По жалба на недопуснат кандидат до участие във втория етап на конкурса (практически изпит) за заемане на длъжността „Съдебен деловодител - регистратура“

Конкурс за длъжността „съдебен деловодител – регистратура“ в ОС Монтана ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНАЗАПОВЕД

№ 130
7 октомври 2019 година

С решение по Протокол № 1/26.09.2019 г. на назначената със Заповед на Председателя на ОС – Монтана № 107/08.08.2019 г. и променена със Заповед № 121/25.09.2019 г. Комисия за провеждане на конкурс за длъжността „съдебен деловодител – регистратура“ в ОС Монтана не са допуснати до участие във втория етап от конкурса общо пет на брой кандидати поради различни пропуски в приложената документация за участие, сред които и кандидата: НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЙОРДАНОВА – заявление вх. № 4137/69237/04.09.2019 г., като причините за недопускане на горния кандидат са свързани с констатирано непредставяне на: заверено копие от трудовата книжка.
В срока на обжалване на решението на комисията по чл.142, ал.7 от Правилника за администрацията в съдилищата е постъпила жалба от кандидата НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЙОРДАНОВА, с вх. № 4408/69535/27.09.2019 г., която към жалбата прилага заверено копие от част от трудовата си книжка.
Като прецених направеното в жалбата искане за допускане до участие в обявения конкурс, намирам същото за неоснователно по следните съображения:
Кандидатът не е отстранил пропуските в представената от него документация за участие в конкурса за длъжността „съдебен деловодител – регистратура“ в ОС Монтана, тъй като е представил само заверена част, а не цялостно заверено копие от трудовата си книжка, с което да удостовери надлежно трудовия си стаж. С горното не са изпълнени изискванията на т. 2, б. Б, т. 4, обявени със Заповед № 107/08.08.2019 г. на Председателя на ОС Монтана.
Предвид горното и на основание чл.86, ал.1, т.1 във връзка с чл. 343, ал.1 от ЗСВ, във връзка с чл.142, ал.7 от ПАС

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

ОСТАВЯМ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЙОРДАНОВА срещу Решението на Комисията за провеждане на конкурс за длъжността „съдебен деловодител – регистратура“ в Окръжен съд Монтана по Протокол № 1/26.09.2019 г., с което кандидата Н. Йорданова не е допусната до участие в следващите етапи на конкурса.
КОПИЕ от настоящата заповед да се изпрати на жалбоподателката НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА.
КОПИЕ от заповедта да се връчи на членовете на Комисията.
ЗАПОВЕДТА ДА СЕ ПУБЛИКУВА на Интернет – страницата на съда и се постави КОПИЕ от нея на информационното табло пред сградата на ОС Монтана.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОС – МОНТАНА: /П/ /М. БРАНКОВА/
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система