Обяви
Набира предложения за доставка на копирна техника
ОКРЪЖЕН  СЪД – МОНТАНА
3400, ГР. МОНТАНА, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 24, ПОЩ. КУТИЯ 75, ТЕЛ. 096/395 101, ФАКС 096/300 654


О Б Я В А

        УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА,

        Окръжен съд – Монтана събира оферти за доставка на копирна техника - 2 броя устройства с публикуваните характеристики. Към офертите следва да бъде приложен условия за доставка до адреса на Окръжен съд гр.Монтана, условия за сервизиране в гаранционен и извън гаранционен период.
При класирането на предложенията с най-голяма тежест се отчита като следва: цената на консумативи при експлоатация, цената на изделието, функционалност по спецификация на предложениния модел, условия за доставка, условия за сервизиране.
След обработването на предложенията, те се класират и внасят за одобрение във ВСС - бюджетна комисия. Поръчките са след одобрение на разхода от ВСС.

        Очакваме Вашите предложения до 07.04.2017 година!

        Данни за контакт с Окръжен съд – Монтана:
        3400, гр. Монтана, ул. „Васил Левски” № 24
        факс: 096/300 654; тел. 096/395 101
        e-mail: mail@court-montana.com
Резултати от проведения трети етап от конкурса за длъжността "съдебен администратор". Окончателно класиране.
Трети етап от конкурса за длъжността „съдебен администратор, той и служител по сигурността на информацията, той и административен секретар, той и „човешки ресурси” и лице, осъществяващо предварителен контрол преди поемане на задължение/извършване на разход” в Окръжен съд – МонтанаВтори етап на конкурса за длъжността "съдебен администратор". Списък на допуснати и недопуснати кандидати до втори етап.
Р Е З У Л Т А Т И   И   О Ц Е Н К И от проведения втори етап на конкурса за длъжността  „съдебен администратор, той и служител по сигурността на информацията,  той и административен секретар, той и „човешки ресурси” и лице, осъществяващо предварителен контрол преди поемане на задължение/извършване на разход” в Окръжен съд – Монтана.КОНКУРСНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ И ТРЕТИ ЕТАП ОТ ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА "СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР"
Конкурс за заемане на длъжността „съдебен администратор, той и служител по сигурността на информацията,  той и административен секретар, той и „човешки ресурси” и лице, осъществяващо предварителен контрол преди поемане на задължение/извършване на разход” в  Окръжен съд – МонтанаКЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ АРХИВАР В ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА
Крайно класиране на кандидатите след провеждане конкурса за длъжността „съдебен архивар – деловодител – регистратура, той и завеждащ учрежденски архив“  в ОС – МонтанаКЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ СЕКРЕТАР В ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА
Крайно класиране на кандидатите след провеждане конкурса за длъжността „съдебен секретар – статистик, той и деловодител – регистратура“  в ОС – Монтана
КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЧИСТАЧ, ТОЙ И КУРИЕР В ОС МОНТАНА
Събеседване с класираните на първо място трима кандидати от Комисията за провеждане на конкурс за длъжността „чистач, той и куриер“ в ОС Монтана
КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР В ОКРЪЖЕН СЪД ГР.МОНТАНА
Допуснати до участие кандидати и график за провеждане на на конкурса за длъжността „съдебен администратор, той и служител по сигурността на информацията,  той и административен секретар, той и „човешки ресурси” и лице, осъществяващо предварителен контрол преди поемане на задължение/извършване на разход”  


СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ИЗБОРА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ - „ЧИСТАЧ, ТОЙ И КУРИЕР“ В ОС-МОНТАНА
СЪБЕСЕДВАНЕ СЛЕД КОНКУРС ПО ИЗБОРА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ - „ЧИСТАЧ, ТОЙ И КУРИЕР“ В ОС-МОНТАНАРЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРИ ЕТАП – СЪБЕСЕДВАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЧИСТАЧ, ТОЙ И КУРИЕР“ В ОС - МОНТАНА, КЛАСИРАНЕ
Резултати от проведения втори етап – събеседване на конкурса за длъжността „Чистач, той и куриер“ в ОС - МонтанаКОНКУРСИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА АРХИВАР, ЧИСТАЧ, СЕКРЕТАР В ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА, ДОПУСНАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП КАНДИДАТИ
Допуснати до участие във втория етап от конкурса за длъжността архивар, чистач, съдебен секретар.Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система