Обяви
Промяна в графика за изготвяне и публикуване на списъците на допуснатите и недопуснати кандидати за обявените длъжности
  Във връзка с обявените от Окръжен съд – Монтана конкурси за длъжностите „Чистач, той и куриер“ и  „Съдебен деловодител – регистратура“  поради временна нетрудоспособност на един от членовете на  конкурсните комисии ръководството на Окръжен съд – Монтана удължава срока за изготвяне  и публикуване на списъците на допуснатите и недопуснати кандидати за обявените длъжности до 26 септември 2019 г., включително. Заповедта за удължаване на срока за публикуване на списъците на кандидатите е публикувана на интернет страницата на Окръжен съд – Монтана и е поставена на таблото на Съдебна палата- Монтана.З А П О В Е Д № 117,Монтана, 17.09.2019 г.

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и във връзка със спазването на разпоредбите на чл.134, ал.2 и ал.3 и чл. 137, ал. 6 от Правилника за администрацията в съдилищата относно обявените със Заповед № 105 от 08.08.2019 г. конкурс за заемане на длъжността „Чистач, той и куриер“ и със Заповед № 107 от 08.08.2019 г. конкурс за заемане на длъжността „Съдебен деловодител - регистратура” в  Окръжен съд – Монтана и като констатирах ползването на отпуск поради временна неработоспособност - чл.162, ал.1 от Кодекса на труда, на член от конкурсните комисии, за периода 16.09.2019 – 25.09.2019 г., включително,
Н А Р Е Ж Д А М:

УДЪЛЖАВАМ срока за изготвяне и публикуване на списъците на допуснатите и недопуснати кандидати за обявените длъжности до 26.09.2019 г., включително.Копие от заповедта да се постави на таблото на Съдебна палата – Монтана и да се публикува на интернет страницата на Окръжен съд – Монтана http://montana.judiciary-bg.org.  до 18.09.2019 година.

Заповедта да се сведе до знанието на Любомир Йорданов Любенов - „Връзки с обществеността“ в ОС – Монтана за изготвяне на прессъобщение и на Андрей Михайлов Дамянов – системен администратор в ОС  - Монтана за публикуване на интернет страницата на съда.


                                                          ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                   /АД. ТРОЕВА – Заповед № 111/
                                                                      15.08.2019 г. на Председателя на МОС/
Kонкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ - РЕГИСТРАТУРА” в Окръжен съд – Монтана
На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 и чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 138, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата, чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, както и във връзка с предстоящото освобождаване от длъжност на един съдебен деловодител, поради придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възрастKонкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „ЧИСТАЧ, ТОЙ И КУРИЕР” в Окръжен съд – Монтана
На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 и чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 138, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата във връзка с чл. 3, ал. 1 от Вътрешните правила за подбор и наемане на съдебни служители в ОС – Монтана (последно изменени със Заповед № 318/03.10.2016 г. на председателя на ОС – Монтана), чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, както и във връзка с наличието на една свободна щатна бройка за длъжността „чистач, той и куриер“ в съдаНабира предложения за доставка на копирна техника
ОКРЪЖЕН  СЪД – МОНТАНА
3400, ГР. МОНТАНА, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 24, ПОЩ. КУТИЯ 75, ТЕЛ. 096/395 101, ФАКС 096/300 654


О Б Я В А

        УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА,

        Окръжен съд – Монтана събира оферти за доставка на копирна техника - 2 броя устройства с публикуваните характеристики. Към офертите следва да бъде приложен условия за доставка до адреса на Окръжен съд гр.Монтана, условия за сервизиране в гаранционен и извън гаранционен период.
При класирането на предложенията с най-голяма тежест се отчита като следва: цената на консумативи при експлоатация, цената на изделието, функционалност по спецификация на предложениния модел, условия за доставка, условия за сервизиране.
След обработването на предложенията, те се класират и внасят за одобрение във ВСС - бюджетна комисия. Поръчките са след одобрение на разхода от ВСС.

        Очакваме Вашите предложения до 07.04.2017 година!

        Данни за контакт с Окръжен съд – Монтана:
        3400, гр. Монтана, ул. „Васил Левски” № 24
        факс: 096/300 654; тел. 096/395 101
        e-mail: mail@court-montana.com
Резултати от проведения трети етап от конкурса за длъжността "съдебен администратор". Окончателно класиране.
Трети етап от конкурса за длъжността „съдебен администратор, той и служител по сигурността на информацията, той и административен секретар, той и „човешки ресурси” и лице, осъществяващо предварителен контрол преди поемане на задължение/извършване на разход” в Окръжен съд – МонтанаВтори етап на конкурса за длъжността "съдебен администратор". Списък на допуснати и недопуснати кандидати до втори етап.
Р Е З У Л Т А Т И   И   О Ц Е Н К И от проведения втори етап на конкурса за длъжността  „съдебен администратор, той и служител по сигурността на информацията,  той и административен секретар, той и „човешки ресурси” и лице, осъществяващо предварителен контрол преди поемане на задължение/извършване на разход” в Окръжен съд – Монтана.КОНКУРСНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ И ТРЕТИ ЕТАП ОТ ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА "СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР"
Конкурс за заемане на длъжността „съдебен администратор, той и служител по сигурността на информацията,  той и административен секретар, той и „човешки ресурси” и лице, осъществяващо предварителен контрол преди поемане на задължение/извършване на разход” в  Окръжен съд – МонтанаКЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ АРХИВАР В ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА
Крайно класиране на кандидатите след провеждане конкурса за длъжността „съдебен архивар – деловодител – регистратура, той и завеждащ учрежденски архив“  в ОС – МонтанаКЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ СЕКРЕТАР В ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА
Крайно класиране на кандидатите след провеждане конкурса за длъжността „съдебен секретар – статистик, той и деловодител – регистратура“  в ОС – Монтана
КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЧИСТАЧ, ТОЙ И КУРИЕР В ОС МОНТАНА
Събеседване с класираните на първо място трима кандидати от Комисията за провеждане на конкурс за длъжността „чистач, той и куриер“ в ОС Монтана
КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР В ОКРЪЖЕН СЪД ГР.МОНТАНА
Допуснати до участие кандидати и график за провеждане на на конкурса за длъжността „съдебен администратор, той и служител по сигурността на информацията,  той и административен секретар, той и „човешки ресурси” и лице, осъществяващо предварителен контрол преди поемане на задължение/извършване на разход”  


Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини събития съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Монтана
ул. Васил Левски 24

Телефон:
(096) 395 101
Факс:
(096) 300 654
email:
montana-os@justice.bg
Районни съдилища
Съдебна Система