Протокол на комисията за провеждане на конкурс за длъжността „Връзки с обществеността“ в ОС – Монтана

за поставените общи оценки от проведено на 09.07.2019 г. събеседване, за крайните общи оценки от участието в конкурса и за класирането на кандидатите, участващи в конкурса за длъжността „Връзки с обществеността“ в ОС – Монтана, обявен със заповед № 76/25.04.2019 г. на Административния ръководител – председателя на ОС - МонтанаКомисията в пълния си състав: Аделина Троева – председател, Людмила Драгомирова – член и Петко Петков – член, проведе лично събеседване с всеки един от допуснатите до третия етап кандидати, като на всеки един от кандидатите бяха поставени независими оценки от всеки един от членовете на комисията. Общата оценка от събеседването за съответния кандидат се формира, като сбор от оценките, поставени на кандидата от членовете на комисията.

Име на кандидата
ОБЩА оценка от събеседването
Александрина Ангелова Здравкова
17,00
Ася Андреева Тодорова
-
(Не се явила)
Любомир Йорданов Любенов
18,00

Кандидатът Ася Андреева Тодорова не се яви на събеседването в обявения ден и час, поради което на същата не е поставена оценка от страна на комисията.

С оглед на поставените оценки от събеседването, както и предвид оценките на писмените изложения на кандидатите от комисията, както и на основание т. 3, „Б)“ от заповед № 76/25.04.2019 г., Комисията определя следните КРАЙНИ ОБЩИ ОЦЕНКИ на кандидатите от участието им в конкурса:

Име на кандидата
Обща оценка на писменото изложение
Обща оценка от събеседването
КРАЙНА ОБЩА ОЦЕНКА
Александрина Ангелова Здравкова
17,50
17,00
34,50
Ася Андреева Тодорова
14,50
-
14,50
Любомир Йорданов Любенов
17,50
18,00
35,50


С оглед на поставените крайни общи оценки на участниците в конкурса и на основание т. 3, „Б)“ от заповед № 76/25.04.2019 г., комисията КЛАСИРА кандидатите за длъжността „Връзки с обществеността“ в ОС – Монтана, както следва:

Име на кандидата
КРАЙНА ОБЩА ОЦЕНКА
1. Любомир Йорданов Любенов
35,50
2. Александрина Ангелова Здравкова
34,50
3. Ася Андреева Тодорова
14,50

Резултатите от конкурсната процедура ще бъдат съобщени писмено на участниците.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА: /П/

/АДЕЛИНА ТРОЕВА/

Изготвил: /П/
Петко Петков,
съд. администратор
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система