Допуснати и недопуснати кандидати до участие във втория етап на конкурса (практически изпит) за заемане на длъжността „Съдебен деловодител - регистратура“

СПИСЪК
На допуснатите и недопуснати кандидати до участие във втория етап на конкурса (практически изпит) за заемане на длъжността „Съдебен деловодител - регистратура“ в съда, обявен със заповед № 107/08.08.2019 г.ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА


ПРОТОКОЛ

№ 1 / 26.09.2019 г.

На Комисията за провеждане на конкурс за длъжността „Съдебен деловодител- регистратура“ в ОС - Монтана

Днес, 26.09.2019 г. назначената със заповед № 107/08.08.2019 г. и променена със заповед № 121/25.09.2019 г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Монтана Комисия в състав:
Председател: Аделина Троева – зам. председател на Окръжен съд – Монтана;
и членове:
Бисерка Борисова – и. ф. съдебен администратор в ОС - Монтана;
Ани Иванова – съдебен деловодител в ОС – Монтана,

се събра в изпълнение на т. 2 от заповед № 107/08.08.2019 г. на Председател на Окръжен съд – Монтана за провеждане на първия етап от конкурсната процедура – разглеждане на представените от кандидатите документи и преценка за допускането им до следващия, втори етап от конкурса.
След разглеждането на постъпилите от кандидатите за длъжността документи, Комисията констатира следното:
1. В срока за подаване на документите за участие в конкурса са постъпили дванадесет броя заявления с приложени документи към тях, съгласно приложеният към конкурсната документация регистър.
2. Всички заявления са подадени в срок.
3. При разглеждане и преценка на заявленията и приложените документи на отделните кандидати, Комисията установи следното:

Име, презиме, фамилия на кандидата, вх. № на заявлението
Резултат от прегледа на документите
1
Емилия Иванова Янакиева,
вх. № 3387/ 69076/21.08.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 107/08.08.2019 г.). Същите са редовни – оформени и подписани, съответно заверени от кандидата. Няма липсващи и/или нередовни документи.
2
Ася Петрова Георгиева,
вх. № 4057/ 69152/27.08.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 107/08.08.2019 г.). Същите са редовни – оформени и подписани, съответно заверени от кандидата. Няма липсващи и/или нередовни документи.
3
Юлия Митова Цветанова,
вх. № 4095/ 69193/30.08.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 107/08.08.2019 г.). Същите са редовни – оформени и подписани, съответно заверени от кандидата. Няма липсващи и/или нередовни документи.
4
Николина Александрова Йорданова,
вх. № 4137/ 69237/04.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 107/08.08.2019 г.). Нередовни документи – представено е незаверено копие на трудова книжка.
5
Цветана Илиева Авелска,
вх. № 4150/ 69252/05.09.2019 г.
Към заявлението НЕ са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 107/08.08.2019 г.). Нередовни документи – липсват свидетелство за съдимост и удостоверение от психиатричен кабинет, а представеното мед. свидетелство е без имена.
6
Диана Петрова Димитрова,
вх. № 4151/ 69253/05.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 107/08.08.2019 г.). Същите са редовни – оформени и подписани, съответно заверени от кандидата. Няма липсващи и/или нередовни документи.
7
Ана Иванова Севденова,
вх. № 4156/ 69258/09.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 107/08.08.2019 г.). Нередовни документи – представено е незаверено копие на трудова книжка.
8
Румяна Ценова Георгиева,
вх. № 4163/ 69266/09.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 107/08.08.2019 г.). Същите са редовни – оформени и подписани, съответно заверени от кандидата. Няма липсващи и/или нередовни документи.
9
Лили Евгениева Петкова,
вх. № 4175/ 69278/09.09.2019 г.
Към заявлението НЕ са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 107/08.08.2019 г.). Нередовни документи – липсва копие на трудова книжка.
10
Костадинка Михайлова Кирилова,
вх. № 4194/ 69303/10.09.2019 г.
Към заявлението НЕ са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 107/08.08.2019 г.). Нередовни документи –липсва копие на трудова книжка.
11
Илияна Генкова Илиева,
вх. № 4216/ 69326/11.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 107/08.08.2019 г.). Същите са редовни – оформени и подписани, съответно заверени от кандидата. Няма липсващи и/или нередовни документи.
12
Катрин Христова Иванова,
вх. № 4222/ 69332/11.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 107/08.08.2019 г.). Същите са редовни – оформени и подписани, съответно заверени от кандидата. Няма липсващи и/или нередовни документи.С оглед на горното:
Комисията ДОПУСКА до втори етап на конкурса следните кандидати:

1. Емилия Иванова Янакиева;
2. Ася Петрова Георгиева;
3. Юлия Митова Цветанова;
4. Диана Петрова Димитрова;
5. Румяна Ценова Георгиева
6. Илияна Генкова Илиева
7. Катрин Христова Иванова

Комисията НЕ ДОПУСКА до втори етап на конкурса следните кандидати, поради изброените причини:

Име, презиме, фамилия на кандидата, вх. № на заявлението
Причини за недопускане до втори етап на конкурса
1
Николина Александрова Йорданова,
вх. № 4137/ 69237/04.09.2019 г.
Представено е незаверено копие на трудова книжка.
2
Цветана Илиева Авелска,
вх. № 4150/ 69252/05.09.2019 г.
Не са представени свидетелство за съдимост и удостоверение от психиатричен кабинет, а представеното мед. свидетелство е без имена.
3
Ана Иванова Севденова,
вх. № 4156/ 69258/09.09.2019 г.
Представено е незаверено копие на трудова книжка.
4
Лили Евгениева Петкова,
вх. № 4175/ 69278/09.09.2019 г.
Не е представено копие на трудова книжка.
5
Костадинка Михайлова Кирилова,
вх. № 4194/ 69303/10.09.2019 г.
Не е представено копие на трудова книжка.

