Kонкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в Окръжен съд – Монтана

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 и чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 138, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата, чл. 91 от Кодекса на труда и Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 40, т. 22 от заседание, проведено на 11 декември 2018 година

ОБЯВЯВА конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в Окръжен съд – Монтана, с място на работа: град Монтана. ОБЯВЛЕНИЕ

О К Р Ъ Ж Е Н С Ъ Д – М О Н Т А Н А

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 и чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 138, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата, чл. 91 от Кодекса на труда и Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 40, т. 22 от заседание, проведено на 11 декември 2018 година
ОБЯВЯВА конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в Окръжен съд – Монтана, с място на работа: град Монтана.

1. Кратко описание на длъжността съгласно типовата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност: Съдебният служител на длъжност „Връзки с обществеността“ осъществява комуникационната политика на съда. Разработва и осъществява медийната стратегия. Предоставя информация на медиите и обществеността за работата на Окръжен съд – Монтана, Районен съд – Монтана, Районен съд – Лом и Районен съд - Берковица; разработва програми за популяризиране работата на съда и издигане на авторитета на съдебната система в обществото; подпомага председателя на съда и съдиите при информиране на обществеността и осигуряване на връзки със средствата за масово осведомяване.

2. Изисквания към кандидатите:
А) Минимални и специфични изисквания към кандидатите, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
Да имат завършено висше образование с образователно - квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалностите „журналистика“ или „връзки с обществеността“, ИЛИ да имат завършено висше образование с образователно - квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по друга специалност, но през последните пет години да са работили, като журналист или „връзки с обществеността“.
Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
Да са навършили пълнолетие.
Да не са поставени под запрещение.
Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
Да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което са във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
да не са народни представители;
да не са съветник в общински съвет;
да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия.
да не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище, към датата на заемане на длъжността, ако кандидатът спечели конкурса;
да не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняващи друга свободна професия.
Б) Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, определени от Административния ръководител - председателя на Окръжен съд – Монтана, съгласно чл. 140, ал. 1, т. 3 от Правилника за администрацията в съдилищата:
Комуникативност, инициативност, организираност и оперативност;
Способност да работят с хора; умение за преодоляване на конфликти; умение за водене на разговор и изслушване, умения за работа в екип, умения за работа под напрежение.
Да притежават отлични познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; умения за работа с компютър.
Да притежават отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт: Конституция на Република България, Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата.
Да имат делови стил на обличане.
Да познават добре Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020, Наръчник за взаимодействие на органите на съдебната власт с медиите, Комуникационна политика на ВСС и Медийна стратегия на съдебната власт, приета с решение на Пленума на ВСС по протокол № 37/13.10.2016 г.

3. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:
Конкурсът ще се проведе на три етапа:
Първи етап: проверка на представените от кандидатите документи;
Втори етап: представяне на писмено изложение от кандидатите за вижданията им за медийната политика, която следва да се провежда от страна на съдилищата от съдебния район на Окръжен съд – Монтана, включващ Окръжен съд – Монтана, Районен съд – Монтана, Районен съд – Лом и Районен съд – Берковица.
Изложението следва да отговаря на следните изисквания:
- Да е в обем до шест страници, формат А4;
- Да съдържа информация, показваща общи познания на кандидата за работата на съдилищата, като разглеждани видове дела, постановявани съдебни актове, инстанционен контрол и др. (Кандидатите могат да ползват следните материали при изготвяне на изложението: Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата, Годишни отчетни доклади на ОС – Монтана, публикувани на официалния сайт на съда: http://montana.judiciary-bg.org);
- Да съдържа идеи за форми на информиране на медиите, гражданите и държавните институции – прессъобщения, пресконференции, обучителни курсове, срещи и др;
- Да съдържа информация за предлаганите от кандидата средства и начини за повишаване на правната култура на гражданите;
- Да съдържа вижданията на кандидата по изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 и Медийната стратегия на съдебната власт, приета с решение на Пленума на ВСС по протокол № 37/13.10.2016 г. (посочените материали са достъпни на интернет страницата на Висшия съдебен съвет – www.vss.justice.bg, раздел „Нормативни и вътрешни актове“)

