Комисията за провеждане на конкурс длъжността „съдебен деловодител – регистратура“ в ОС Монтана - крайни оценки

ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА

П Р О Т О К О Л
№ 3/29.10.2019 г.

На Комисията за провеждане на конкурс длъжността „съдебен деловодител – регистратура“ в ОС Монтана


На 29.10.2019 г., от 9.30 часа в зала № 5 на Съдебна палата – Монтана се проведе трети етап на конкурса за длъжността „Съдебен деловодител - регистратура” в Окръжен съд – Монтана, събеседване на кандидатите с конкурсната комисия, назначената със заповед № 107/08.08.2019 г. и променена със заповед № 121/25.09.2019 г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Монтана комисия в състав:
Председател: Аделина Троева – зам. председател на ОС – Монтана;
и членове: Бисерка Борисова – съдебен деловодител в ОС - Монтана;
Ани Иванова – съдебен деловодител в ОС – Монтана,
На кандидатите бяха задавани въпроси групирани в три категории – опознавателни, практични и ситуационни. Въпросите бяха подбрани така, че да дадат възможност на комисията да оцени мотивираността и ентусиазираността на всеки от кандидатите да се справи с бъдещата си работа в съда, както и способността му да се впише в екипа на съответната служба. От проведените интервюта комисията придоби впечатления за заеманите от кандидатите предходни длъжности, възлагани отговорности и придобити умения; способност за справяне с трудности и работа в стресова среда; мотиви за кандидатстване за конкурсната длъжност; склонност за работа в екип и поемане на индивидуална отговорност по изпълнение на поставените задачи; познаване на задълженията на деловодителя, според длъжностната характеристика, познаване на Правилника за администрацията в съдилищата; видовете дела и деловодни книги и работата с тях.
При оценяването беше използвана следната скала за оценка:
Много добър кандидат оценка 6
добър кандидат оценка 5
приемлив кандидат оценка 4
кандидат, който е под приемливото ниво оценка 3
кандидат, който е далеч под приемливото ниво оценка 2

Кандидатите показаха следните резултати:

№ по ред
Име, презиме и фамилия на кандидата
Общи оценки на членовете на комисията
Обща оценка /сбор от кол.1 до кол.3/
1
2
3
1
Емилия Иванова Янакиева
4
4,5
5
13,5
2
Ася Петрова Георгиева
5
6
6
17
3
Юлия Митова Цветанова
Не се явява
-
4
Диана Петрова Димитрова
5
5,5
4,5
15
5
Румяна Ценова Георгиева
4
4
4
12
6
Илияна Генкова Илиева
Не се явява
-
7
Катрин Христова Иванова
4
3
3
11

Предвид получени общи оценки от втори и трети етап на проведения конкурс, кандидатите придобиха следните крайни оценки:

№ по ред
Име, презиме и фамилия на кандидата
Обща оценка от практически изпит
Обща оценка от събеседване с комисията
Крайна оценка
1
Емилия Иванова Янакиева
12
13,5
25,5
2
Ася Петрова Георгиева
14
17
31
3
Юлия Митова Цветанова
Не се явява
Не се явява
-
4
Диана Петрова Димитрова
14
15
29
5
Румяна Ценова Георгиева
16
12
28
6
Илияна Генкова Илиева
9
Не се явява
9
7
Катрин Христова Иванова
6
11
17

Съгласно получените окончателни оценки от кандидатите, конкурсната комисия
Р Е Ш И:

На основание чл. 139 от Правилника за администрацията в съдилищата, въз основа на проведения конкурс за длъжността „съдебен деловодител – регистратура” в Окръжен съд - Монтана конкурсната комисия КЛАСИРА кандидатите, както следва:
Място на класиране
Име, презиме и фамилия
Обща оценка
1
Ася Петрова Георгиева
31
2
Диана Петрова Димитрова
29
3
Румяна Ценова Георгиева
28
4
Емилия Иванова Янакиева
25,5
5
Катрин Христова Иванова
17
6
Илияна Генкова Илиева
9

На първо място с обща оценка 31 точки се класира Ася Петрова Георгиева.

В предвидения в чл. 139 от Правилника за администрацията в съдилищата в 3-дневен срок от приключването на конкурса, списък с резултатите от проведения конкурс, както и класирането на кандидатите да се поставят на таблото на Съдебна палата – Монтана и да се публикуват на Интернет страницата на съда на 30.10.2019 г.

Протоколът от проведения конкурс и документите на класираните кандидати да се предоставят от конкурсната комисия на административния ръководител на Окръжен съд – Монтана, за сключване на споразумение, съгласно разпоредбата на чл.140 от ПАС.


КОНКУРСНА КОМИСИЯ:
Председател: /П/
/Ад. Троева/

и членове: 1. /П/
/Б. Борисова/

2. /П/
/А. Иванова/

Протоколът е докладван на Председателя на МОС.

Председател на
ОС – Монтана: /П/
/М. Бранкова/
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система