Съгласно определеният в т. 3 от Заповед № 107/08.08.2019 г. на председателя на ОС – Монтана начин за провеждане на конкурса, Комисията ОПРЕДЕЛЯ допуснатите кандидати да се явят в сградата на Окръжен съд – Монтана, зала № 3, на 23.10.2019 г. (сряда), в 9,15 часа, за провеждане на втори етап от конкурсната процедура – практическа задача за проверка на уменията на кандидатите по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, стилистика, правопис, граматика и пунктуация, както и уменията им за работа с компютър – ПП “MS Word”, ПП “MS Excel”, ОС “Windows”.

Да се изготви списък на допуснатите и списък на недопуснатите кандидати до следващия, втори етап на конкурса. Списъците да се публикуват на интернет страницата на съда, като копие от тях да се поставят и на информационното табло на съда – в срок до 26.09.2019 г.
В списъка на допуснатите кандидати да се укажат датата, часът и мястото за провеждане на втория етап от конкурсната процедура.
В списъка на недопуснатите кандидати да се посочат причините за недопускането им.
Да се изготвят и изпратят писмени съобщения до допуснатите кандидати за участието им във втория етап от конкурса в срок до 26.09.2019 г., като в съобщенията да се укажат датата, часът и мястото за провеждане на втория етап от конкурсната процедура – практическа задача.
Да се изготвят и изпратят писмени съобщения до недопуснатите кандидати до следващите етапи от конкурса в срок до 26.09.2019 г., като в съобщенията да се посочат причините за недопускането им.

За проведеното заседание се изготви настоящия протокол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
/Аделина Троева/

ЧЛЕНОВЕ:
1. /П/
/Бисерка Борисова/
2. /П/
/Ани Иванова/
Протоколът е докладван на
Председателя на ОС – Монтана: /П/
/Милена Бранкова/
СПИСЪК
На допуснатите и недопуснати кандидати до участие във втория етап на конкурса (практически изпит) за заемане на длъжността „Съдебен деловодител - регистратура“ в съда, обявен със заповед № 107/08.08.2019 г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Монтана.

1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Име, презиме, фамилия на кандидата, вх. № на заявлението
Резултат от прегледа на документите
1
Емилия Иванова Янакиева,
вх. № 3387/ 69076/21.08.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно Заповед № 107/08.08.2019 г.. Няма липсващи и/или нередовни документи.
2
Ася Петрова Георгиева,
вх. № 4057/ 69152/27.08.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно Заповед № 107/08.08.2019 г.. Няма липсващи и/или нередовни документи.
3
Юлия Митова Цветанова,
вх. № 4095/ 69193/30.08.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно Заповед № 107/08.08.2019 г.. Няма липсващи и/или нередовни документи.
4
Диана Петрова Димитрова,
вх. № 4151/ 69253/05.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно Заповед № 107/08.08.2019 г.. Няма липсващи и/или нередовни документи.
5
Румяна Ценова Георгиева,
вх. № 4163/ 69266/09.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно Заповед № 107/08.08.2019 г.. Няма липсващи и/или нередовни документи.
6
Илияна Генкова Илиева,
вх. № 4216/ 69326/11.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно Заповед № 107/08.08.2019 г.. Няма липсващи и/или нередовни документи.
7
Катрин Христова Иванова,
вх. № 4222/ 69332/11.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно Заповед № 107/08.08.2019 г.. Няма липсващи и/или нередовни документи.
2. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ и причините за недопускане
Име, презиме, фамилия на кандидата, вх. № на заявлението
Причини за недопускане до втори етап на конкурса
1
Николина Александрова Йорданова,
вх. № 4137/ 69237/04.09.2019 г.
Представено е незаверено копие на трудова книжка.
2
Цветана Илиева Авелска,
вх. № 4150/ 69252/05.09.2019 г.
Не са представени свидетелство за съдимост и удостоверение от психиатричен кабинет, а представеното мед. свидетелство е без имена.
3
Ана Иванова Севденова,
вх. № 4156/ 69258/09.09.2019 г.
Представено е незаверено копие на трудова книжка.
4
Лили Евгениева Петкова,
вх. № 4175/ 69278/09.09.2019 г.
Не е представено копие на трудова книжка.
5
Костадинка Михайлова Кирилова,
вх. № 4194/ 69303/10.09.2019 г.
Не е представено копие на трудова книжка.

На основание чл. 142, ал. 7 от Правилника за администрацията в съдилищата недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на Окръжен съд - Монтана в седемдневен срок от обявяването на списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати. Административният ръководител на съда се произнася окончателно в тридневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.
Срок за обжалване – до 03.10.2019 г., включително.

Изготвил: /П/
Бисерка Борисова,
И.ф. съдебен администратор

Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система