Правила за разпределение на делата в Окръжен съд - Монтана

УТВЪРДИЛ:
Председател на ОС-Монтана: /М. Бранкова/


Утвърдени със Заповед № 1/12.01.2010 г.
Актуализирани със:
Заповед № 37/11.02.2013 г.,
Заповед № 105/07.04.2014 г.,
Заповед № 264/21.07.2014 г.
Заповед № 2/07.01.2015 г.
Заповед № 190/01.06.2015 г.
Заповед № 395/11.11.2015 г.
Заповед № 173/02.06.2016 г.
Заповед № 197А/24.06.2016 г.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за разпределение на делата в Окръжен съд - Монтана на случаен принцип


Раздел I.
Цел

Чл. 1. Настоящите Вътрешни правила имат за цел установяване на механизъм, чрез който при разпределяне на постъпващите в Окръжен съд-Монтана дела да се осигури спазване на принципа на случайния подбор и документиране на направения избор.

Чл. 2. Разпределението на делата в съда се извършва на принципа на случайния подбор чрез програмата за случайно разпределение на делата,съобразно поредността на постъпването им, в рамките на обособените състави.

Раздел II.
Използван програмен продукт за разпределение на делата

Чл. 3. Използваният програмен продукт за случайно разпределение на делата в МОС е Централизирана система за разпределение на делата (ЦСРД), одобрена и внедрена от ВСС.
Раздел III.
Лица, извършващи случайното разпределение на делата

Чл. 4. (1) Книжата, по които се образуват дела, се предават най-късно на следващия ден от постъпването им на административния ръководител на съда или на определен от него заместник или съдия, които образуват делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определят вида му и съдията докладчик на принципа на случайния подбор, използвайки програмния продукт за случайно разпределение на делата.
(2) Възлагането на електронното разпределение на делата на принципа на случайния подбор се извършва с изрична заповед на административния ръководител на съда.
(3) В случай на отсъствие на оправомощеното лице административният ръководител издава заповед за неговото заместване.

(4) (отменена с решение на ОС на МОС от 19.10.2015г.).

(5) Лицата, извършващи разпределение на делата, получават достъп до ЦСРД чрез персонална парола и квалифициран електронен подпис.


Раздел IV.
Случайното разпределение на делата

Чл. 5. (1) (изменена с решение на ОС на МОС от 09.11.2015г.) В програмния продукт за разпределение на делата са въведени видове дела, като за всеки вид е определен шифър, съответстващ на номера, обозначаващ характера на делото, определен с чл. 76, ал. 2 от Правилника за администрацията на съдилищата.
(2) (изменена с решение на ОС на МОС от 01.06.2016г.) Критериите, които се използват при случайното разпределение, са определени с решение на общото събрание на съдиите от МОС и са следните:


а) за наказателни дела:
ВНАХД;
ВНОХД;
ВЧНД;
ВНЧХД;
НОХД – по внесен обвинителен акт;
НОХД – по внесено споразумение;
НАХД;
ЧНД;
ЧНД по чл. 243 от НПК;
ЧНД по ЗСРС

б) (изм. с решение на ОС на МОС от 09.11.2015г., изм. с решение на ОС на МОС от 01.06.2016 г.) за граждански дела:
1. Граждански дела първа инстанция (шифър 01):
обезпечения (само на бъдещи искове);
облигационни искове – включва всички имуществени претенции и искове по чл. 415 във вр. с чл. 422 от ГПК;
по СК – само осиновяванията;
други - всички останали видове първоинстанционни дела.

2. Въззивни граждански дела (шифър 05):
въззивни граждански дела;
въззивни частни граждански дела в закрито заседание;
въззивни частни граждански дела по чл. 577 от ГПК – обжалване действията на съдията по вписванията;
обжалване действия на съдебния изпълнител.

3. Търговски дела (шифър 09):
по ТЗ (производствата по чл. 365 от ГПК, искове по чл. 71 и чл. 74 от ТЗ и производства по чл. 25 от ЗТР;
несъстоятелност;
частни търговски дела.

4. Фирмени дела (шифър 08) - производства по глава 55 на ГПК.

(3) Със заповед на административния ръководител след обсъждане от Общото събрание на МОС в ЦСРД се въвежда и допълнителна информация, необходима за извършване на случайното разпределение на делата: докладчици, специализация по състави, натовареност на съдиите, на административния ръководител и на неговите заместници, групи дела.

Чл. 6. Постъпилите за деня дела се въвеждат от оправомощено лице в ЦСРД. На случаен принцип чрез ЦСРД се определя и докладчик в присъствието на деловодител. Най-късно на следващия работен ден новообразуваното дело се въвежда в АСУД от деловодител при МОС.

Чл. 7. (изм. с решение на ОС на МОС от 01.06.2016 г.) При разпределянето се съобразява автоматично коефициентът на натовареност на отделните съдии. Процентът на натовареност на председателя, зам. председателя и всеки от съдиите се определя със заповед на председателя на МОС, издадена на основание чл. 12 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС.

