Комисията за провеждане на конкурс длъжността „съдебен деловодител – регистратура“ в ОС Монтана - протокол от 24.10.2019

ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА

П Р О Т О К О Л

№ 2/24.10.2019 г.

На Комисията за провеждане на конкурс длъжността „съдебен деловодител – регистратура“ в ОС Монтана

На 24.10.2019 г., от 9.30 часа в зала № 5 на Съдебна палата – Монтана се проведе практически изпит с допуснатите кандидати в конкурса за длъжността „Съдебен деловодител - регистратура” в Окръжен съд – Монтана, от конкурсната комисия, назначената със заповед № 107/08.08.2019 г. и променена със заповед № 121/25.09.2019 г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Монтана Комисия в състав:
Председател: Аделина Троева – зам. председател на ОС – Монтана;
и членове:
Бисерка Борисова – съдебен деловодител в ОС - Монтана;
Ани Иванова – съдебен деловодител в ОС – Монтана,

На кандидатите бяха зададени две задачи:
1. Изготвяне на писма въз основа на съдебен акт - определение – с цел оценяване на уменията за: възприемане и обработване на информация; правилно определяне и изпълняване на посочените указания; подреждане и правилно оформяне на изходяща кореспонденция, проверка на правопис и пунктуационна грамотност.
2. Съставяне на таблица и изчисляване на функция по зададени параметри – изпълнението на задача дава възможност да се разкрият способностите на кандидатите за самостоятелна работа при разбиране и отсяване на информацията и уменията за изготвяне на статистически справки.
При оценяването беше използвана следната скала за оценка:
изключителен кандидат оценка 6
добър кандидат оценка 5
приемлив кандидат оценка 4
кандидат, който е под приемливото ниво оценка 3
кандидат, който е далеч под приемливото ниво оценка 2

Членовете на комисията наблюдаваха и преценяваха работата на кандидатите, като поставиха оценки на всеки един от тях.
След приключване на изпита работите на кандидатите бяха приложени към документацията на конкурса.
Всички кандидати бяха поканени да се явят на 29.10.2019 година от 09.30 часа за провеждане на трети етап от конкурса – събеседване.
Кандидатите получиха следните оценки:

№ по ред
име
Обща оценка
1Емилия Иванова Янакиева
12
2Ася Петрова Георгиева
14
3Юлия Митова Цветанова
Не се явява
4Диана Петрова Димитрова
14
5Румяна Ценова Георгиева
16
6Илияна Генкова Илиева
9
7Катрин Христова Иванова
6

За горното се състави настоящия протокол.

Протоколът от проведения изпит и списък с резултатите от проведения етап на конкурса, да се поставят на таблото на Съдебна палата – Монтана и да се публикуват на Интернет страницата на съда на 25.10.2019 г.


КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

Председател: /п/
/Ад. Троева/

и членове: 1. /п/
/Б. Борисова/

2. /п/
/А. Иванова/

Протоколът е докладван на Председателя на МОС.

Председател на
ОС – Монтана: /п/
/М. Бранкова/


С П И С Ъ К
С резултатите от проведения втори етап – практически изпит на конкурса „Съдебен деловодител – регистратура“ в ОС – Монтана

№ по ред
име
Обща оценка
1Емилия Иванова Янакиева
12
2Ася Петрова Георгиева
14
3Юлия Митова Цветанова
Не се явява
4Диана Петрова Димитрова
14
5Румяна Ценова Георгиева
16
6Илияна Генкова Илиева
9
7Катрин Христова Иванова
6Съдебен деловодител:
Б. Борисова
Новини събития съобщения
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg