Практически изпит на конкурса за заемане на длъжността „Съдебен деловодител – регистратура“

О К Р Ъ Ж Е Н С Ъ Д – М О Н Т А Н А

З А П О В Е Д

№ 136

Монтана, 21.10.2019 г.


На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, както и с оглед отсъствието, поради ползването на отпуск по чл.157, ал.1, т.3 от КТ на член от определената със заповед № 106/08.08.2019 г. и изменена със заповед № 121/25.09.2019 г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Монтана конкурсна комисия,


НАРЕЖДАМ:

1. Отлагам насрочения за 23.10.2019 г. втори етап – практически изпит на конкурса за заемане на длъжността „Съдебен деловодител – регистратура“. Същият следва да се проведе на 24.10.2019 г. /четвъртък/ от 09.15 ч. в сградата на Съдебна палата - Монтана.

Копие от заповедта да се постави на таблото на Съдебна палата – Монтана и да се публикува на интернет страницата на Окръжен съд – Монтана http://montana.judiciary-bg.org. .

Да се съобщи на допуснатите до участие във втория етап на конкурса кандидати датата, на която следва да се явят за проверка на практическите им умения.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОС – МОНТАНА: /п/
/М. БРАНКОВА/

Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система