Обяви
СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ИЗБОРА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ - „ЧИСТАЧ, ТОЙ И КУРИЕР“ В ОС-МОНТАНА
СЪБЕСЕДВАНЕ СЛЕД КОНКУРС ПО ИЗБОРА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ - „ЧИСТАЧ, ТОЙ И КУРИЕР“ В ОС-МОНТАНАРЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРИ ЕТАП – СЪБЕСЕДВАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЧИСТАЧ, ТОЙ И КУРИЕР“ В ОС - МОНТАНА, КЛАСИРАНЕ
Резултати от проведения втори етап – събеседване на конкурса за длъжността „Чистач, той и куриер“ в ОС - МонтанаКОНКУРСИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА АРХИВАР, ЧИСТАЧ, СЕКРЕТАР В ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА, ДОПУСНАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП КАНДИДАТИ
Допуснати до участие във втория етап от конкурса за длъжността архивар, чистач, съдебен секретар.ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА АРХИВАР, ЧИСТАЧ, СЕКРЕТАР В ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА АРХИВАР, ЧИСТАЧ, СЕКРЕТАР и СПИСЪЦИ на ДОПУСНАТИТЕ и НЕДОПУСНАТИТЕ до втори етап кандидати за съответните длъжности.


КОМИСИИ ЗА КОНКУРСИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА АРХИВАР, ЧИСТАЧ, СЕКРЕТАР В ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА
ЗАПОВЕД
№ 359/31.10.2016 г.; № 360/31.10.2016 г.; № 361/31.10.2016г.ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР В ОКРЪЖЕН СЪД ГР.МОНТАНА
ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 133, ал. 1 и чл. 135, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, решение на Комисия „Съдебна администрация“ към  ВСС по Протокол № 30 от заседание на Комисия „Съдебна администрация“ на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 19.10.2016 г. – т. 12.2., Председателят на Окръжен съд – Монтана със Заповед № 362/31.10.2016 г.Набира предложения за доставка на копирна техника
ОКРЪЖЕН  СЪД – МОНТАНА
3400, ГР. МОНТАНА, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 24, ПОЩ. КУТИЯ 75, ТЕЛ. 096/395 101, ФАКС 096/300 654


О Б Я В А

        УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА,

        Окръжен съд – Монтана събира оферти за доставка на копирна техника - 2 броя устройства с публикуваните характеристики. Към офертите следва да бъде приложен условия за доставка до адреса на Окръжен съд гр.Монтана, условия за сервизиране в гаранционен и извън гаранционен период. При класирането на предложенията с най-голяма тежест ще се отчита цената на изделието, цената на консумативи при експлоатация, условия за доставка, условия за сервизиране.

        Очакваме Вашите предложения до 04.11.2016 година!

        Данни за контакт с Окръжен съд – Монтана:
        3400, гр. Монтана, ул. „Васил Левски” № 24
        факс: 096/300 654; тел. 096/395 101

        e-mail: mail@court-montana.com
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ЧИСТАЧ, ТОЙ И КУРИЕР В ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 133, ал. 1 и чл. 135, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата и решение на Комисия „Съдебна администрация“ към  ВСС по Протокол № 20 от заседание на Комисия „Съдебна администрация“ на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 22.06.2016 г. –т. 17.2., Председателят на Окръжен съд – Монтана със Заповед № 321/03.10.2016 г.

Ред и документи за кандидатстване
КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН АРХИВАР – ДЕЛОВОДИТЕЛ-РЕГИСТРАТУРА, ТОЙ И ЗАВЕЖДАЩ УЧРЕЖДЕНСКИ АРХИВ
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 133, ал. 1 и чл. 135, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата и решение на Комисия „Съдебна администрация“ към  ВСС по Протокол № 20 от заседание на Комисия „Съдебна администрация“ на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 22.06.2016 г. –т. 17.2., Председателят на Окръжен съд – Монтана със Заповед № 320 /03.10.2016 г.

Ред и документи за кандидатстванеКОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР-СТАТИСТИК, ТОЙ И ДЕЛОВОДИТЕЛ-РЕГИСТРАТУРА
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 133, ал. 1 и чл. 135, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, решение на Комисия „Съдебна администрация“ към  ВСС по Протокол № 20 от заседание на Комисия „Съдебна администрация“ на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 22.06.2016 г. –т. 17.2. и Протокол № 25 от заседание на Комисия „Съдебна администрация“ на Съдийската колегия на ВСС , проведено на 27.07.2016 г. –т. 4.2.1., Председателят на Окръжен съд – Монтана със Заповед № 319/03.10.2016 г.

Ред и документи за кандидатстване
В изпълнение разпоредбите на Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 50/2015 г.
АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА РАЙОНА
НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНАНазад НазадНапред Напред
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система