ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС

ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА


УТВЪРДИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОС-МОНТАНА:

/Д. Кузманова/

Заповед № 291А/28.09.2011 г.


ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И

ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС

ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК


1. Електронен пощенски адрес, чрез който ОС Монтана изпраща съобщения и призовки по Гражданския процесуален кодекс, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските дела е: delovoditel_01@court-montana.com.

2. Страната (или процесуалният й представител), посочила адрес на електронна поща за получаване на съобщения и призовки трябва да е заявила изрично, че желае по този начин да й се връчват те. Текста на заявлението е в Приложение 1 към настоящия документ.

3. (1) Съобщенията се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната информационна система.

(2) Информационната система на адресата е тази на посредника при електронното изявление, който по възлагане от страната, приема, изпраща или съхранява електронни изявления (например ако електронната поща на страната е в abv.bg, това е информационната система на дружеството - посредник, управляващо и администриращо сървъра за електронна поща на abv.bg и предоставящо услугата електронна поща) или информационната система на адресата, ако такъв посредник няма (например ако лицето само поддържа сървър за електронна поща, какъвто е случаят с повечето фирми, информационната система на страната е сървъра, където се съхранява електронната пощенска кутия).

4. (1) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис.

(2) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител съобщение до страната, ведно с ъзпроизведения запис (съобщението) от системата на съда за факта на доставянето му.

(3) Разпечатка от електронния запис се прилага по делото.

5. Ако, поради техническа причина или поради характера или обема на съответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.

6. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес, съобщенията и призовките се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв – на постоянния (чл.38 от ГПК).

7. Ако съдът промени своя електронен адрес, е длъжен да уведоми за това страната по конкретното дело, по което вече е започнало връчване на съобщения и призовки по електронен път.

8. Всяка промяна в електронния адрес на съда се отразява незабавно на интернет страницата на съда, както и чрез информационните табла в съда, чрез информационния център и по всякакъв друг подходящ начин.

9. Извършването на други процесуални действия по електронен път, освен връчване на съобщения и призовки, са недопустими.

10. Електронни изявления от страните по дела не се приемат и ще се считат за неприети.

11. Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения и призовки по електронен път ще бъдат уведомявани за настоящите Правила, за удостоверяването на което ще разписват

Приложение №1, а то ще бъде прикрепяно в делото.

Приложение №1

ЗАЯВЛЕНИЕ

…………………………………………………..

(трите имена на лицето)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(ЕГН, адрес)

……………………………………………………..

(качество по дело №)

Заявявам, че съм запознат с Примерните правила за изпращане на съобщения и

призовки чрез електронен пощенски адрес от ………… съд-……………..

……………………………..

(име, подпис)


ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА

З А П О В Е Д

№ 291А/28.09.2011 г.

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВН А Р Е Ж Д АМ:


УТВЪРЖДАВАМ Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК в Окръжен съд – Монтана, като приобщавам същите към СФУК в ОС – Монтана.

Възлагам на системния администратор на ОС – Монтана да публикува на Интернет страницата на Окръжен съд – Монтана утвърдените с настоящата заповед правила.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОС – МОНТАНА:

/Д. Кузманова/

Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система