.
Ивайло Петков Найденов, висше образование, специалност „Транспортна техника и технологии“, сертификат за автоексперт – курс „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети по МПС и ППС“.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Горан Ценов Горанов, висше образование, специалност „Минна електромеханика“.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Илия Методиев Йорданов, висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация – пречистване“.
Калина Боянова Борисова-Шакъ, висше образование, магистър по специалност „Промишлено и гражданско строителство“, бакалавър по специалност „Организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски“.
Васил Константинов Василев, средно образование, специалност „Строител“.
Антоанета Костова Тонева-Георгиева, висше образование, специалност „Архитектура“.
Виолета Борисова Рашевска, средно образование, специалност „Строител“, оценител на недвижими имоти.
Мариета Георгиева Димитрова, средно образование, специалност „Строителство и архитектура“.
Людмила Горанова, висше образование, специалност „Мостове и тунели“, оценител на недвижими имоти.
Виолета Николова Якимова, средно образование, специалност „Геодезия и картография“.
Ивчо Борисов Искренов, висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Милка Тончева Гогова-Младенова, висше образование, специалност „Земеустройство“, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Даринка Атанасова Джонова, средно образование, специалност „Геодезия и картография“.
Йорданка Лазарова Тодорова, висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Дамянка Младенова Тодорова, средно специално образование по специалността „Строителство и архитектура“.
Емилия Петкова Зайнелова, средно специално образование по специалността „Строителство и архитектура“.
5.5. Съдебна пожаротехническа експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Димитър Петков Димитров, образование висше, специалност „Зоотехника“.
Д-р Иво Боянов Иванов, висше образование, специалност „Ветеринарна медицина“.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Тодор Станимиров Ангелов, висше образование, специалност „Икономика“, квалификация агроном-икономист.
Петко Иванов Беличовски, висше образование, специалност „Растителна защита“.
Теменужка Иванова Миланова, висше образование, специалност „Агроинженерство полевъдство“.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“.
Пламен Любенов Ерменков, образование висше, професионална квалификация експерт-кинолог.
Анюта Петрова Каменова-Борин, висше образование, специалност „История“.
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система