Чл. 8. (1) Разпределението се извършва автоматично чрез ЦСРД.
(2) Разпределението се извършва между съдиите от съответното отделение.
(3) Ако поради отвод на всички съдии от отделението не може да се формира състав, разпределянето на делото се извършва между всички съдии от останалите отделения в МОС.

Чл. 9. Ръчно определяне на докладчик се извършва по изключение в следните случаи:
а) по дела, които МОС е върнал на първоинстанционните съдилища за администриране на жалбата и те повторно са постъпили в МОС – делото се разпределя на първоначалния съдия докладчик, постановил връщането на делото;
б) по граждански дела, върнати след произнасяне по подсъдността по чл.122 от ГПК - делата се разпределят на първоначално определения съдия докладчик.
в) по въззизвни граждански дела, които са били върнати на първоинстанционните съдилища за постановяване на актове по чл. 247, чл. 248, чл. 250 и чл. 251 от ГПК - след повторното им постъпване в МОС делата се разпределят на първоначалния съдия докладчик;
г) при отделяне на съединен иск за разглеждане в отделно производство, делото по отделения иск се разпределя на първоначално определения докладчик;
д) при съединяване на дела за съвместно разглеждане, производството продължава под номера на най-рано образуваното дело и се разглежда от съдията-докладчик по това дело;
е) по наказателни дела, върнати за разглеждане след произнасяне по подсъдността по чл. 42, ал. 2 НПК и по дела, прекратени на основание чл. 249 или чл. 288 от НПК - след повторното им внасяне в МОС делата се разпределят на първоначалния съдия докладчик;
ж) по дела за продължаване на срока за предаване по ЗЕЕЗА делата се разпределят на първоначално определения съдия докладчик;
з) по производствата по чл. 64 и чл. 65 от НПК, както и по исканията за вземане или изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража“ в производства по ЗЕЕЗА, делата се разпределят на дежурен съдия от гражданско отделение съобразно утвърдения за месеца график;
и) по всички искания до съда от досъдебното производство, отправени в почивни и празнични дни, делата се разпределят на съдии от наказателното отделение съобразно утвърден за месеца график;
к) по молби и предложения за определяне на общо наказание делата се разпределят на съдията, постановил последната присъда.
л) частните наказателни дела, образувани по искания по реда на ЗСРС, се разпределят на председателя на МОС, а при негово отсъствие - на зам. председател, на когото със заповед на председателя е възложено разглеждането на тези искания.

чл. 9а Всеки месец със заповед на административния ръководител се съставят график за дежурствата на съдиите от наказателното отделение на Окръжен съд – Монтана за участие в производства по чл. 161, чл. 222 и чл. 223 от НПК и график за участието на съдиите от гражданското отделение на Окръжен съд – Монтана за участие в производства, свързани с мерки за неотклонение в досъдебната фаза на наказателното производство.

Чл. 10. Делата, за които по закон е предвидено произнасяне в кратки процесуални срокове, се разпределят на случаен принцип, а тези, за които се изисква произнасяне на съда в деня на постъпването им, се разпределят в часа на постъпването, съобразно списъците по състави. В тези случаи от разпределението се изключват отсъстващите за деня съдии.

Чл. 11. (1) При законово основание в подбора на докладчик по някое дело да не участват определени съдии, същите се изключват от разпределението. Това става в случаите на ползване на платен годишен отпуск, отпуск по болест, продължителна командировка и други законови основания, указващи невъзможност конкретен докладчик да участва в разглеждане на делото.

(2) Молби за обявяване нищожност на действия и сделки и отменителни искове във връзка с несъстоятелността, искове по чл. 646, чл. 647 и чл. 649 от ТЗ, както и всички видове искове за попълване масата на несъстоятелността се разпределят на случаен принцип без участието на съдията-докладчик по делото за несъстоятелност.

(3) В случаите на участие на съдия от МОС в конкурсна комисия за провеждане на конкурс по ЗСВ този съдия се изключва от разпредление на дела за периода на участие в комисията.

Чл. 12. Промяна на определения докладчик и преразпределяне на делото на друг докладчик се прави при отвод, напускане на съдия или други обективни причини, налагащи продължително отсъствие.

Чл. 12а (нов, приет с решение на ОС на МОС от 19.10.2015 г.) Чрез програмен продукт, вграден в АСУД, на случаен принцип се избират и съдебните заседатели за участие в наказателни производства, за които законът изисква участие на съдебни заседатели.

