Допуснати и недопуснати кандидати до участие във втория етап на конкурса (събеседване) за заемане на длъжността „Чистач, той и куриер“

СПИСЪК
На допуснатите и недопуснати кандидати до участие във втория етап на конкурса (събеседване) за заемане на длъжността „Чистач, той и куриер“ в съда, обявен със заповед № 105/08.08.2019 г.ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНАПРОТОКОЛ

№ 1 / 26.09.2019 г.

На Комисията за провеждане на конкурс за длъжността „Чистач, той и куриер“ в ОС - Монтана


Днес, 26.09.2019 г. определената със заповед № 106/08.08.2019 г. и изменена със заповед № 122/25.09.2019 г. на Административния ръководител – председателя на Окръжен съд – Монтана Комисия в състав:
Председател: Таня Живкова – съдия в Окръжен съд – Монтана;
и членове:
Бисерка Борисова – и. ф. съдебен администратор в ОС - Монтана;
Петя Панайотова – чистач, той и куриер в ОС - Монтана


Се събра в изпълнение на т. 2 от заповед № 106/08.08.2019 г. за провеждане на първия етап от конкурсната процедура – разглеждане на представените от кандидатите документи и преценка за допускането им до следващия, втори етап от конкурса.

След разглеждането на постъпилите от кандидатите за длъжността документи, Комисията констатира следното:

1. В срока за подаване на документите за участие в конкурса са постъпили седем броя заявления с приложени документи към тях, съгласно приложеният към конкурсната документация регистър.
2. Всички заявления са подадени в срок.
3. При разглеждане и преценка на заявленията и приложените документи на отделните кандидати, Комисията установи следното:


Име, презиме, фамилия на кандидата, вх. № на заявлението
Резултат от прегледа на документите
1
Петя Иванова Петкова,
вх. № 4049/ 69143/27.08.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 105/08.08.2019 г.). Същите са редовни – оформени и подписани, съответно заверени от кандидата. Няма липсващи и/или нередовни документи.
2
Десислава Кирилова Аврамова,
вх. № 4072/ 69167/28.08.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 105/08.08.2019 г.). Същите са редовни – оформени и подписани, съответно заверени от кандидата. Няма липсващи и/или нередовни документи.
3
Мариана Петрова Деспотова,
вх. № 4135/ 69235/04.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 105/08.08.2019 г.). Същите са редовни – оформени и подписани, съответно заверени от кандидата. Няма липсващи и/или нередовни документи.
4
Татяна Лазарова Младенова,
вх. № 4167/ 69270/09.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 105/08.08.2019 г.). Същите са редовни – оформени и подписани, съответно заверени от кандидата. Няма липсващи и/или нередовни документи.
5
Дафинка Младенова Христова,
вх. № 4188/ 69295/10.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 105/08.08.2019 г.). Нередовни документи – автобиографията не отговаря на посочения стандарт.
6
Грета Александрова Горанова,
вх. № 4193/ 69302/10.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 105/08.08.2019 г.). Същите са редовни – оформени и подписани, съответно заверени от кандидата. Няма липсващи и/или нередовни документи.
7
Елена Маркова Фиданова,
вх. № 4213/ 69323/11.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно заповедта за обявяване на конкурса (Заповед № 105/08.08.2019 г.). Нередовни документи - автобиографията не отговаря на посочения стандарт.

С оглед на горното Комисията ДОПУСКА до втори етап на конкурса следните кандидати:
1. Петя Иванова Петкова;
2. Десислава Кирилова Аврамова;
3. Мариана Петрова Деспотова;
4. Татяна Лазарова Младенова;
5. Грета Александрова Горанова;

НЕДОПУСКА до втори етап следните кандидати.

Име, презиме, фамилия на кандидата, вх. № на заявлението
Причини за недопускане до втори етап на конкурса
1
Дафинка Младенова Христова,
вх. № 4188/ 69295/10.09.2019 г.
Представената автобиография не отговаря на посочения стандарт.
2
Елена Маркова Фиданова,
вх. № 4213/ 69323/11.09.2019 г.
Представената автобиография не отговаря на посочения стандарт.


Съгласно определеният в т. 3 от Заповед № 105/08.08.2019 г. на Председателя на ОС – Монтана начин за провеждане на конкурса, Комисията ОПРЕДЕЛЯ допуснатите кандидати да се явят в сградата на Окръжен съд – Монтана, зала № 3, на 18.10.2019 г. (петък), в 10,00 часа, за събеседване с комисията.

Да се изготви списък на допуснатите кандидати до следващия, втори етап на конкурса. Списъкът да се публикува на интернет страницата на съда, като копие от него да се постави на информационното табло на съда – в срок до 26.09.2019 г.
Да се изготвят и изпратят писмени съобщения до кандидатите за допускането им до втория етап от конкурса в срок до 26.09.2019 г.
В списъка на допуснатите кандидати, както и в писмените съобщения до тях да се укажат датата, часът и мястото за провеждане на втория етап от конкурсната процедура - събеседване.

За проведеното заседание се изготви настоящия протокол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
/Таня Живкова/

ЧЛЕНОВЕ:
1. /П/
/Бисерка Борисова/
2. /П/
/Петя Панайотова/
Протоколът е докладван на
Председателя на ОС – Монтана: /П/
/Милена Бранкова/


СПИСЪК
На допуснатите и недопуснати кандидати до участие във втория етап на конкурса (събеседване) за заемане на длъжността „Чистач, той и куриер“ в съда, обявен със заповед № 105/08.08.2019 г. на Административния ръководител – председателя на Окръжен съд – Монтана.

1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

Име, презиме, фамилия на кандидата, вх. № на заявлението
Резултат от прегледа на документите
1
Петя Иванова Петкова,
вх. № 4049/ 69143/27.08.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно Заповед № 105/08.08.2019 г. Няма липсващи и/или нередовни документи.
2
Десислава Кирилова Аврамова,
вх. № 4072/ 69167/28.08.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно Заповед № 105/08.08.2019 г. Няма липсващи и/или нередовни документи.
3
Мариана Петрова Деспотова,
вх. № 4135/ 69235/04.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно Заповед № 105/08.08.2019 г. Няма липсващи и/или нередовни документи.
4
Татяна Лазарова Младенова,
вх. № 4167/ 69270/09.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно Заповед № 105/08.08.2019 г. Няма липсващи и/или нередовни документи.
5
Грета Александрова Горанова,
вх. № 4193/ 69302/10.09.2019 г.
Към заявлението са приложени всичките изискуеми документи, съгласно Заповед № 105/08.08.2019 г. Няма липсващи и/или нередовни документи.

2. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

Име, презиме, фамилия на кандидата, вх. № на заявлението
Причини за недопускане до втори етап на конкурса
1
Дафинка Младенова Христова,
вх. № 4188/ 69295/10.09.2019 г.
Представената автобиография не отговаря на посочения стандарт.
2
Елена Маркова Фиданова,
вх. № 4213/ 69323/11.09.2019 г.
Представената автобиография не отговаря на посочения стандарт.

На основание чл. 142, ал. 7 от Правилника за администрацията в съдилищата недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на Окръжен съд - Монтана в седемдневен срок от обявяването на списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати. Административният ръководител на съда се произнася окончателно в тридневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.
Срок за обжалване – до 03.10.2019 г., включително.

Изготвил: /П/
Бисерка Борисова, и.ф. съдебен администратор
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система