Конкурс длъжността „чистач, той и куриер“ в ОС Монтана

ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА

П Р О Т О К О Л
№ 2/18.10.2019 г.

На Комисията за провеждане на конкурс длъжността „чистач, той и куриер“ в ОС Монтана

Днес, 18.10.2019 г., от 10.00 часа в зала № 3 на Съдебна палата – Монтана се проведе събеседване с допуснатите кандидати в конкурса за длъжността „Чистач, той и куриер” в Окръжен съд – Монтана.
Събеседването с кандидатите се проведе от конкурсната комисия, определената със заповед № 106/08.08.2019 г. и изменена със заповед № 122/25.09.2019 г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Монтана в състав:
Председател: Таня Живкова – съдия в Окръжен съд – Монтана;
и членове:
Бисерка Борисова – съдебен деловодител в ОС - Монтана;
Петя Панайотова – чистач, той и куриер в ОС - Монтана

На кандидатите бяха задавани въпроси във връзка със: заеманите от тях предходни длъжности, възлагани отговорности и придобити умения; мотиви за кандидатстване за конкурсната длъжност; познаване на задълженията, съгласно длъжностната характеристика; способност за работа в екип и поемане на индивидуална отговорност за изпълнение на поставените задачи; уменията им за справяне в конфликти ситуации и работа под стрес.
Кандидатите бяха преценявани от гледна точка на възможността им да се справят с работата на чистач, способността им да се впишат в колектива на Окръжен съд - Монтана, както и надеждността им за работата им на чистач.

Предвид представените документи от кандидатите на първия етап от конкурса и проведеното събеседване на комисията с всеки от кандидатите, последните бяха оценени отделно от членовете на конкурсната комисия по следната скала и критерии:
Скала за оценка по всеки критерий:
изключителен кандидат оценка 6
добър кандидат оценка 5
приемлив кандидат оценка 4
кандидат, който е под приемливото ниво оценка 3
кандидат, който е далеч под приемливото ниво оценка 2

Критерии за оценка:
- изглежда ли кандидатът в състояние да се справи с работата;
- изглежда ли кандидатът достатъчно мотивиран и ентусиазиран да се справи с работата;
- изглежда ли кандидатът подходящ за работа в екип и ще се впише ли добре в работата на съда.

От общия сбор на оценките по отделните критерии бе формирана общата оценка, която всеки член на конкурсната комисия постави на отделните кандидати. След това комисията пристъпи към сборуване на общите оценки за всеки кандидат, дадени от всеки член на комисията.

Вх. №Име, презиме, фамилия на кандидатаОценки от членовете на комисиятаОконча- телна оценка /сбор от кол.1 до кол.3/
1
2
3
вх. № 4049/69143/ 27.08.2019 г.Петя Иванова Петкова
14
14
15
43
вх. № 4072/69167/ 28.08.2019 г.Десислава Кирилова Аврамова
15
17
16
48
вх. № 4135/69235/ 04.09.2019 г.Мариана Петрова Деспотова
13
12
10
35
вх. № 4167/69295/ 09.09.2019 г.Татяна Лазарова Младенова
12
10
10
32
вх. № 4167/69295/ 09.09.2019 г.Грета Александрова Горанова
11
9
9
29

Предвид получените окончателни оценки от кандидатите, конкурсната комисия
Р Е Ш И:

На основание чл. 139 от Правилника за администрацията в съдилищата, въз основа на проведения конкурс за длъжността „чистач, той и куриер” в Окръжен съд - Монтана конкурсната комисия КЛАСИРА кандидатите, както следва:

класиране
име
Обща оценка
Първо мястоДесислава Кирилова Аврамова
48
Второ мястоПетя Иванова Петкова
43
Трето мястоМариана Петрова Деспотова
35
Четвърто мястоТатяна Лазарова Младенова
32
Пето мястоГрета Александрова Горанова
29

Класирана на първо място е Десислава Кирилова Аврамова.

В предвидения в чл. 139 от Правилника за администрацията в съдилищата в 3-дневен срок от приключването на конкурса, списък с резултатите от проведения конкурс, както и класирането на кандидатите да се поставят на таблото на Съдебна палата – Монтана и да се публикуват на Интернет страницата на съда на 21.10.2019 г.

Протокола от проведения конкурс и документите на класираните кандидати да се предоставят от конкурсната комисия на административния ръководител на Окръжен съд – Монтана, за сключване на споразумение, съгласно разпоредбата на чл.140 от ПАС.


КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

Председател: /П/
/Т. Живкова/

и членове: 1. /П/
/Б. Борисова/

2. /П/
/П. Панайотова/

Протоколът е докладван на Председателя на МОС на 21.10.2019 г.

Председател на
ОС – Монтана: /П/
/М. Бранкова/

С П И С Ъ К
с
оценките на кандидатите след провеждане на втори етап от конкурса за длъжността „Чистач, той и куриер“ в ОС – Монтана

Вх. №
Име, презиме, фамилия на кандидата
Оценки от членовете на комисията
Оконча- телна оценка /сбор от кол.1 до кол.3/
1
2
3
вх. № 4049/69143/ 27.08.2019 г.Петя Иванова Петкова
14
14
15
43
вх. № 4072/69167/ 28.08.2019 г.Десислава Кирилова Аврамова
15
17
16
48
вх. № 4135/69235/ 04.09.2019 г.Мариана Петрова Деспотова
13
12
10
35
вх. № 4167/69295/ 09.09.2019 г.Татяна Лазарова Младенова
12
10
10
32
вх. № 4167/69295/ 09.09.2019 г.Грета Александрова Горанова
11
9
9
29


С П И С Ъ К
за
крайно класиране на кандидатите след провеждане конкурса за длъжността „Чистач, той и куриер“ в ОС – Монтана
класиране
име
Обща оценка
Първо мястоДесислава Кирилова Аврамова
48
Второ мястоПетя Иванова Петкова
43
Трето мястоМариана Петрова Деспотова
35
Четвърто мястоТатяна Лазарова Младенова
32
Пето мястоГрета Александрова Горанова
29

Списъците са публикувани и на интернет-страницата на съда.

Съдебен деловодител: /П/
/Б. Борисова/

Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система