Раздел V.
Отчетност и архив

Чл. 13. (1) Електронното разпределение се извършва в рамките на отделните състави чрез ЦСРД, като за всяко дело системата генерира протокол, който оправомощеното лице отпечатва в два екземпляра.
(2) Протоколът съдържа:
входящ номер на постъпилия документ
номера на делото,
вида и групата, в която е разпределено;
начина, по който е извършен изборът на докладчик (на случаен принцип, ръчно, по дежурство);
списъка на съдиите, между които е извършено случайното разпределение, като се отбелязва процентът натовареност на всеки съдия от групата и броят дела от съответната група, разпределени на всеки от съдиите до момента;
име на определения докладчик;
евентуална замяна на първоначално определения докладчик и причините за това;
дата и час на електронното разпределение.
(2) Протоколът се подписва от извършващия разпределението и от присъствалия деловодител, като един екземпляр се прилага към делото, а другият се съхранява от разпределящия в отделна папка. Протоколът се съхранява и на електронен носител.
(3) (Отменена с Решение на ОС на МОС от 19.10.2015 г.).

Чл. 14. (1) (Отменена с Решение на ОС на МОС от 19.10.2015 г.).
(2) (Отменена с Решение на ОС на МОС от 19.10.2015 г.).
(3) (Отменена с Решение на ОС на МОС от 19.10.2015 г.).

Чл. 15. В края на всяка календарна година протоколите за разпределение се архивират като се подвързват в папки по видове дела: граждански и наказателни.
(2) Архивирането се извършва от определен със заповед на административния ръководител съдебен служител.

Раздел VI.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен.

Тези Правила се издават в изпълнение на чл. 9 от Закона за съдебната власт и чл. 35 и чл. 76 от Правилника за администрацията в съдилищата, приети са от Общото събрание на съдиите в МОС и утвърдени със заповед на административния ръководител.
Работна група, определена със Заповед № 55/17.02.2015 г. на Председателя на ОС– Монтана:


Ад. Троева
Л. Драгомирова
К. ЖивковОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА

З А П О В Е Д

№ 173
Монтана, 02.06.2016 г.

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, чл.9 от ЗСВ, във вр. с чл. 35 и чл. 76 от Правилника за администрацията в съдилищата, както и предвид решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд-Монтана, проведено на 01.06.2016 г.
Н А Р Е Ж Д А М:

1. УТВЪРЖДАВАМ актуализирани Вътрешни правила за разпределение на делата в Окръжен съд – Монтана на случаен принцип (утвърдени със Заповед № 1/12.01.2010 г., актуализирани със Заповеди № 37/11.02.2013 г., № 105/07.04.2014 г., № 264/21.07.2014г., № 2/07.01.2015 г., № 190/01.06.2015 г. и № 395/11.11.2015 г.) без предложението на работната група (определена с моя Заповед № 55/17.02.2015 г.) за промяна в чл. 9, б.„з“ и б.„и“ и в чл. 9а от Вътрешните правила.
СВИКВАМ ново общо събрание на съдиите за 24.06.2016 г. за обсъждане на предложението на работната група по горецитираните членове.
Приобщавам вътрешните правила към СФУК в МОС.
2. ВЪЗЛАГАМ на системния администратор да публикува утвърдените с настоящата заповед актуализирани вътрешни правила на страницата на ОС-Монтана за служебно ползване, достъпна от локалната мрежа на съда, както и да публикува същите на Интернет страницата на Окръжен съд – Монтана.
3. ВЪЗЛАГАМ на системния администратор на ОС-Монтана да обособи новата група ЧНД. – по ЗСРС при разпределянето на същите съгласно актуализираните вътрешни правила и включи производствата по чл. 577 ГПК по обжалване действията на съдията по вписванията в група В. ч. гр. дела.


Заповедта да се сведе до знанието на системния администратор на ОС– Монтана, за сведение и изпълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОС – МОНТАНА:
/М. БРАНКОВА/


ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА

З А П О В Е Д

№ 197А
Монтана, 24.06.2016 г.

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, чл.9 от ЗСВ, във вр. с чл. 35 и чл. 76 от Правилника за администрацията в съдилищата, както и предвид решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд-Монтана, проведено на 24.06.2016 г.

Н А Р Е Ж Д А М:


1. ОДОБРЯВАМ предложението на работната група (определена с моя Заповед № 55/17.02.2015 г.) за промяна в чл. 9, б.„з“ и б.„и“ и в чл. 9а от актуализираните Вътрешни правила за разпределение на делата в Окръжен съд – Монтана на случаен принцип (утвърдени със Заповед № 1/12.01.2010 г., актуализирани със Заповеди № 37/11.02.2013 г., № 105/07.04.2014 г., № 264/21.07.2014г., № 2/07.01.2015 г., № 190/01.06.2015 г., № 395/11.11.2015 г. и № 173/02.06.2016 г.)
2. ВЪЗЛАГАМ на системния администратор да публикува настоящата заповед към актуализираните вътрешни правила на страницата на ОС-Монтана за служебно ползване, достъпна от локалната мрежа на съда, както и да публикува същата на Интернет страницата на Окръжен съд – Монтана.


Заповедта да се сведе до знанието на системния администратор на ОС– Монтана, за сведение и изпълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОС – МОНТАНА:
/М. БРАНКОВА/
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система