Трети етап: събеседване с цел установяване на личните качества на кандидатите – комуникативност, начин и стил на изразяване, умения да отстояват позиция. Разисквания по представеното писмено изложение. Преценка на знанията им по общата нормативна уредба на съдебната власт: Конституция на Република България, Закона за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата.
Кандидатите се оценяват от конкурсна комисия, определена със заповед на председателя на ОС - Монтана.
Конкурсната комисия представя протокола и всички документи на класираните кандидати на Административния ръководител на ОС – Монтана в тридневен срок от приключване на конкурса;
Административният ръководител на ОС – Монтана сключва трудов договор с класирания на първо място кандидат.
При възникване на трудовото правоотношение служителят подписва декларации за обстоятелствата по чл. 340а от ЗСВ, чл. 107а, ал. 1 от КТ и по чл. 107а, ал. 5, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Подробни данни за етапите на конкурса и начина за оценка на кандидатите се съдържат в Заповед № 76 / 25.04.2019г. на адм. ръководител на ОС - Монтана, която е публикувана на интернет страницата на съда и е на разположение на кандидатите в Информационния център на Окръжен съд - Монтана.

4. Необходими документи за участие в конкурса:
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) писмено заявление за участие в конкурса по образец. Към заявлението следва да се приложат:
подробна професионална автобиография – тип CV (подписана от кандидата);
декларация по чл. 136 от ПАС (Правилник за администрацията в съдилищата), че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;
декларация по чл. 340а, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, и 6 от Закона за съдебната власт /по образец/;
декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ /по образец/;
декларация, че кандидатът дава своето съгласие Окръжен съд – Монтана, като администратор на лични данни да събира, обработва и съхранява личните данни на кандидата, във връзка с провеждането на конкурса /по образец/;
копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност;
копия от документи, удостоверяващи трудов стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка;
копие от официален документ, удостоверяващ стаж като журналист или „връзки с обществеността“ през последните 5 години (представя се в случай, че стажът не е отразен като такъв по журналистика или връзки с обществеността в трудовата, служебната или осигурителната книжка);
свидетелство за съдимост - оригинал;
медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал;
удостоверение от психиатричен кабинет – оригинал, удостоверяващо, че лицето не страда от психични заболявания и не се води на отчет;
Препоръка/и от предходен работодател/и (предоставят се по желание на кандидата);
копия на документи, удостоверяващи професионални изяви и/или постижения, като журналист и/или „връзки с обществеността“ (предоставят се по желание на кандидата);
нотариално – заверено пълномощно за подаване на документи (когато документите не се подават лично от кандидата).
Копията от документи да бъдат заверени лично от кандидатите.

5. Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават в сградата на Съдебна палата – Монтана, ул. „Васил Левски” № 24, партерен етаж, на Информационен център на Окръжен съд – Монтана, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч., тел. 096/395-131
Заповедта на Адм. ръководител на съда за обявяване на конкурса, длъжностната характеристика за конкурсната длъжност, необходимите образци на заявление и на декларации са на разположение на кандидатите в Информационния център и са публикувани на интернет страницата на съда.
Срокът за подаване на документите е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на публикуване на обявата в един местен ежедневник.
Обявата е публикувана във вестник „Конкурент“, брой 81 / 03.05.2019 г.
Срок за подаване на документи: до 03.06.2019 г. включително.
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на следните общодостъпни места: на информационното табло на Съдебна палата – Монтана и на интернет страницата на Окръжен съд – Монтана http://montana.judiciary-bg.org.

Минимален размер на основната заплата с включен минимален ранг за длъжността: 1036лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/М. БРАНКОВА/

Конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в Окръжен съд – Монтана
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система