Съдебни Заседатели - Правила за организация на работа и поведение

УТВЪРДИЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОС – МОНТАНА:
/М. БРАНКОВА/

Заповед № 230/01.07.2015 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И ПОВЕДЕНИЕ
НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
В ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА

1. Работата на съдебните заседатели е подчинена на Конституцията, на закона и моралните норми в обществото.
2. Съдебният заседател е длъжен да спазва положената пред Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Монтана клетва по чл. 155 от Закона за съдебната власт.
3. Съдебният заседател е длъжен да се явява и участва в съдебните заседания, когато е призован от съда.
4. Съдебният заседател е длъжен да се яви десет минути преди започване на съдебното заседание, като информира за това съдебния секретар, участващ в него.
5. При невъзможност да участва в съдебно заседание, по уважителни причини, съдебният заседател е длъжен да уведоми съдебния деловодител по наказателни дела най-малко два дни преди съдебно заседание.
6. При наличието на роднински връзки или други връзки на съдебния заседател с член от съдебния състав, прокурор, подсъдим, граждански ищец, частен обвинител или друг участник в наказателния процес, поставящ под съмнение обективността и безпристрастността му при вземане на решения, съдебният заседател е длъжен преди започване на съдебното заседание, да уведоми председателя на състава.
7. Съдебният заседател има право да задава въпроси на всички участници в наказателния процес /подсъдими, свидетели и експерти/ чрез председателя на състава.
8. Съдебният заседател е длъжен да вземе активно участие във всички етапи на съдебното производство: съдебно следствие, произнасяне със съдебен акт и прочитането му.
9. При участие в разглеждане на дела, съдебният заседател е длъжен да изключи мобилния си телефон.
10. Съдебният заседател няма право да внася оръжие в Съдебната палата.
11. Съдебният заседател няма право да разгласява фактите и обстоятелствата, станали му известни при изпълнение на задълженията му като съдебен заседател, като е длъжен да опазва информацията, представляваща държавна или служебна тайна.
12. При възникване на въпроси, произтичащи от задълженията му в правораздаването, съдебният заседател ги отнася до Председателя на съда чрез съдебния администратор или чрез Съвета на съдебните заседатели.
13. При промяна в адрес и/или телефон за връзка, съдебният заседател е длъжен незабавно да уведоми съдебния деловодител по наказателни дела.
14. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си /поради преместване на друг адрес извън района на Окръжен съд – Монтана, по здравословни или други причини/, съдебният заседател е длъжен да уведоми Председателя на съда писмено за невъзможността си да участва в съдебни заседания, като посочи съответната причина.
15. Съдебният заседател е длъжен да се явява в съдебно заседание в представително облекло, съответстващо на възпитателните цели на наказателния процес и авторитета на съда като орган на съдебната власт.
16. След приключване на съдебното заседание, съдебният заседател е длъжен своевременно при повикване от съдебния секретар да подпише изготвените и надлежно оформени протоколи, както и да се яви незабавно да подпише съдебни актове, след уведомяване от съдебен деловодител.
17. Когато не е съгласен със съдебния акт, съдебният заседател има право да го подпише с особено мнение, като го мотивира.
18. За времето, през което съдебните заседатели изпълняват задълженията си по Закона за съдебната власт, работещите съдебни заседатели се смятат в служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж.
19. Съдебните заседатели получават за участието си в съдебните заседания възнаграждение от бюджета на съдебната власт, като Председателят на съда издава заповед за начина на определяне на размера му на ден, респективно на час.
20. На съдебните заседатели, чиито адрес е извън територията на гр. Монтана, се заплащат пътни разноски за явяване в съдебно заседание, съгласно Наредбата за командировките в страната.
21. С поведението си в съдебната зала и в обществото, съдебният заседател не трябва да уронва престижа на съдебната власт.
22. Съветът на съдебните заседатели се избира от Общото събрание на съдебните заседатели в съда. Общото събрание на съдебните заседатели в съда избира Председател на Съвета съдебните заседатели.

Настоящите правила са приети на Общо събрание на съдебните заседатели в Окръжен съд - Монтана, проведено на 22.06.2015 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА


З А П О В Е Д

№ 230

Монтана, 01.07.2015 г.


На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и Протокол от 22.06.2015 г. от Общо събрание на съдебните заседатели в Окръжен съд - Монтана

Н А Р Е Ж Д А М:


УТВЪРЖДАВАМ Вътрешни правила за организацията на работа и поведение на съдебните заседатели в Окръжен съд - Монтана, като приобщавам същите към СФУК в ОС-Монтана.


Утвърдените вътрешни правила да се публикуват на Интернет страницата на ОС – Монтана и на страницата на съда за служебно ползване, достъпна от локалната мрежа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОС – МОНТАНА:
/М. БРАНКОВА/
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система