Kонкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ - РЕГИСТРАТУРА” в Окръжен съд – Монтана

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 и чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 138, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата, чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, както и във връзка с предстоящото освобождаване от длъжност на един съдебен деловодител, поради придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ОБЯВЛЕНИЕ

О К Р Ъ Ж Е Н С Ъ Д – М О Н Т А Н А

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 и чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 138, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата, чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, както и във връзка с предстоящото освобождаване от длъжност на един съдебен деловодител, поради придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

ОБЯВЯВА конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ - РЕГИСТРАТУРА” в Окръжен съд – Монтана, с място на работа: град Монтана.

1. Кратко описание на длъжността съгласно типовата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност: Съдебният служител в служба "Съдебно деловодство" окомплектова образуваните и разпределени на съдия-докладчик входящи документи; извършва вписвания в съответните деловодни книги; изготвя списък за призовките, изпраща призовките, изготвени по образец, и съобщенията по делата с изключение на тези по отложените дела; подрежда и докладва на съдията-докладчик новопостъпили документи към висящите дела; изпълнява разпореждания на съда, постановени в закрити и разпоредителни заседания; следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите-докладчици и изпълнява техните указания; организира и поддържа подреждането на делата в деловодството; предоставя справки по делата; подготвя и изпраща до съответната инстанция делата по разпореждане на съдията-докладчик, по които са постъпили жалби; проверява ежемесечно делата без движение и спрените дела и ги докладва на съдията-докладчик; извършва проверка и предава в архива делата, но не по-рано от два месеца след приключването им; поддържа календар за насрочените дела; отразява в електронната папка и/или на хартиен носител съответния статус и местоположение на делото; съобразно длъжностна характеристика може да изготвя и изпраща обявления на страните след постановяване на решение по делото, като прави отбелязване върху решението; вписва новообразуваните дела в деловодните книги най-късно на следващия ден след образуването; оставя копия от изходящите документи, които се съхраняват към съответните съдебни дела или папки, за което прави съответните отбелязвания; връща на съответния орган приложените по делото преписки и материали след влизане в сила на съдебния акт; изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед на административния ръководител на съда или с разпореждане на съдебния администратор.

2. Изисквания към кандидатите:
А) Минимални изисквания към кандидатите, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Да имат завършено минимум средно образование.
2. Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
3. Да са навършили пълнолетие.
4. Да не са поставени под запрещение.
5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
7. Да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което са във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
8. да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
9. да не са народни представители;
10. да не са съветник в общински съвет;
11. да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия.
12. да не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище, към датата на заемане на длъжността, ако кандидатът спечели конкурса;
13. да не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняващи друга свободна професия.

Б) Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, определени от Административния ръководител - председателя на ОС – Монтана, съгласно чл. 140, ал. 1, т. 3 от Правилника за администрацията в съдилищата:
1. Да притежават отлични познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
2. Да притежават добри умения за работа с компютър – деловоден софтуер, ПП “MS Word”, ПП “MS Excel”, ОС “Windows”.
3. Комуникативност, инициативност, организираност и оперативност;
4. Способност да работят с хора; умение за преодоляване на конфликти; умение за водене на разговор и изслушване, умения за работа в екип, умения за работа под напрежение.
5. Да притежават добри познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт: Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата, Етичен кодекс на съдебните служители.
6. Да имат делови стил на обличане.

3. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:
Конкурсът ще се проведе на три етапа:
Първи етап: проверка на представените от кандидатите документи;
Втори етап: Практическа задача за проверка на уменията на кандидатите, съгласно специфичните изисквания към тях по т. 2, буква „Б“, подточки 1 и 2 от настоящето обявление.
Трети етап: събеседване с цел установяване на личните качества на кандидатите – комуникативност, начин и стил на изразяване. Преценка на знанията им по общата нормативна уредба на съдебната власт: Закона за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата, Етичен кодекс на съдебните служители.

Кандидатите се оценяват от конкурсна комисия, определена със заповед на председателя на ОС - Монтана. В случай, че има двама или повече кандидати, които са получили еднаква крайна обща оценка от конкурса, Председателят на Окръжен съд – Монтана провежда лично събеседване с класираните на първите три места кандидати.

Конкурсната комисия представя протокола и всички документи на класираните кандидати на Административния ръководител на ОС – Монтана в тридневен срок от приключване на конкурса;

Административният ръководител на ОС – Монтана сключва трудов договор с класирания на първо място кандидат, а при евентуално еднаква крайна обща оценка на повече от един кандидат – с този кандидат, който председателят определи след провеждане на личното събеседване.

При възникване на трудовото правоотношение служителят подписва декларации за обстоятелствата по чл. 340а от ЗСВ, чл. 107а, ал. 1 от КТ и по чл. 107а, ал. 5, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Подробни данни за етапите на конкурса и начина за оценка на кандидатите се съдържат в Заповед № 107 / 08.08.2019г. на адм. ръководител на ОС - Монтана, която е публикувана на интернет страницата на съда и е на разположение на кандидатите в Информационния център на Окръжен съд - Монтана.

4. Необходими документи за участие в конкурса:
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) писмено заявление за участие в конкурса по образец. Към заявлението следва да се приложат:
подробна професионална автобиография – тип CV (подписана от кандидата);
декларация по чл. 136 от ПАС (Правилник за администрацията в съдилищата), че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;
декларация по чл. 340а, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, и 6 от Закона за съдебната власт /по образец/;
декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ /по образец/;
декларация, че кандидатът дава своето съгласие Окръжен съд – Монтана, като администратор на лични данни да събира, обработва и съхранява личните данни на кандидата, във връзка с провеждането на конкурса /по образец/;
копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност;
копия от документи, удостоверяващи трудов стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка;
свидетелство за съдимост - оригинал;
медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал;
удостоверение от психиатричен кабинет – оригинал, удостоверяващо, че лицето не страда от психични заболявания и не се води на отчет;
Препоръка/и от предходен работодател/и (предоставят се по желание на кандидата);
нотариално – заверено пълномощно за подаване на документи (когато документите не се подават лично от кандидата).
Копията от документи да бъдат заверени лично от кандидатите.


5. Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават в сградата на Съдебна палата – Монтана, ул. „Васил Левски” № 24, партерен етаж, на Информационен център на Окръжен съд – Монтана, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч., тел. 096/395-131

Заповедта на Адм. ръководител на съда за обявяване на конкурса, длъжностната характеристика за конкурсната длъжност, необходимите образци на заявление и на декларации са на разположение на кандидатите в Информационния център и са публикувани на интернет страницата на съда.

Срокът за подаване на документите е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на публикуване на обявата в един местен ежедневник.

Обявата е публикувана във вестник „Конкурент“, брой 151 / 13.08.2019 г.
Срок за подаване на документи: до 11.09.2019 г. включително.

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на следните общодостъпни места: на информационното табло на Съдебна палата – Монтана и на интернет страницата на Окръжен съд – Монтана http://montana.judiciary-bg.org.


Минимален размер на основната заплата с включен минимален ранг за длъжността: 708лв.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

/М. БРАНКОВА/ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
Сверил,
Петко Петков – съдебен администратор

Конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Съдебен деловодител - регистратура” в Окръжен съд – Монтана
Заповед за назначаване на комисия
Заповед за обявяване на конкурс
Длъжностна характеристика
Заявление за кандидатставне за работа
Декларация лични данни
Декларация чл. 107а,ал.1 КТ
Декларация чл. 136 ПАС
Декларация чл. 340а ал.1 и 2 ЗСВ
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система